Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

                                                                                   RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Budowa plenerowej sceny wraz z zapleczem w Parku Natury w Odolanowie

Dofinansowanie: 900 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 809 103,59

Inwestycja polega na  budowie letniej sceny wraz z zapleczem socjalnym w Parku Natury w Odolanowie (pow. zabudowy: 260,81 m2, kubatura: zamknięta 380,70 m3, otwarta /scena i taras 980,418 m3), budowę ścieżek pieszo – jezdnych obsługujących projektowany obiekt (pow. 341,39 m2), budowę tarasu nad istniejącym zbiornikiem wodnym (pow. 58,97 m2) oraz wyposażenie budynku w instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w celu organizacji przedstawień, koncertów oraz imprez plenerowych

 • Tablica Scena

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii (PV, pompy ciepła)"

Dofinansowanie: 1 300 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 842 085,59 zł

Zakres  prac w ramach projektu polega na  wykonaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji poprzez ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, montaż systemu wentylacji i klimatyzacji, instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację systemów chłodzących, montaż systemu monitorowania i zarządzania energią.

Ponadto wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i przebudowy budynku szkoły oraz budynku sali gimnastycznej w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych i bhp. 

 • Tablica LO w Odolanowie

Szczegóły

Przebudowa drogi gminnej nr 796306P ul. Strażackiej we wsi Wierzbno

                                      

Dofinansowanie: 161 480,62 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 411 046,77 zł.

Prace budowlane na odcinku 0.600 km  tj. od ulicy Kościelnej do ulicy Odolanowskiej polegały na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej jezdni ,poszerzeniu jezdni do 5,50 m w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową, wykonaniu zjazdów do posesji z kostki betonowej, umocnieniu poboczy kruszywem kamiennym i uporządkowaniu odwodnienia poprzez wykonanie dodatkowych kratek ściekowych i przykanalików oraz remont przepustu drogowego.

 

 

 

 

 

 • Ul. Strażacka w Wierzbnie

Budowa szatni sportowej przy boisku w Tarchałach Wielkich

 

Dofinansowanie: 81 427,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 200 398,40 zł.

W ramach zadania powstała szatnia o powierzchni użytkowej obiektu 71,20m2 oraz kubaturze 235,00m3 , w skład której weszły 3 szatnie sportowe, zaplecze gospodarcze oraz toaleta zewnętrzna.

 • Szatnia w Tarchałach Wielkich

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów

 

 

Dofinansowanie: 954 982,52 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 3 107 422,88 zł.

Prace budowlane polegały na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na dł. 3142m, szer. 2,002,50m z kostki betonowej bezfazowej wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji i wykonaniem odwodnienia drogi poprzez częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej.

 • Ścieżka Raczyce_Uciechów

Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Odolanowie

                         

 

Dofinansowanie: 219 013,97 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 228 268,23 zł.

 

Prace budowlane polegały na odtworzeniu podbudowy kamiennej, wykonanie naw. bitumicznej jezdni gr. 9 cm, przebudowie wjazdów do posesji i chodnika jednostronnego z kostki betonowej, wykonanie wyniesionego skrzyżowania z ul. Cofalskiego z kostki betonowej oraz przejścia  dla pieszych.

 

 

 • Przebudowa ul. Słonecznej

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Uciechowie

Dofinansowanie: 400 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 699 761,71 zł

Inwestycja obejmuje budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x44m o nawierzchni syntetycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowie (gm. Odolanów) wraz z małą architekturą w postaci tablicy informacyjnej, koszy na śmieci, a także utwardzeniem z kostki betonowej, ogrodzeniem terenu, niezbędnym wyposażeniem boisk (bramki, kosze, słupki) oraz 10 urządzeniami siłowni zewnętrznej. W obrębie boiska przewidziano pola gry w piłkę ręczną, tenisa, siatkówkę, koszykówkę (niewymiarowe)

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Uciechowie

Przebudowa drogi gminnej nr 796344P ul. Franciszka Sójki w Odolanowie

Dofinansowanie: 168 877, 89 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 296 491, 56 zł

W ramach zadnia wykonany został remont istniejącej kanalizacji deszczowej, powstała nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej o dł.0,456 km, wykonano zjazdy do posesji, po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej natomiast na całym odcinku po lewej stronie chodnik z płyt betonowych i kostki granitowej.

 • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadanie: Modernizacji świetlicy wiejskiej w Tarchałach Wielkich.


Zadanie polegało na modernizacji elewacji sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich wraz z wyłożeniem parapetrów betonowych nowymi okładzinami z blachy (parapety blaszane). Modernizacja elewacji polegała na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych metodą lekko-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, następnie wykonano wyprawę elewacyjną cienkowarstwową z tynku elewacyjnego. W ramach zadania wykonano równeż częściową opaskę z krawężnika betonowego, którą wysypano kamieniem ozdobnym, otoczakiem w kolorze białym.

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 249 596,63 zł 

 • Modernizacji świetlicy wiejskiej w Tarchałach Wielkich

                                                                                           RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P – Raczyce – Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej”

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+0,00 do 1+600,00 z odprowadzeniem do rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w kierunku rzeki Kuroch. Poszerzenie istniejącej jezdni szerokości 4,00 m do 5,00 m, wykonanie nowej konstrukcji jezdni szerokości 5,00 m w postaci podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego AC, jednostronne ułożenie krawężników betonowych, budowa jednostronnego chodnika bitumicznego, wykonanie jednostronnego pobocza i zjazdów z mieszanki granitowej. Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej sieci Orange. Zabezpieczenie gazociągów w/c w miejscu skrzyżowania z przebudowywaną drogą

Całkowita wartość: 10 495 687,23 zł

Dofinansowanie: 6 297 412,33 zł

 • przebudowa drogi gminnej Raczyce-Biadaszki

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 796329P – ul. Nowa w Odolanowie”.

Dofinansowanie: 2 298 668,09 zł

Całkowita wartość: 3 899 642,37 zł

W ramach przedmiotowego zadania zostanie rozbudowana i przebudowana droga gminna nr 796329P ul. Nowa w Odolanowie, która po rozbudowie  będzie  stanowić połączenie z drogami wyższego rzędu tj. drogą wojewódzką nr DW 444 i drogą powiatową 5323P. Długość całego odcinka  na którym będą prowadzone roboty budowlane wynosi 915 m. (rozbudowa 519m, przebudowa 396 m) W ramach realizacji zadnia zaplanowano wykonanie budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, montaż betonowych studni, przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych, osłonę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej dwudzielnymi rurami, przebudowę i budowę nawierzchni, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej o długości 568 m, zjazdów z kostki betonowej, poboczy szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

 • ul. Nowa w Odolanowie

Zadanie "Remont drogi gminnej nr 796336P ul. Poniatowskiego w Odolanowie"

Dofinansowanie: 387 540,11 zł

Całkowita wartość: 484 425,14 zł

W ramach przedmiotowego zadania wyremontowana została nawierzchnia  drogi gminnej nr 796336P ul. Poniatowskiego  znajdującej się w centrum Odolanowa.  Zakres robót obejmujmował remont drogi w w ramach istniejącego pasa i  polegał  na  wykonaniu:
- remontu nawierzchni drogi poprzez wykonanie nowej warstwy bitumicznej (wyrównanie i ścieralna) z betonu asfaltowego gr.4 cm
- odcinkowe wykonanie dodatkowej w-wy wyrównania z BA w miejscach zadoleń ( od km 0+031 do 0+065 oraz 0+086 do 0+120)
- wymiana krawężników i obrzeży,
- remoncie nawierzchni zjazdów i chodnika z betonowej kostki brukowej
- uzupełnieniu oznakowania

 • Remont ul. Poniatowskiego

Zadanie "Remont drogi gminnej nr 796278P na odcinku od drogi powiatowej nr 5326P do skrzyżowania w m. Tarchały Małe"

