Środa 20 sierpnia 2014
imieniny

godzina:

flaga francji flaga niemiec flaga zjednoczonego królestwa
 • ikona sieci
 • ikona czytnika wiadomości RSS
 • ikona przełaczania stylu strony
bip
 • UrządGminy i Miasta
 • DziałalnośćBurmistrza
 • Strefamieszkańca
 • Strefainwestora
 • Strefaturysty
 • mała czcionka
 • normalna czcionka
 • duża czcionka
Aktualności

DOŻYWIANIE DZIECI – wnioski od 1 sierpnia do 20 sierpnia 2014r.
 
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba).
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.


W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie złożyć do 20 sierpnia 2014r. wniosek o pomoc napisany własnoręcznie lub na druku załączonym poniżej, wymieniając we wniosku dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym.
Do wniosku należy dołączyć:
• dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych, itp.) za miesiąc lipiec 2014r. ( miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku)  ,
• zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo, a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie innej gminy odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca posiadania gospodarstwa,
• w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie.


W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny MGOPS Odolanów przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.

Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 
W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 

 

 

PROJEKT „TWOJA SZANSA”

Dnia 23 lipca zakończyły się pierwsze zadania zaplanowane w ramach projektu „Twoja Szansa”. 12 uczestniczek i uczestników z gminy i miasta Odolanów brało udział w Seminarium Aktywnej Integracji oraz Warsztatach Aktywizacji Zawodowej.

Od 24 lipca uczestnicy spotykają się indywidualnie z trenerem w ramach Coachingu kariery zawodowej i Badań Zawodowych. Od 1 sierpnia będą uczestniczyć w Szkoleniu BHP i ppoż oraz pierwszej pomocy.

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie bierze udział w projekcie „Twoja Szansa” realizowanym w porozumieniu z 3 gminami. Partnerami projektu oprócz MGOPS Odolanów są Gmina Ostrów Wielkopolski/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Gmina Sośnie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach i Gmina Przygodzice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach. Liderem projektu jest Powiat Ostrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt przeznaczony jest dla 115 osób.

 

 

 

PROJEKT „TWOJA SZANSA”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie bierze udział w projekcie „Twoja Szansa” realizowanym w porozumieniu z 3 gminami. Partnerami projektu oprócz MGOPS Odolanów są Gmina Ostrów Wielkopolski/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Gmina Sośnie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach i Gmina Przygodzice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach. Liderem projektu jest Powiat Ostrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt przeznaczony jest dla 115 osób.

Dnia 24 czerwca 2014r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej miało miejsce spotkanie uczestników projektu „TWOJA SZANSA” z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Ostrowa Wielkopolskiego.

Projekt Twoja Szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie. 12 uczestników  z terenu Miasta i Gminy Odolanów ma szanse na aktywizację zawodową i integrację społeczną poprzez udział w działaniach projektu: kursie podstawowej obsługi komputera, kursie przedstawiciela handlowego z obsługą kasy fiskalnej, kursie operatorów wózków widłowych, kursie rękodzieła artystycznego i wyrobu biżuterii, Seminarium Aktywnej Integracji, warsztatach Aktywizacji Zawodowej, Coachingu kariery zawodowej, warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-życiowych, szkoleniu BHP, ppoż i pierwszej pomocy, szkoleniu z aktywnych form poszukiwania pracy, udział w praktykach zawodowych. W ramach integracji społecznej uczestnicy wezmą udział w dwudniowej wycieczce po Wielkopolsce oraz w drugiej połowie sierpnia w czternastodniowym wyjeździe integracyjnym nad morze z warsztatami z psychoedukacji, na które mogą zabrać swoje dzieci. Wszystkie działania są bezpłatne.

 

Zakończenie projektu „AKTYWNOŚĆ NASZĄ SZANSĄ”
 

                                     

 

16 grudnia 2013 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie zorganizowano spotkanie finalne podsumowujące działania projektowe, prowadzone przez ostatni rok oraz poprzednie 4 lata na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie.

