Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

                                                                                   RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Budowa plenerowej sceny wraz z zapleczem w Parku Natury w Odolanowie

Dofinansowanie: 900 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 809 103,59

Inwestycja polega na  budowie letniej sceny wraz z zapleczem socjalnym w Parku Natury w Odolanowie (pow. zabudowy: 260,81 m2, kubatura: zamknięta 380,70 m3, otwarta /scena i taras 980,418 m3), budowę ścieżek pieszo – jezdnych obsługujących projektowany obiekt (pow. 341,39 m2), budowę tarasu nad istniejącym zbiornikiem wodnym (pow. 58,97 m2) oraz wyposażenie budynku w instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w celu organizacji przedstawień, koncertów oraz imprez plenerowych

 • Tablica Scena

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii (PV, pompy ciepła)"

Dofinansowanie: 1 300 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 842 085,59 zł

Zakres  prac w ramach projektu polega na  wykonaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji poprzez ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, montaż systemu wentylacji i klimatyzacji, instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację systemów chłodzących, montaż systemu monitorowania i zarządzania energią.

Ponadto wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i przebudowy budynku szkoły oraz budynku sali gimnastycznej w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych i bhp. 

 • Tablica LO w Odolanowie

Szczegóły

Przebudowa drogi gminnej nr 796306P ul. Strażackiej we wsi Wierzbno

                                      

Dofinansowanie: 161 480,62 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 411 046,77 zł.

Prace budowlane na odcinku 0.600 km  tj. od ulicy Kościelnej do ulicy Odolanowskiej polegały na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej jezdni ,poszerzeniu jezdni do 5,50 m w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową, wykonaniu zjazdów do posesji z kostki betonowej, umocnieniu poboczy kruszywem kamiennym i uporządkowaniu odwodnienia poprzez wykonanie dodatkowych kratek ściekowych i przykanalików oraz remont przepustu drogowego.

 

 

 

 

 

 • Ul. Strażacka w Wierzbnie

Budowa szatni sportowej przy boisku w Tarchałach Wielkich

 

Dofinansowanie: 81 427,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 200 398,40 zł.

W ramach zadania powstała szatnia o powierzchni użytkowej obiektu 71,20m2 oraz kubaturze 235,00m3 , w skład której weszły 3 szatnie sportowe, zaplecze gospodarcze oraz toaleta zewnętrzna.

 • Szatnia w Tarchałach Wielkich

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów

 

 

Dofinansowanie: 954 982,52 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 3 107 422,88 zł.

Prace budowlane polegały na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na dł. 3142m, szer. 2,002,50m z kostki betonowej bezfazowej wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji i wykonaniem odwodnienia drogi poprzez częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej.

 • Ścieżka Raczyce_Uciechów

Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Odolanowie

                         

 

Dofinansowanie: 219 013,97 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 228 268,23 zł.

 

Prace budowlane polegały na odtworzeniu podbudowy kamiennej, wykonanie naw. bitumicznej jezdni gr. 9 cm, przebudowie wjazdów do posesji i chodnika jednostronnego z kostki betonowej, wykonanie wyniesionego skrzyżowania z ul. Cofalskiego z kostki betonowej oraz przejścia  dla pieszych.

 

 

 • Przebudowa ul. Słonecznej

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Uciechowie

Dofinansowanie: 400 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 699 761,71 zł

Inwestycja obejmuje budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x44m o nawierzchni syntetycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowie (gm. Odolanów) wraz z małą architekturą w postaci tablicy informacyjnej, koszy na śmieci, a także utwardzeniem z kostki betonowej, ogrodzeniem terenu, niezbędnym wyposażeniem boisk (bramki, kosze, słupki) oraz 10 urządzeniami siłowni zewnętrznej. W obrębie boiska przewidziano pola gry w piłkę ręczną, tenisa, siatkówkę, koszykówkę (niewymiarowe)

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Uciechowie

Przebudowa drogi gminnej nr 796344P ul. Franciszka Sójki w Odolanowie

Dofinansowanie: 168 877, 89 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 296 491, 56 zł

W ramach zadnia wykonany został remont istniejącej kanalizacji deszczowej, powstała nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej o dł.0,456 km, wykonano zjazdy do posesji, po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej natomiast na całym odcinku po lewej stronie chodnik z płyt betonowych i kostki granitowej.

 • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadanie: Modernizacji świetlicy wiejskiej w Tarchałach Wielkich.


Zadanie polegało na modernizacji elewacji sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich wraz z wyłożeniem parapetrów betonowych nowymi okładzinami z blachy (parapety blaszane). Modernizacja elewacji polegała na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych metodą lekko-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, następnie wykonano wyprawę elewacyjną cienkowarstwową z tynku elewacyjnego. W ramach zadania wykonano równeż częściową opaskę z krawężnika betonowego, którą wysypano kamieniem ozdobnym, otoczakiem w kolorze białym.

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 249 596,63 zł 

 • Modernizacji świetlicy wiejskiej w Tarchałach Wielkich

                                                                                           RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi gminnej nr 796344P ul. Franciszka Sójki w Odolanowie

 

Dofinansowanie: 537 000,19 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1 110 093,02 zł.

W ramach zadnia wykonany został remont istniejącej kanalizacji deszczowej, powstała nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej o dł.0,456 km, wykonano zjazdy do posesji, po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej natomiast na całym odcinku po lewej stronie chodnik z płyt betonowych i kostki granitowej.