Dofinansowanie:  605 441,22 zł

Całkowita wartość: 791 752,38

W ramach przedmiotowego zadania wyremontowana zostanie nawierzchnia  drogi gminnej nr 796278  , która stanowi połączenie z drogą wyższego rzędu tj. drogą powiątową. Długość całego remontowanego odcinka wynosi 1143,00 m. Zakres robót obejmuje remont drogi w ramach istniejącego pasa i  polegać będzie na  wykonaniu: remontu nawierzchni drogi poprzez wykonanie nowej warstwy bitumicznej, odcinkowym remoncie podbudowy, remoncie ścianek czołowych przepustu, remoncie obustronnego pobocza i uzupełnieniu oznakowania. Przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni polegać będzie na  wykonaniu: warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. średniej 4 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Planuje się wykonanie obustronnego  pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie  o grubości 10 cm. Istniejący przepust znajdujący się w km 1+052,00 wymaga remontu ścianek czołowych z uwagi na ich zły stan techniczny  oraz obsuwanie się gruntu. W ramach zadania planowane jest również oczyszczenie istniejącego przepustu z namułu oraz odmulenie rowu na dł. 20 m od wlotu oraz wylotu.

 • Tarchały Małe

Zadanie "Remont drogi gminnej nr 796278P ul. Raszkowskiej w miejscowości Tarchały Wielkie"

Dofinansowanie: 400 133,28 zł

Całkowita wartość inwestycji: 800 266,57 zł

W ramach przedmiotowego zadania przebudowana zostanie nawierzchnia  drogi gminnej nr 796278P ul. Raszkowskiej w Tarchałach Wielkich , która stanowi połączenie z drogami wyższego rzędu tj. drogą powiatową. Przebudowywany odcinek ulicy Raszkowskiej o długości 1461 m ma swój początek w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 5327P ul. Szkolną a koniec w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 5326P.  Przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni polegać będzie na  wykonaniu: warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. średniej 4 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,  poboczy z kruszywa łamanego o szer.0.75 cm, regulacji wysokościowej ścieków, krawężników, wpustów deszczowych oraz ustawieniu oznakowania pionowego. Wody opadowe będą sprowadzane grawitacyjnie za pomocą zadanych spadków podłużnych i poprzecznych na grunt przyległy w istniejącym pasie drogowym oraz do istniejących rowów przydrożnych i istniejących wpustów deszczowych na początku trasy.  W ramach zadania przewiduje się również wykonanie regulacji wysokościowej ścieku przykrawężnikowego szer. 30 cm wykonanego z betonowej kostki brukowej na odcinku 0+000 do 0+107,50. Przewiduje się rozebranie istniejącego ścieku uzupełnienie podsypki cem. – piask. oraz ponowne jego ułożenie. 

 • Ul. Raszkowska w Tarchałach Wielkich

Przebudowa drogi gminnej nr 796344P ul. Franciszka Sójki w Odolanowie

 

Dofinansowanie: 537 000,19 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1 110 093,02 zł.

W ramach zadnia wykonany został remont istniejącej kanalizacji deszczowej, powstała nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej o dł.0,456 km, wykonano zjazdy do posesji, po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej natomiast na całym odcinku po lewej stronie chodnik z płyt betonowych i kostki granitowej.

 

 • 80x120 ul Sójki

Budowa drogi gminnej nr 796326P ul. Mostowej w Odolanowie

Dofinansowanie: 128 256,90 zł

Całkowita wartość inwestycji: 256 513,81 zł

W ramach realizacji zadania nastąpiła budowa drogi gminnej nr 796326P   w zakresie dotyczącym wykonania: nawierzchni bitumicznej  na dł. 0,292 km, szer.4,5m, lewostronnego utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego, zjazdów indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej. W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano również przejście dla pieszych  wraz z doprowadzeniem chodnika.