 

Do projektu systemowego pt. „AKTYWNOŚĆ NASZĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przystąpiono już w 2009 roku. Podejmowano wiele działań aktywizacyjnych poprzez różnorodne szkolenia, kontrakty socjalne, pracę socjalną i środowiskową. Aktywizację wspierano zasiłkami celowymi. Współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy celem zapewnienia sprawnej wymiany informacji, dotyczącej osób bezrobotnych oraz korzystano z uprzejmości Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie, udostępniającego pomieszczenia na szkolenia.             

                                                                            

5 lat uczestnictwa w projekcie zaktywizowało w mniejszym lub większym stopniu 90. uczestniczek, mieszkanek nie tylko Odolanowa ale i całej Gminy. Były to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo z różnorakich przyczyn. Poprzez różnorodne szkolenia i terapie przybliżano Im informacje o rynku pracy, metodach poszukiwania pracy, pomagano w rozwiązywaniu problemów natury psychologicznej, psychospołecznej. Celem było ułatwienie powrotu do aktywnego życia i tworzenia trwałych relacji społecznych.

 

W 2013 roku zorganizowano: warsztaty rozwoju osobowości oparte o Myers-Briggs Type Indicator, warsztaty kreowania własnego wizerunku, kurs informatyczny, kurs decoupage, kurs informatyczny, kurs przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej, terapię psychologiczną, terapię EEG- Neurofeedback. Szesnaście uczestniczących kobiet poznało się bliżej a więzy zacieśniły się podczas wspólnej, jednodniowej wycieczki do Poznania. Spotkanie kończące projekt systemowy utwierdziło osoby zawiadujące projektem, że był on potrzebny, możliwy do realizacji dzięki funduszom unijnym, chociaż wiązał się z wieloma trudnościami.

 

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie dziękują za aktywne uczestnictwo i życzą Wszystkiego Dobrego.

 

 

E.A.

Informacja – DODATEK ENERGETYCZNY

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 /DZ.U. Z 2013r. Poz. 984, 1238/ od 1 stycznia 2014r. wchodzi w życie dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego.

 

Podstawą przyznania w/w dodatku jest:

 1. Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
 2. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 3. Zamieszkanie w miejscu dostarczania energii

 

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego będzie można odebrać w MGOPS – pokój nr 1 po 15 grudnia 2013r.

 

DOŻYWIANIE DZIECI – wnioski do 5 grudnia 2013r.

 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba).

 

 Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie złożyć do 5 grudnia 2013r. wniosek o pomoc (napisany własnoręcznie lub na druku załączonym poniżej), wymieniając we wniosku dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający (listopad 2013r.) miesiąc złożenia wniosku  (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych, itp.),
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo, a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie innej gminy odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca posiadania gospodarstwa,
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie.


Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 

Wniosek do pobrania.

 

 

 

INFORMACJA

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Odolanowie

w związku ze zbliżającą się wypłatą świadczeń rodzinnych prosi o pilny odbiór decyzji 

na nowy okres zasiłkowy 2013/2014
w pokojach 103 i 104 (ul. Gimnazjalna 6, tel 62 7389392).

 

 

Leśni poszukiwacze grzybów!

 

Asystenci rodziny z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie zorganizowali dla dzieci wycieczkę do pobliskiego lasu.

 

Opiekunkami były asystentki rodzin Martyna Janas i Magdalena Mańka, które sprawowały opiekę nad 8 osobową grupa dzieci pochodzących z naszej gminy, w przedziale wiekowym 6-16 lat. Celem wyjazdu było promowanie aktywnej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, edukacja w zakresie rozpoznania nazw grzybów, ale przede wszystkim integracja  uczestników połączona ze zdrową rywalizacją.

 

Zbiórka uczestników odbyła się o godz. 14, kiedy wszystkie dzieci wróciły ze szkół i odrobiły zadania domowe. Była to nagroda dla dzieci, a także motywacja do rzetelnej pracy w szkole oraz środowisku rodzinnym. Uczestnicy z niecierpliwością oczekiwali w domu na wyjazd.   Doskonale przygotowane do wycieczki   zaopatrzeni w odpowiednie narzędzia do zbierania grzybów, odpowiednią odzież oraz atlasy grzybów. Po dotarciu na miejsce wspólnie z uczestnikami ustalaliśmy zasady oraz regulamin spaceru po lesie.  Podzieliliśmy się na 2 zespoły, po 4 dzieci + asystent.