 

 • 80x120 ul Sójki

Budowa drogi gminnej nr 796326P ul. Mostowej w Odolanowie

Dofinansowanie: 128 256,90 zł

Całkowita wartość inwestycji: 256 513,81 zł

W ramach realizacji zadania nastąpiła budowa drogi gminnej nr 796326P   w zakresie dotyczącym wykonania: nawierzchni bitumicznej  na dł. 0,292 km, szer.4,5m, lewostronnego utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego, zjazdów indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej. W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano również przejście dla pieszych  wraz z doprowadzeniem chodnika.

 • 120x180_mostowa

Przebudowa drogi gminnej nr 796331P ul. Osiedlowej w Odolanowie

Dofinansowanie 147 696,71 zł

Całkowita wartość inwestycji: 486 799,98 zł

W ramach przedmiotowego zadania przebudowana  zostanie nawierzchnia  drogi gminnej nr 796331P ul. Osiedlowej w Odolanowie, która w dwóch miejscach stanowi połączenie z drogą wyższego rzędu tj. drogą powiatową nr 5323P. Przebudowywany odcinek ulicy Osiedlowej klasy L posiada trzyramienny układ ciągów komunikacyjnych; łączna długość wynosi 618m. Przebudowa nawierzchni jezdni polegać będzie na  wykonaniu frezowania istniejących nierówności dla uzyskania właściwego profilu poprzecznego i podłużnego  nawierzchni.  Pełne wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego zostanie wykonane poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  w celu zlikwidowania zastoisk wody i uzyskania płynnej niwelety.
Spadek poprzeczny przebudowywanej nawierzchni  na odcinkach prostych wykonany zostanie jako daszkowy - 2% natomiast  w obrębie skrzyżowania  w obszarze trójkątnej wysepki, zostanie wykonany spadek jednostronny. Urządzenia obce zostaną  wyregulowane wysokościowo do poziomu warstwy ścieralnej w taki sposób, aby po zagęszczeniu ich powierzchnie były niżej od poziomu nawierzchni o 3-5 mm. 

 • Ul. Osiedlowa w Odolanowie

                                                                                        DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Uruchomienie i prowadzenie mieszkania chronionego w Odolanowie - wspieranego dla 1 osoby

Dofinansowanie: 154 743, 50 zł

Całkowita wartość inwestycji: 209 264, 13 zł

-remont mieszkania w raz z kompleksową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą wewnętrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych (instalacja ogrzewania, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji),

-montaż platformy dla osoby niepełnosprawnej oraz budowa spocznika i stopni przed wejściem do mieszkania,

- uzupełnienie ubytków w elewacji budynku,

- wyposażenie mieszkania w podstawowe sprzęty niezbędne do pełnego funkcjonowania w obiekcie (typu meble, wyposażenie kuchni, etc).

 

 

 • tablica

Uruchomienie i prowadzenie mieszkania chronionego w Babach - wspieranego dla 1 osoby

Dofinansowanie: 220 949, 50 zł

Całkowita wartość inwestycji: 302 848, 76 zł

-remont mieszkania w raz z kompleksową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą wewnętrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych (instalacja ogrzewania, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji),

-wymiana pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową nad remontowanym  mieszkaniem,

-budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ,

-montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 oraz jego przyłączenie do remontowanego mieszkania,

- uzupełnienie ubytków w cegle elewacyjnej budynku oraz odświeżenie elewacji,

- wyposażenie mieszkania w podstawowe sprzęty niezbędne do pełnego funkcjonowania w obiekcie (typu meble, wyposażenie kuchni, etc.).

 

 • tablica mieszkanie chronione

„Przebudowa sieci wodociągowej mającej na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budowanej w Odolanowie Tłoczni Gazu”

Harmonogram działań:

03.08.2022r.  -podpisanie umowy nr 1/22 z dnia 3 sierpnia 2022r. o dofinansowanie dotacją celą z budżetu kosztów inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej mającej na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budowanej w Odolanowie Tłoczni Gazu”

Dofinansowanie: 892 857,46 zł

Wartość całkowita inwestycji: 1 432 768,35 zł

17.08.2022r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych, tj.  RKW sp. z o.o., ul. Al. Powstańców Wlkp. 6, 63-700 Krotoszyn

Wartość umowy: 1 491 062,37 zł brutto

05.12.2022r. zgłoszenie przez Wykonawce  zakończenia prac budowlanych

12.12.2022r. - podpisanie protokołu odbioru końcowego.

Zakres prac:

- Sieć wodociągowa  PEHD DN 200 – 1 008,45m mb,

- Sieć wodociągowa   DN160 – 5,39 mb,

- Sieć wodociągowa  DN110 – 68,52 mb

- Sieć wodociągowa DN90 – 27,94 mb

- Przyłącza wodociągowe DN 63 -  21,50 mb

- Przyłącza wodociągowe DN 40 -  183,18 mb

 • „Przebudowa sieci wodociągowej mającej na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budowanej w Odolanowie Tłoczni Gazu”

                                                                                                                    FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

„ Budowa plenerowej sceny wraz z zapleczem w Parku Natury w Odolanowie"

Dofinansowanie: 115 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 809 103,59 zł

Fundusz Promocji Kultury

Inwestycja polega na  budowie letniej sceny wraz z zapleczem socjalnym w Parku Natury w Odolanowie (pow. zabudowy: 260,81 m2, kubatura: zamknięta 380,70 m3, otwarta /scena i taras 980,418 m3), budowę ścieżek pieszo – jezdnych obsługujących projektowany obiekt (pow. 341,39 m2), budowę tarasu nad istniejącym zbiornikiem wodnym (pow. 58,97 m2) oraz wyposażenie budynku w instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w celu organizacji przedstawień, koncertów oraz imprez plenerowych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 • Fundusz Promocji Kultury

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Sebastian Kopacki
e-mail: iod@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji