Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Odolanowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Jagiellończyk, na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą. Z rakietą przez życie

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023

Zarządzenie nr 56/2024

Zarządzenie nr 56/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17.05.2024 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Oddział Miejski TPD w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 49/2024

Zarządzenie nr 49/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29.04.2024 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego, na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: zajęcia strzeleckie z broni palnej

Zarządzenie nr 17/2024

Zarządzenie nr 17/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 15/2024

Zarządzenie nr 15/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05.02.2024 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Zarządzenie nr 13/2024

Zarządzenie nr 13/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 7/2024

Zarządzenie nr 7/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18.01.2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 12.01.2024 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sportów Walki CENTER-TEAM ODOLANÓW , na realizację zadania publicznego, w formie powierzenia pod nazwą: Gala Kickboxingu

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2024 zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Informacja Burmistrza GiM Odolanów z dnia 12.01.2024 r.

Na podstawie § 9 Uchwały nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, podaję zestawienie podmiotów, które w roku 2023 uzyskały dotację na podstawie niniejszej uchwały

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów zaprasza kluby sportowe działające na terenie gminy, do składania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie GiM Odolanów w 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie GiM w Odolanowie pod numerem tel. 626200850

Zarządzenie nr 146/2023

Zarządzenie nr 146/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie pomocy społecznej, rodzaj zadania: udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Odolanów, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie pomocy społecznej

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie nr 123/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17.10.2023 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ogłoszenie o wpłynieciu oferty

Oferta złożona przez Okręg Polskiego związku Wędkarskiego w Kaliszu

Ogłosznie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 18.09.2023 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego Wypoczynku, Pomocy Niepełnosprawnym „Razem Raźniej”, na realizację zadania
publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Zajęcia dodatkowe w świetlicy GOOD START

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 r.

Zarządzenie nr 102/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 września 20223r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Zarządzenie nr 100/2023

Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o wpłynieciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 16.08.2023 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: zajęcia strzeleckie z broni palnej

Zarządzenie nr 73/2023

Zarządzenie nr 73/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 71/2023

Zarządzenie nr 71/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.06.2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 19.06.2023 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Odolanowskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Edukacyjnego "Jagiellończyk", na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Tenis przedłuża życie

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 07.06.2023 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Warsztaty artystyczno-terapeutyczne ARTconvers

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022

Zarządzenie nr 53/2023

Zarządzenie nr 53/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08.05.2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Odolanowskiej z siedzibą w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Seniorzy w akcji

Zarządzenie nr 51/2023

Zarządzenie nr 51/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.04.2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 50/2023

Zarządzenie nr 50/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.04.2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Zajęcia strzeleckie z broni palnej

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu Warsztat Terapii Zajęciowej w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Dofinansowanie do wycieczki uczestników WTZ w Odolanowie

Zarządzenie nr 22/2023

Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadania publicznego w roku 2023 z zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie nr 21/2023

Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27.01.2023

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27.01.2023 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, podaję zestawienie podmiotów, które w roku 2022 uzyskały dotację na podstawie niniejszej uchwały

Zarządzenie nr 10/2023

Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18.01.2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Burmistrza  GiM Odolanów zaprasza kluby sportowe działające na terenie gminy, do składania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie GiM Odolanów w 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie GiM w Odolanowie pod numerem tel. 626200850

Zarządzenie nr 123/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14.09.2022 r.

Zarządzenie nr 123/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14.09.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Oddział Miejski TPD w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Integracyjna wycieczka do Wrocławskiego ZOO

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 r.

Zarządzenie nr 111/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Zarządzenie nr 84/2022/przyznanie dotacji

Zarządzenie nr 84/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz GiM Odolanów informuje, że w dniu 15.06.2022 r. do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego "Jagiellończyk"

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

Zarządzenie nr 31/2022 i przyznanie dotacji

Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz GiM Odolanów informuje, że w dniu 08.03.2022 r. do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników przyrody, kultury, aktywnego wypoczunku, pomocy niepełnosprawnym "Razem Raźniej"

Zarządzenie nr 20/2022

Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lutego 2022 r w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadania publicznego w roku 2022 z zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 19/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.01.2022

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.01.2022 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, podaję zestawienie podmiotów, które w roku 2021 uzyskały dotację na podstawie niniejszej uchwały

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przyznania dotacji na sport w roku 2022

Burmistrz GiM Odolanów informuje o przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów w roku 2022

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Burmistrza  GiM Odolanów zaprasza kluby sportowe działające na terenie gminy, do składania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie GiM Odolanów w 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie GiM w Odolanowie pod numerem tel. 626200850

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Studium

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Studium

Zarządzenie nr 94/2021

Zarządzenie nr 94/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Sportów Walki CENTER-TEAM ODOLANÓW, na realizację zadania publicznego, w formie powierzenia pod nazwą: Po tytuł mistrza Europy!