 

Rozpoczęliśmy grzybobranie, które przerodziło w rywalizację, która drużyna uzbiera ich najwięcej. Rywalizacja była zacięta, a grzybów w koszykach przybywało z minuty na minutę. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w wyprawie, zastosowały się do zasad i regulaminu. Po godzinnym spacerze po lesie, drużyny zintegrowały się, pomagały sobie wzajemnie rozpoznawać i zbierać grzyby.  Wspólnie rozmawiali nt. swoich problemów i poszukiwali alternatyw ich rozwiązania. Dzieci zaprzyjaźniły się ze sobą. Na koniec wyprawy odbył się piknik. Z apetytem zjedliśmy wcześniej  przygotowany prowiant i napoje. Dzieci podzieliły się swoimi zbiorami oraz wrażeniami nt. wyjazdu. Cel wyprawy został osiągnięty, ponieważ dzieci które nie potrafiły dotąd rozpoznawać grzybów jadalnych, włożyły do koszyka swoje pierwsze jadalne zdobycze. Integracja grupy przebiegła pomyślnie. Aktywne spędzanie czasu wolnego czasu poza domem okazało się bardzo dobrym pomysłem. Dzieciom podobała się ta wyprawa, każdy pytał: „A kiedy kolejna taka wycieczka?”.

 

Na pewno będzie takich więcej…

 

M. Janas

M. Mańka

 

 

 

 

 

PROJEKT PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 

Informujemy o kontynuacji, dobiegającego  końca  projektu „AKTYWNOŚĆ NASZĄ SZANSĄ, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, wpisanego od 4 lat w historię   Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie.

 

W 2013 roku bierze w nim udział 16. kobiet, które ukończyły do tej pory następujące kursy/szkolenia/treningi: Warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w życiu społecznym i zawodowym, Umiejętności społecznych,  Networking na rynku pracy, Decoupage i tworzenia biżuterii, Informatyczny. Wszystkie z pozytywnymi wynikami. Ostatnim wydarzeniem była wycieczka do Poznania, której sprzyjały nie tylko dobre humory uczestniczek ale i piękna, słoneczna pogoda. Spacer po zabytkowym poznańskim rynku pilotowała przewodniczka, która przybliżyła historię miasta. Końcowym etapem wycieczki był udział w spektaklu granym  na deskach Teatru Muzycznego „Single i remiksy”. Atutem sztuki była obsada czyli: Weronika Książkiewicz, Anna Mucha, Wojtek Medyńki, Lechosław Żurek znani do tej pory z różnych filmów i seriali. Ciekawa była również tematyka komedii, demaskująca stosunki korporacyjne i ujawniająca rzeczywisty charakter życia wielkomiejskich singli, którzy tylko pozornie wychwalają swoją niezależność, a w rzeczywistości są niewolnikami kariery. Po prostu życie…

 

W trakcie wycieczki zadbano nie tylko o stan ducha ale i ciała. Uczestniczki projektu zostały zaproszone  na obiad do pięknej, jednej z najstarszych restauracji w Poznaniu, odrestaurowanej w 2008 roku z dbałością o jej każdy szczegół.

 

 

PODZIĘKOWANIE


 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie składa serdecznie podziękowania dla Dyrektora Pana Sławomira Ostrowskiego i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie:
Rafała Fiłka
Adriana Szymanka
Jakuba Sobczaka
Szymona Detki
Damiana Majorczyka
Grzegorza Namysła
Dawida Gąbki
Jakuba Skrzypczaka
Macieja Wypychowicza
Dawida Gągały
Tomasza Krzywdy
Marii Działochy
Małgorzaty Ćwiertniak
za pomoc przy renowacji pomieszczenia przeznaczonego na odzież dla osób potrzebujących.  Uczniowie samodzielnie szpachlowali oraz malowali ściany pomieszczenia. Ponadto przenieśli meble, poukładali oraz posegregowali odzież.
 Uczniowie wykazali się chęcią niesienia bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz wrażliwością na potrzeby innych.
 Pragniemy również złożyć wyrazu uznania i podziwu za kreowanie pozytywnych postaw u uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie w szczególności sumienne wykonanie powierzonych obowiązków.
        Z wyrazami szacunku
        Grażyna Wilk
        Kierownik MGOPS Odolanów

  Wszystkim osobom, które pamiętają o tych, którzy znaleźli się w potrzebie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie dziękuje za okazaną pomoc.
Nadal liczymy na wsparcie mieszkańców naszej gminy.
  Pilnie potrzebujemy odzieży i obuwia sportowego dla dzieci i młodzieży, a także pościeli, ręczników i środków higieny, sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń kuchennych, środków czystości.
Osoby chcące przekazać wyżej wymienione produkty mogą dostarczyć je do MGOPS Odolanów od poniedziałku- piątku w godzinach od 7.00- 15.00.
Natomiast wydawanie tych środków osobom potrzebującym odbywać się będzie
w środy od 13.00-15.00 i piątki od 13.00- 15.00
Kontakt:
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ODOLANOWIE
ul. Gimnazjalna 8c,
pokój nr 9, tel. 62 733 16 15, wew.322 –z-ca kierownika- Jolanta Wojciechowska
oraz pokój nr 3- kasa- tel.627331615, wew.327 -Danuta Kulesza
 
Wszystkie produkty trafią do najbardziej potrzebujących klientów ośrodka pomocy.

 

 

 

 

DOŻYWIANIE DZIECI – wnioski do 20 sierpnia 2013r.
 
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba).
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie złożyć do 20 sierpnia 2013r. wniosek o pomoc (napisany własnoręcznie lub na druku załączonym poniżej), wymieniając we wniosku dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym.
Do wniosku należy dołączyć:
• dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający (lipiec 2013r.) miesiąc złożenia wniosku  (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych, itp.),
• zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo, a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie innej gminy odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca posiadania gospodarstwa,
• w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny MGOPS Odolanów przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.

Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 
W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 

 

CENTRUM WOLONTARIATU Z ODOLANOWA UCZESTNICZYŁO W PLESZEWSKIEJ GRZE MIEJSKIEJ

 

W czwartek, 27. czerwca br., wolontariusze z Centrum Wolontariatu uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu. Nasze Centrum działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odolanowie zostało zaproszone do udziału i zakwalifikowane do II edycji Gry Miejskiej, której tematem był Jubileusz 730-lecia Pleszewa.
Na samym początku warto zaznaczyć, czym jest Gra Miejska. Jest to nowa forma rozrywki, której istotnym elementem jest przestrzeń miejsca z jej wieloma kontekstami. Łączy w sobie cechy podchodów, flashmobów, happeningów ulicznych oraz gier komputerowych czy RPG. Gry miejskie powstają zarówno jako projekty w pełni niezależne, jak i komercyjne. Ich tematyka może być różnorodna, od wydarzeń historycznych, przez powieści, po historie wymyślone przez autorów gry. Uczestnicy, biorący udział w grze poznają przede wszystkim historię miasta, postacie z nim związane, architekturę, ale również walory turystyczne regionu. Ponadto w grze można doskonalić umiejętności strategiczne oraz umiejętność pracy w zespole, rozwijać twórcze myślenie, uczyć się zdrowej rywalizacji i przede wszystkim świetnie się bawić niezależnie od wieku.. Głównymi organizatorami Gry Miejskiej była Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie- Centrum Wolontariatu w Pleszewie oraz Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.
 Naszym kapitanem drużyny była wolontariuszka z Centrum – Agnieszka Czubak, która wykazała się zdolnościami organizacyjnymi oraz umiejętnością kierowania zespołem.  Wolontariuszki z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie – Katarzyna Wittek oraz Natalia Grela wykazały się wiedzą matematyczną, kreatywnym myśleniem,  jak również umiejętnością rozwiązywania zadań na podstawie tekstów historycznych. Na trasie wskazówek uczestnikom udzielali wolontariusze z Pleszewskiego Centrum Wolontariatu z zadaniami oraz wskazówką, gdzie mamy dalej się udać. Najważniejszą jednak częścią Gry było dotarcie do mety o godz. 14. Nasza drużyna rozwiązała wszystkie zadania i na czas dotarliśmy na metę, zdobyliśmy 38,5 pkt i dzięki temu zdobyliśmy VI miejsce.  Zwycięscy Gry Miejskiej zdobyli ekzekwo po 40, 5 pkt, także uważamy, że nasze Centrum wypadło bardzo dobrze. Każdy z uczestników otrzymał upominek od organizatorów oraz ciepłe słowa uznania za udział w Grze.
 Do Odolanowa wróciliśmy zmęczeni, ale z wielkimi uśmiechami na twarzy. Udział w Pleszewskiej Grze był dla nas również lekcją i motywacją do zorganizowania Odolanowskiej Gry Miejskiej, którą zaplanowaliśmy  pod koniec wakacji, dlatego też wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w organizacji gry zapraszamy do naszego Centrum Wolontariatu. Spotkania Klubu Wolontariuszy odbywają się w każdy wtorek 15.30 – 17.30 w  Ośrodku Zdrowia na I piętrze, jak również można zgłaszać się do sekretariaru MGOPS. 
M. Janas
M. Mańka