 • 120x180_mostowa

Przebudowa drogi gminnej nr 796331P ul. Osiedlowej w Odolanowie

Dofinansowanie 147 696,71 zł

Całkowita wartość inwestycji: 486 799,98 zł

W ramach przedmiotowego zadania przebudowana  zostanie nawierzchnia  drogi gminnej nr 796331P ul. Osiedlowej w Odolanowie, która w dwóch miejscach stanowi połączenie z drogą wyższego rzędu tj. drogą powiatową nr 5323P. Przebudowywany odcinek ulicy Osiedlowej klasy L posiada trzyramienny układ ciągów komunikacyjnych; łączna długość wynosi 618m. Przebudowa nawierzchni jezdni polegać będzie na  wykonaniu frezowania istniejących nierówności dla uzyskania właściwego profilu poprzecznego i podłużnego  nawierzchni.  Pełne wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego zostanie wykonane poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  w celu zlikwidowania zastoisk wody i uzyskania płynnej niwelety.
Spadek poprzeczny przebudowywanej nawierzchni  na odcinkach prostych wykonany zostanie jako daszkowy - 2% natomiast  w obrębie skrzyżowania  w obszarze trójkątnej wysepki, zostanie wykonany spadek jednostronny. Urządzenia obce zostaną  wyregulowane wysokościowo do poziomu warstwy ścieralnej w taki sposób, aby po zagęszczeniu ich powierzchnie były niżej od poziomu nawierzchni o 3-5 mm. 

 • Ul. Osiedlowa w Odolanowie

                                                                                        DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Budowa pierwszej ogólnodostępnej, krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Dofinansowanie: 500 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 13 800 253,00 zł

Inwestycja polega na budowie  krytej pływalni do nauki pływania dla  uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Odolanów oraz mieszkańców gminy w godzinach popołudniowych. W sali basenowej znajdzie się 4-torowa niecka basenowa o wymiarach 850x1667cm i głęb. od 0,9m do 1,5m. Obiekt zostanie uzupełniony o część rekreacyjno – wypoczynkową zawierającą saunarium (1 sauna sucha i 1 parowa) oraz 2 nieckami do masażu. Energia elektryczna zasilająca urządzenia basenu oraz budynek szkolny pochodzić będzie z instalacji PV.

 • Budowa pierwszej ogólnodostępnej, krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Uruchomienie i prowadzenie mieszkania chronionego w Odolanowie - wspieranego dla 1 osoby

Dofinansowanie: 154 743, 50 zł

Całkowita wartość inwestycji: 209 264, 13 zł

-remont mieszkania w raz z kompleksową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą wewnętrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych (instalacja ogrzewania, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji),

-montaż platformy dla osoby niepełnosprawnej oraz budowa spocznika i stopni przed wejściem do mieszkania,

- uzupełnienie ubytków w elewacji budynku,

- wyposażenie mieszkania w podstawowe sprzęty niezbędne do pełnego funkcjonowania w obiekcie (typu meble, wyposażenie kuchni, etc).

 

 

 • tablica

Uruchomienie i prowadzenie mieszkania chronionego w Babach - wspieranego dla 1 osoby

Dofinansowanie: 220 949, 50 zł

Całkowita wartość inwestycji: 302 848, 76 zł

-remont mieszkania w raz z kompleksową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą wewnętrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych (instalacja ogrzewania, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji),

-wymiana pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową nad remontowanym  mieszkaniem,

-budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ,

-montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 oraz jego przyłączenie do remontowanego mieszkania,

- uzupełnienie ubytków w cegle elewacyjnej budynku oraz odświeżenie elewacji,

- wyposażenie mieszkania w podstawowe sprzęty niezbędne do pełnego funkcjonowania w obiekcie (typu meble, wyposażenie kuchni, etc.).

 

 • tablica mieszkanie chronione

„Przebudowa sieci wodociągowej mającej na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budowanej w Odolanowie Tłoczni Gazu”

Harmonogram działań:

03.08.2022r.  -podpisanie umowy nr 1/22 z dnia 3 sierpnia 2022r. o dofinansowanie dotacją celą z budżetu kosztów inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej mającej na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budowanej w Odolanowie Tłoczni Gazu”

Dofinansowanie: 892 857,46 zł

Wartość całkowita inwestycji: 1 432 768,35 zł

17.08.2022r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych, tj.  RKW sp. z o.o., ul. Al. Powstańców Wlkp. 6, 63-700 Krotoszyn

Wartość umowy: 1 491 062,37 zł brutto

05.12.2022r. zgłoszenie przez Wykonawce  zakończenia prac budowlanych

12.12.2022r. - podpisanie protokołu odbioru końcowego.