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego wypoczynku, Pomocy Niepełnosprawnym "Razem Raźniej" na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą zajęcia dodatkowe w świetlicy "GOOD START"

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Kulturalno Edukacyjnego "Jagiellończyk", na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą UTW 2021

Zarządzenie nr 81/2021

Zarządzenie nr 81/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 16.09.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 72/2021

Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Zarządzenie nr 47/2021

Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Oferta Ludowego Zespołu Sportowego "Tarchalanka" na realizację zadania pubicznego , w formie wsparcia pod nazwą VI Polska Biega w Tarchałach o Puchar Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26.01.2021 r.

zestawienie podmiotów, które w roku 2020 uzyskały dotację z budżetu Gminy i Miasta Odolanów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów w roku 2021

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zarządzenie nr 102/2020

Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.09.2020 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: mauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty  na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Skrót akapitu: Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.08.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Zarządzenie nr 68/2020

Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Odolanowskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Edukacyjnego "Jagiellończyk", ma realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą Kobieta na korcie.

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust 3 ustawy o działalności pozutku publicznego i o wolontariacie za rok 2019

Informacja o nie wpłynięciu oferty

Brak rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020" w 2020 roku

Zarządzenie nr 29/2020

Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020", oraz w sprawie regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 28/2020

Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  z dnia 27  lutego 2020r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

  • autor: Agnieszka Skobejko-Przybylak, data: 2020-02-27

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 26/2020

Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 25/2020

Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.02.2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego w Odolanowie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą Odolanowski Turniej Strzelecki.

Zarządzenie nr 15/2020

Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020 w 2020 roku

Zarządzenie nr 21/2020

Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 19/2020

Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkurske ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 13/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, żen w dniu 29.01.2020r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego Wypoczynku, Pomocy Niepełnosprawnym "Razem Raźniej" w Odolanowie, na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: Zajęcia dodatkowe w świetlicy GOOD START.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28.01.2020 na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trubu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, podaje się zestawienie podmiotów, które w 2019 uzyskały dotację na podstawie niniejszej uchwały.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego

Ogłoszenie Sądu rejonowego

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów w roku 2020

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Towarzystwa Przujaciół dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny - Oddział Miejski TPD w Odolanowie, na realizację zadania publicznego , w formie powierzenia pod nazwą: Zorganizowanie koncertu z okazji Jubileuszu 100 - lecia Towarzystwa Przujaciół Dzieci.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą integracja 2019 - "Kraina Marzeń"

  • autor: Agnieszka Skobejko-Przybylak, data: 2019-08-13

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego, w formie powierzenia pod nazwą: Aktualizacja projektu budowy parkingu przy ul. Dworcowej w Odolanowie.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego Oddziału Polskiego towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Krotoszynie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: Wędrówki górskie.

Zarządzenie nr 80/2019

Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza gminy i Miasta Odolanów w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 58/2019

Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.04.2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust 3 ustawy o działalności pozutku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

Zarządzenie nr 55/2019

Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Garkach na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą Festyn ze strażakami.

Zarządzenie nr 46/2019

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.03.2019 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego, w formie powierzenia pod nazwą Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Odolanowie - nadzór inwestorski

Zarządzenie nr 31/2019

Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.02.2019 r w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór realizatora "Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 - 2020" - szczepienia profilaktyczne dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy w roku 2019 zameldowanych na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Zarządzenie nr 26/2019

Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lutego 2019 r.w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2019

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30.01.2019 na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trubu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, podaje zestawienie podmiotów, które w 2018 uzyskały dotację na podstawie niniejszej uchwały.