 

 

 

 

Grupa Wsparcia dla Kobiet oraz Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuje o organizowanej w tut. Centrum Grupie Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy.

 

Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w: wymianie informacji na temat sposobów radzenia sobie z trudna sytuacją, minimalizowaniu poczucia osamotnienia w problemach, poprawie samopoczucia, podnoszeniu pewnych aspektów poczucia własnej wartości, nabywaniu nowych umiejętności, poznawaniu nowych osób, spotkaniu kobiet w podobnej sytuacji.

 

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1c, do psychologa Pauliny Cierpki, oraz pod numerem telefonu (62) 7355152 wew. 44 lub wew.49.

 

Jednocześnie informujemy, iż w tut. Centrum działa Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w którym udzielana jest pomoc psychologiczna w stanach osobistego kryzysu życiowego, za szczególnym uwzględnieniem pomocy ofiarom przemocy w formie konsultacji i krótkoterminowej terapii.

 

 

 

 

 

MIEJSKO-GMINNY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ODOLANOWIE

ul. Gimnazjalna 8c,

63-430 Odolanów

tel. 62 733 37 73, 62 733 16 15

 

Szukasz pomocy? Oczekujesz wsparcia?

Jesteś ofiarą przemocy?

 

Zespół Interdyscyplinarny

MGOPS Odolanów

tel. 62 733 16 15 wewn. 322

Przewodnicząca: Jolanta Wojciechowska

 

Odolanowska Grupa Wsparcia przy Centrum Wolontariatu wspiera przede wszystkim:
- osoby uzależnione (alkohol, narkotyki, hazard)
- pomoc rodzinom, w której występuje problem alkoholowy
- osoby dotknięte przemocą psychiczną i fizyczną
- pomoc osobom starszym oraz samotnym

CENTRUM WOLONTARIATU przy MGOPS    

 w Odolanowie tel. (62) 733-37-73

oraz w nagłych przypadkach bezpośrednio                       z członkami grupy:728-988-504, 697-590-500

 

Ponadto informujemy, że pomoc można uzyskać również:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odolanowie

ul. Bartosza 14, tel. 62 733 15 81, wewn. 20.

Przewodnicząca: Gabriela Zawada

Biuro czynne w poniedziałki i czwartki  w godz. 7 -15

 

Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji czynny                                 w każdą środę w godz. od 15.00 do 16.00

psycholog: we wtorki w godz. od 16:00 do 17:00,

w środy w godz od 17 do 19.

Spotkanie Odolanowskiej Grupy A A               Centrum „Wiara-Nadzieja-Miłość”, w każdy wtorek      o godz. 18, III piętro – pokój gościnny

 

Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

bezpłatna porada psychologa codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 062 735 51 52

bezpłatna porada prawnika w każdy piątek                   w godzinach od 8.00 do 12.00

 

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Szkolna 24

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 09 87

czynny: od poniedziałku do piątku

w godz.  od 8.00 do 19.00

Świadczenia refundowane przez NFZ.

Usługi dla osób uzależnionych i ich rodzin

świadczone przez psychologów, pedagogów,

terapeutów i psychiatrę.

 

Przychodnia specjalistyczna MULTIMED

ul. Lotnicza 24 (Przychodnia Trauma)

Ostrów Wielkopolski

tel. 724 769 979

czynny: od poniedziałku do piątku

 w godz. od 7.00.do 20,00

Leczenie opłaca NFZ.

