Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Od wtorku, 2 marca 2021 r. uruchamiamy w Raczycach (teren dawnego składowiska odpadów w Biadaszkach) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Operatorem PSZOK-a jest Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Odolanów, ul. Bartosza 7

Co to jest PSZOK?

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH to specjalnie wydzielone miejsce, w którym mieszkańcy z terenu gminy Odolanów  mogą BEZPŁATNIE (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zostawić wytworzone przez siebie odpady, selektywnie zebrane oraz odpady problemowe, czyli takie, których nie można wrzucać do zwykłych pojemników, czy worków.

Godziny otwarcia:

Wtorek: 1000 - 1800

Czwartek: 1000 – 1800

Sobota: 800 – 1600

Jakie odpady komunalne będą przyjmowane do PSZOK?

 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • papier i tektura
 • szkło bezbarwne i kolorowe
 • odpady ulegające biodegradacji
 • zużyte baterie i akumulatory
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym termometry
 • przeterminowane leki
 • chemikalia ( tłuszcze, oleje jadalne, farby, tusze, detergenty, kleje, lepiszcze i żywice)
 • kwasy, rozpuszczalniki
 • opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi
 • zużyte opony (od samochodów osobowych i jednośladów) w ilości do 4 sztuk na gospodarstwo domowe rocznie
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • styropian opakowaniowy
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 4 ton  na gospodarstwo domowe rocznie
 • odzież i tekstylia
 • igły i strzykawki

 

Uwaga! PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci, przyjmowane są jedynie odpady odpowiednio posegregowane i nie zanieczyszczone innymi odpadami.

Wymagania dotyczące dostarczania odpadów na PSZOK

 • Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie zanieczyszczone innymi odpadami.
 • Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu (np. odpadów w postaci płynnej).
 • Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
 • Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem, bądź w workach. Następnie należy je wysypać do właściwego, oznakowanego kontenera.W przypadku dostarczenia odpadów biodegradowalnych w workach, należy opróżnić zawartość worków do odpowiedniego kontenera, a worki wrzucić do odpowiedniego pojemnika.
 • Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą być dostarczane luzem. Sprzęt musi być kompletny (w całości).
 • Odpady wielkogabarytowe dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
 • Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Pracownik punktu samodzielnie umieści je w odpowiednim pojemniku/magazynie odpadów niebezpiecznych.

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane ( zmieszane odpady komunalne)
 • odpady zawierające azbest
 • części samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady niewiadomego pochodzenia mogące powodować zagrożenie w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji – bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację, w szczególności odpady, które mogą stanowić odpady niebezpieczne, w szczególności w opakowaniach cieknących
 • odpady poprodukcyjne i w ilościach wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych zwłaszcza w dużych ilościach
 • odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą  z działalności gospodarczej, wszelkie odpady w ilościach masowych
 • odpady poprodukcyjne

Kto może oddać odpady do PSZOK?

 • Z usługi PSZOK maja prawo korzystać wszyscy mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Odolanów. Odwiedzając PSZOK trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania tj. dowód osobisty lub/i dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc, dokument potwierdzający adres zameldowania na terenie Gminy. Obsługa PSZOK ma prawo żądania okazania tych dokumentów, a w przypadku ich braku – odmowy przyjęcia odpadów.
 • Firmy i instytucje mogą w punkcie oddawać bez ograniczeń: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne. Limituje się dla firm i instytucji odpady ulegające biodegradacji w ilości 1 tona rocznie, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 4 ton rocznie.