Zarządzenie nr 18/2019

Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza gminy i Miasta Odolanów z dnia 15.01.2019 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Zarządzenie nr 15/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2019 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażen wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020 w 2019 roku

Zarządzenie nr 16/2019

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2019 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 148/2018

Zarządzenie nr 148/2018 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Zarządzenie nr 142/2018

Zarządzenie 142.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 101/2018

Zarządzenie nr 101/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.   

Zarządzenie nr 100/2018

Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że dnia 01.08.2018r. do Urzędu GiM Odolanów wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Integracja 2018 - Nasze Pejzaże".

Zarządzenie nr 75/2018

Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 74/2018

Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że dnia 06.06.2018r. do Urzędu GiM Odolanów wpłynęła oferta Odolanowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego "Jagiellończyk" na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Kobieta też człowiek".

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że dnia 04.06.2018r. do Urzędu GiM Odolanów wpłynęła oferta Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych."

Zarządzenie nr 69/2018

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że dnia 09.05.2018r. do Urzędu GiM Odolanów wpłynęła oferta TPD Wielkopolski Oddział Regionalny - Oddział Miejski TPD w Odolanowie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych."

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017. 

Zarządzenie nr 57/2018

Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Turystyka i krajoznawstwo. 

Zarządzenie nr 56/2018

Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 25.04.2018 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Festyn ze strażakami.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 11.04.2018 r. do Urzędu Gminy  i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego w Krotoszynie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Rajd szlakiem parków i rezerwatów.

Zarządzenie nr 45/2018

Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 43/2018

Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14.03.2018 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 27/2018

Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.  

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 12.02.2018 r. do Urzędu Gminy  i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Międzypokoleniowy Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów

zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wyłoniono zadania, na które przyznano dofinansowanie.

Warunkiem otrzymania przedmiotowej pomocy z budżetu Gminy i Miasta Odolanów jest zawarcie pisemnej umowy. Oferent zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć zaktualizowany harmonogram zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty) oraz zaktualizowany kosztorys zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty).

Zarządzenie nr 22/2018

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018r.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018r.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17.01.2018r.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17.01.2018r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2018 ROKU

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku wyłoniono zadania, na które przyznano dofinansowanie.

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów z dnia 12.12.2017 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów z dnia 12.12.2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 134/2017

Zarządzenie nr 134/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 133/2017

Zarządzenie nr 133/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 129/2017

Zarządzenie nr 129/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: Finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów w 2017 roku.

Zarządzenie nr 126/2017

Zarządzenie nr 126/2017  Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zarządzenie nr 124/2017

Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 123/2017

Zarządzenie nr 123/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 23.08.2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Integracja 2017 - "Podróż dookoła świata".

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 14.08.2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Klubu Sportowego "FUKS GARKI", na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Turniej Sołectw.

Zarządzenie nr 66/2017

Zarządzenia nr 66/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 01.06.2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: "Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych".

Zarządzenie nr 65/2017

Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 23.05.2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego - TPD Oddział Miejski w Odolanowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: "Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych".

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wyłoniono zadania, na które przyznano dofinansowanie.

Zarządzenie nr 22/2017

Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku wyłoniono zadania, na które przyznano dofinansowanie.

Zarządzenie nr 19/2017

Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu konkursowym na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2017 - szczepienia profilaktyczne dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko wirusowi HPV.

Zarządzenie nr 13/2017

Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 12/2017

Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2017 roku z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Zarządzenie nr 10/2017

Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Zarządzenie nr 9/2017

Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 8/2017

Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata  2015-2017" w roku 2017.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zaprasza do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 09.08.2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „CZEMPION” przy Gimnazjum w Świecy na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Szkółka kolarska MTB.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 08.08.2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Integracja 2016 – „Niech żyje bal”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 06.06.2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego – Zarząd Miejski TPD w Odolanowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 30.05.2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Razem dla Tarchał Wielkich i okolicy” na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: „Akademia chóralna – śpiewająca Polska”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. l9a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. l9a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 47/2016

Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. l9a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. l9a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Kultury fizycznej i sportu w 2016.

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lutego 2016 r.

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 lutego 2016r.

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2016  z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert-wspieranie kultury fizycznej i sportu 05.01.2016 r.

Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej 05.01.2016r.

Zarządzenie 3/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w 2016 roku.

Zarządzenie nr 125/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie nr 125/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 września 2015r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.