Możliwość skorzystania z  pomocy: psychiatry, psychologa, terapeuty.

 

 

 

 

 

 

POWSTANIE GRUPY WSPARCIA PRZY
CENTRUM WOLONTARIATU W ODOLANOWIE

 

 

Na początku czerwca br.
przy Centrum Wolontariatu w Odolanowie powstawała Grupa Wsparcia. Grupa ta
opiera swoją działalność na wzajemnej pomocy. Pomaga ludziom w pracy nad sobą,
w osobistym rozwoju, a przede wszystkim wspiera i angażuje się w pomoc w walce
z uzależnieniami.

Członkowie grupy
udzielają sobie nawzajem wsparcia emocjonalnego, dzielą się swoimi
doświadczeniami w pokonywaniu trudności, a także wymieniają się użytecznymi
informacjami. Przynależność do Grupy Wsparcia pozwala zwalczyć własną
bezradność oraz budować odpowiedzialność za swoje życie.

Odolanowska Grupa
Wsparcia przy Centrum Wolontariatu wspiera przede wszystkim:

- osoby uzależnione (alkohol, narkotyki,
hazard)

- pomoc rodzinom, w której występuję
problem alkoholowy

- osoby dotknięte przemocą psychiczną i
fizyczną

- pomoc osobom starszym oraz samotnym.

 

W
CELU UZYSKANIA POMOCY PROSIMY O KONTAKT Z CENTRUM WOLONTARIATU PRZY MGOPS W
ODOLANOWIE POD NR:

(62)
733-37-73

ORAZ
W NAGŁYCH PRZYPADKACH BEZPOŚREDNIO Z CZŁONKAMI GRUPY:

728-988-504

697-590-500

 

 

 

 

M. Janas

M. Mańka

 

 

APEL o pomoc

Wszystkim osobom, które pamiętają o tych, którzy znaleźli się w potrzebie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie dziękuje za okazaną pomoc.

Nadal liczymy na wsparcie mieszkańców naszej gminy.  Pilnie potrzebujemy odzieży i obuwia sportowego dla dzieci i młodzieży, a także pościeli, ręczników i środków higieny.

Osoby chcące przekazać wyżej wymienione produkty mogą dostarczyć je do ośrodka Pomocy:

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ODOLANOWIE

ul. Gimnazjalna 8c, pokój 9, tel. 62 733 16 15, wew.322.

Pośredniczymy także w przekazywaniu mebli, środków czystości i higieny.

Wszystkie produkty trafią do najbardziej potrzebujących klientów ośrodka pomocy.

 

 

 

 

INFORMACJA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie informuje,
iż nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 2013 przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, odbędzie się w następujących terminach:
1. Moduł I
– w systemie ciągłym do dnia 30 września 2013 roku,
     2. Moduł II
- za semestr letni 2013 -  do dnia 30 czerwca 2013 roku,
- za semestr zimowy 2013/2014 - od dnia 01 września 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 2013 obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 
                    w tym:
• Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
• Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
                              informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
• Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
• Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
                        opieki dla osoby zależnej
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w tym:
1. opłata za naukę (czesne)
2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
3. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 62 735-51-52 bądź osobiście w siedzibie PCPR w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, p. 25 /łącznik/.

 

 

 

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ODOLANOWIE
PODJĄŁ STARANIA UTWORZENIA CENTRUM WOLONTARIATU W NASZEJ GMINIE
Dnia 31 stycznia 2013 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z pania dyrektor Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związków Pozarządowych Justyną K. Ochędzan oraz koordynatorką ds. wolontariatu z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Poznaniu Ewą Zarzycką.  W spotkaniu uczestniczyły również  kierownik MGOPS Grażyna Wilk, koordynator wolontariatu Martyna Janas  oraz podinspektor ds. organizacji pozarządowych Agnieszka Skobejko-Przybylak.
Było to pierwsze spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Wolontariatu, mające na celu nawiązanie współpracy oraz utworzenie w Odolanowie Centrum Wolontariatu. Celem Centrum Wolontariatu jest pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy ludźmi, którzy chcą realizować się jako wolontariusze oraz organizacji, które takich osób poszukują, bądź już realizują takie zadania.
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności Wolontariatu jest przede wszystkim przeprowadzenie rzetelnej analizy interesariuszy, które zostało przeprowadzone dzięki pomocy ekspertom w dziedzinie wolontariatu. Utwierdziliśmy się również w przekonaniu iż, utworzenie Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Odolanowie niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim rozszerzenie oferty pomocowej, wsparcie pracy socjalnej, lepsze rozeznanie i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, zmiana wizerunku MGOPS, wykorzystanie zasobów oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

 

 

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o projekcie edukacyjnym „Damy Radę” skierowanym do osób opiekujących się w domu bliskimi niesamodzielnymi z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby, ufając, iż informacje zawarte w przygotowanych materiałach edukacyjnych okażą się przydatne, gdyż problematyka ta dotyka coraz większej grupy osób.

Projekt „Damy Radę” został zainicjowany przez Fundację TZMO SA Razem Zmieniamy Świat. Jego głównym celem jest pomoc osobom, które stanęły w obliczu konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z powodu ich zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby lub innych poważnych schorzeń.
W ramach projektu:
– wydano bezpłatny poradnik pt.: „jak opiekować się osobą przewlekle chora w domu”'
– utworzono stronę internetową z poradami: www.damy-rade.info
– organizowane są bezpłatne warsztaty z zakresu opieki nad osoba niesamodzielna w domu, w różnych miejscach w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stornie www.damy-rade.info

Informacje zawarte w poradniku i na stronie internetowej z pewnością będą pomocne, ponieważ poruszają najważniejsze obszary związane z opieką: kwestię organizacyjne, pielęgnacyjne, psychologiczne, a także finansowe.

 

 

 

Komunikat w sprawie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od stycznia do czerwca 2013 r.
W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy  o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012 r., poz. 1548).
Zgodnie z art.12 wyżej wymienionej ustawy niektórym osobom, tj. matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mającym przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, za każdy miesiąc w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 30 czerwca 2013r., niezależnie od wieku dziecka przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100,00 zł miesięcznie.
Osoby uprawnione nie muszą składać wniosków o jego przyznanie, gdyż będzie on przyznawany i wypłacany z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do dodatku podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

 

 

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie
składa najserdeczniejsze życzenia:
Spokojnych i Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia swoim podopiecznym oraz
wszystkim ludziom dobrej woli wspomagającym naszych klientów,
Niech okazana dobroć i wsparcie wraca do nich ze zwiększoną mocą
w Nowym Roku !!!

       Kierownik oraz pracownicy MGOPS

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie dziękuje  Panu Dominikowi Ćwiertniakowi z firmy DOMINO za przekazanie potrzebującym z terenu Gminy i Miasta Odolanów nowych mebli kuchennych.

 

Jednocześnie informuje, że akcja pośredniczenia w dostarczaniu sprzętu, odzieży oraz produktów chemicznych dla podopiecznych trwa nadal.

 

Chętnych zapraszamy do kontaktu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Odolanowie – ul. Gimnazjalna 8c, tel. (62) 733 37 73 wew. 322.

 

Wszelkie przekazane dary trafią do najbardziej potrzebujących klientów Ośrodka Pomocy z terenu Miasta i Gminy Odolanów.

 

 

 

 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Odolanowie 7 grudnia 2012r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie zorganizował spotkanie z Mikołajem dla dzieci swoich pracowników. Gościliśmy również 50 dzieci z terenu Gminy Odolanów, które przybyły z rodzicami lub opiekunami.

Zabawa odbyła się przy muzyce zespołu MATI. Dzieci chętnie brały udział w konkursach i zabawach, śpiewały kolędy i świąteczne piosenki. Wiele radości sprawił dzieciom święty Mikołaj rozdający owoce i słodycze.

Mamy nadzieję, że zabawa na długo pozostanie w pamięci dzieci...

 

 

 

INFORMACJA

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie
w związku ze zbliżającą się wypłatą świadczeń rodzinnych prosi o pilny odbiór decyzji  na nowy okres zasiłkowy 2012/2013
w pokojach 103 i 104 (ul. Gimnazjalna 6, tel 62 7389392).

