Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Pomoc de minimis

Menu główne Strona główna

Banery

Pomoc de minimis

Definicja:

Pomoc de minimis to specyficzny typ pomocy państwa o małych rozmiarach (nie posiada wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii) normowanej przez przepisy prawa unijnego. Rzymska maksyma de minimis non curat lex, to znaczy prawo nie troszczy się o drobiazgi, wskazuje nam na to, że jest to pomoc nie burząca reguł konkurencji na rynku, co za tym idzie nie musi być kontrolowana przez Komisję Europejską.

Podstawa prawna (do pobrania poniżej):

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 3. Rozporządzenie Komisji nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014) 

Kumulacja pomocy de minimis:

Zsumowaniu podlega pomoc de minimis otrzymana przez beneficjenta w okresie br. kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych.

 

Definicja „jednego przedsiębiorcy”:

 „Jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

 • jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
 • jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo. 

Pułapy pomocy de minimis:

W ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 2 lat poprzednich suma otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę pomocy de minimis nie może przekroczyć:

 • 200 000 euro – pomoc de minimis,
 • 100 000 euro – pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego towarów,
 • 30 000 euro – pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa,
 • 15 000 euro – pomoc de minimis w sektorze rolnictwie.
 • 500 000 euro – pomoc de minimis przyznawana przedsiębiorcą wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

 

Formy pomocy de minimis realizowanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów:

 • ulgi w podatkach i opłatach lokalnych w formie:
 1. umorzenia,
 2.  rozłożenia na raty,
 3. odroczenia terminu płatności,
 • zwrot kosztów na zatrudnienie młodocianych pracowników,
 • programy pomocowe.

 

Programy pomocowe na terenie Gminy i Miasta Odolanów:

 1. uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2011r
 2. uchwała nr X/62/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 sierpnia 2011r

 

Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis:

Podmiot udzielający pomocy de minimis zobowiązany jest wystawić beneficjentowi zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej.

 

Więcej informacji dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis znajdą Państwo m.in. na stronach internetowych:

 

Uwaga!!!
SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH O POMOCY PUBLICZNEJ
został uruchomiony i udostępniony w miesiącu marcu 2016 roku.

Daje on możliwość każdej zainteresowanej osobie (nie tylko organom udzielającym pomocy)
sprawdzenia przez Internet informacji o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcy.

https://sudop.uokik.gov.pl

drukuj całą stronę

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Sebastian Kopacki
e-mail: iod@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji