Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Fiszka projektowa

Gmina i Miasto Odolanów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2022. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, gdzie występuje największe nasilenie problemów społecznych jak: bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, przestępczość lub niski poziom edukacji. Dodatkowo obszar można uznać za zdegradowany, jeśli występują tam niekorzystne zjawiska gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnej przedsiębiorczości), środowiskowe (np. zanieczyszczenie powietrza), techniczne (np. niska jakość infrastruktury lub zły stan techniczny obiektów budowlanych). Na podstawie analizy obiektywnych wskaźników do rewitalizacji wyznaczono obszar miasta Odolanowa przedstawiony w załącznikach. oraz miejscowości Gliśnica, Nabyszyce, Raczyce.

Do 29 maja 2017 r. można składać zarówno propozycje projektów inwestycyjnych jaki i nieinwestycyjnych (m.in. dotyczących organizacji kursów, szkoleń, festynów, spotkań mieszkańców etc.) które pozwolą rozwiązać problemy społeczne oraz wyprowadzić ze stanu kryzysowego obszar rewitalizacji. Zachęcamy do korzystania z fiszek projektowych (dostępne w załączniku poniżej). Istnieje również możliwość wypełnienia fiszki projektowej dostępnej w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów – Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, pokój nr 12.1 w godzinach pracy Urzędu.

Prosimy o składanie zadań inwestycyjnych, które będą realizowane wyłącznie na określonym powyżej obszarze rewitalizowanym lub zadań miękkich, które będą skierowane wyłącznie do mieszkańców obszaru rewitalizowanego tj. Miasta Odolanowa, wsi Gliśnica, Nabyszyce, Raczyce.

Wypełnioną fiszkę można wysłać mailem na adres dominik.sobczak@odolanow.pl lub katarzyna.galezka@odolanow.pl bądź przekazać do Urzędu Miasta w Odolanowie.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie.
Niezwykle ważny w procesie rewitalizacji jest udział wszystkich interesariuszy. W związku z powyższym zapraszamy do wypełnienia fiszki projektowej, która pomoże zdiagnozować problemy oraz oczekiwania względem rewitalizacji.