 

 

 

KOMUNIKAT
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Z dniem 1 października 2012r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w którym ustala się m.in.
1. kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 456zł.
2. Kwoty świadczeń pieniężnych
a) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 529zł
b) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250zł.
 

Więcej i informacji w zakładce jednostki organizacyjne/M-G Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 

 

 

DOŻYWIANIE DZIECI

 

Od września 2012r. ruszyła akcja dożywiania dzieci w szkole. Dzieci objęte pomocą w zakresie dożywiania otrzymują jeden posiłek dziennie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie. Obecnie z pomocy korzysta ponad 300 dzieci z terenu Miasta i Gminy Odolanów. Od 1 października 2012r. z dożywiania mogą również korzystać uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie.

 

 

 

 

 

POMOC DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

  MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Odolanowie informuje, iż w związku z realizacją przez Powiat Ostrowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim programu „Aktywny Samorząd” ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z wyżej wymienionego programu w następujących obszarach:
● obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
● obszar B1- pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
● obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
● obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
● obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
● obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
● obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
● obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

 

Wnioski przyjmowane są do 30 WRZEŚNIA 2012r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.
Szczegółowe informacje na temat programu oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl lub w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój 3 i  4 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, al. Słowackiego 1c, tel. 62 735 51 52 lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odolanowie.
Wszelkie informacje dotyczące działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie w zakładce Jednostki Organizacyjne/MGOPS Odolanów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!!! Zmiana siedziby
Biuro Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego                   od września 2012 mieści się przy ul. Gimnazjalnej 6                               w Ośrodku Zdrowia  I piętro, pokój 103 i 104.
Godziny urzędowania:   poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30
Informacje udzielane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu 62 738 93 92.
Informacje oraz formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej www.odolanow.pl  zakładka :  jednostki organizacyjne / MGOPS świadczenia rodzinne/               druki do pobrania
Termin i sposób załatwienia
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Informacje o wymaganych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku znajdują się w zakładce – świadczenia rodzinne oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Zdrowia na korytarzu- I piętro przy pokoju 103, 104.
Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych                   od dnia 1 listopada 2012r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
1. Od dnia 1 listopada 2012r.
539 zł na osobę w rodzinie lub 623zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
 - 77zł na dziecko do 5 lat,
- 106zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 115zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi w tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie dziękuje prywatnemu przedsiębiorcy za przekazanie potrzebującym z terenu Gminy i Miasta Odolanów nowego sprzętu AGD – 2 lodówek, żelazka i czajnika bezprzewodowego.

Jednocześnie informuje, że akcja pośredniczenia w dostarczaniu sprzętu, odzieży oraz produktów chemicznych dla podopiecznych trwa nadal.

Chętnych zapraszamy do kontaktu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Odolanowie ul. Gimnazjalna 8c, tel. (62) 733 37 73.

Wszelkie przekazane dary trafią do najbardziej potrzebujących klientów Ośrodka Pomocy z terenu Miasta i Gminy Odolanów.

 

 

Dożywanie dzieci

 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie złożyć w sierpniu 2012r. wniosek o pomoc, wymieniając we wniosku dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym. Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych, itp.),
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo, a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie innej gminy odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca posiadania gospodarstwa,
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie z PUP,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie.

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny MGOPS Odolanów przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.


Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012r.

 

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012r., poz. 732).

 

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

 

Osoby uprawnione do pomocy nie będą musiały składać wniosków o jej przyznanie, jako że będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

 

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

Sierpieńpoprzedni miesiąc
PnWtŚrCzPtSoN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
obrazek e-kartki
Nasi Partnerzy
strzalka
strzalka
INFORMACJE O GMINIE

     Gmina Odolanów leży w samym centrum powiatu ostrowskiego, w południowej Wielkopolsce. Powierzchnia gminy wynosi 136km², zamieszkuje ją blisko 15 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 wsi, a największym ośrodkiem jest miasto Odolanów. Malownicze położenie w Parku Krajobrazowym "Dolina Baryczy", bogactwo fauny i flory, dogodne położenie komunikacyjne, bogata przeszłość i teraźniejszość stanowią o atrakcyjności miasta i okolicy.

DANE KONTAKTOWE
Mapka   
733-15-81

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11, 63-430 Odolanów

sekretariat@odolanow.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00