Zakres prac:

- Sieć wodociągowa  PEHD DN 200 – 1 008,45m mb,

- Sieć wodociągowa   DN160 – 5,39 mb,

- Sieć wodociągowa  DN110 – 68,52 mb

- Sieć wodociągowa DN90 – 27,94 mb

- Przyłącza wodociągowe DN 63 -  21,50 mb

- Przyłącza wodociągowe DN 40 -  183,18 mb

 • „Przebudowa sieci wodociągowej mającej na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budowanej w Odolanowie Tłoczni Gazu”

                                                                                                                    FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

„Budowa plenerowej sceny wraz z zapleczem w Parku Natury w Odolanowie"

Dofinansowanie: 115 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 809 103,59 zł

Fundusz Promocji Kultury

Inwestycja polega na  budowie letniej sceny wraz z zapleczem socjalnym w Parku Natury w Odolanowie (pow. zabudowy: 260,81 m2, kubatura: zamknięta 380,70 m3, otwarta /scena i taras 980,418 m3), budowę ścieżek pieszo – jezdnych obsługujących projektowany obiekt (pow. 341,39 m2), budowę tarasu nad istniejącym zbiornikiem wodnym (pow. 58,97 m2) oraz wyposażenie budynku w instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w celu organizacji przedstawień, koncertów oraz imprez plenerowych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 • Fundusz Promocji Kultury

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej, krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Dofinansowanie: 13 500 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 27 154 363,21 zł

Inwestycja polega na budowie  krytej pływalni do nauki pływania dla  uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Odolanów oraz mieszkańców gminy w godzinach popołudniowych. W sali basenowej znajdzie się 4-torowa niecka basenowa o wymiarach 850x1667cm i głęb. od 0,9m do 1,5m. Obiekt zostanie uzupełniony o część rekreacyjno – wypoczynkową zawierającą saunarium (1 sauna sucha i 1 parowa) oraz 2 nieckami do masażu. Energia elektryczna zasilająca urządzenia basenu oraz budynek szkolny pochodzić będzie z instalacji PV.

 • Pływalnia

Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych-uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenach przemysłowych w Odolanowie

Dofinansowanie: 2.032.052,66 zł

Całkowita wartość projektu: 2 525 888,68 zł

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z grawitacyjnymi odcinkami odpływowymi o łącznej długości ca 792,18 mb do wylotów i zbiorników retencyjno-chłonnych,  budowę zbiorników retencyjno-chłonnych o konstrukcji ażurowej z tzw. „skrzynek rozsączających" z odprowadzeniem wody do gruntu, budowę wylotu kanalizacji deszczowej do stawu bezodpływowego z przebudową elementów stawu takich jak mnich wylotowy, przepust i grobla, oraz  odtworzenie i remont nawierzchni drogowych o pow. ca 2857 m2

 • TABLICA INFORMACYJNA

Przebudowa wiaty na budynek sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze

Dofinansowanie:  1 054 015, 74 zł zł

Całkowita wartość projektu:  1 075 526 ,27 zł

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej wiaty na budynek sali wiejskiej w zabudowie wolnostojącej, w technologii szkieletowo – murowanej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Powierzchnia zabudowy sali wyniesie 161,13 m2, powierzchnia użytkowa 122,95 m2, kubatury 637,00 m3, długość 22,05m, szerokość 8,18m, wysokość budynku 4,89 m. Budynek wyposażony w instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalację gniazd i zasilania, instalację uziemienia, połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, instalację ogrzewania i technologię kotłowni, instalację wodociągową, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację gazu, instalację wentylacji mechanicznej. W budynku wydzielone 3 strefy: ogólnodostępna-wielofunkcyjna, sala wiejska, część toalet ogólnodostępnych (dostępność z Sali i zewnątrz budynku), strefa gospodarcza z magazynem.

 • przebudowa wiaty

Nazwa: Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Dofinansowanie:  3.969.931,73

całkowita wartość:   4 662 138,86 zł

 

Inwestycja polega na budowie 7 dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów o łącznej długość ca 2,888 km:

1.    Przebudowa drogi gminnej nr 796398P Kaczory – Odolanów: wykonanie nawierzchni bitumicznej o szer. 5,0 m na odcinku ca 0,555 km, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu chodnikowym, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie zabezpieczeń gazociągów wysokiego ciśnienia przecinających poprzecznie projektowaną drogę m.in. gazociąg Baltic Pipe,

2.    Przebudowa drogi gminnej nr 796389P ul. Brzozowej w Gliśnicy: wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o szer. 5m dł. ca 0,352 km, utwardzenie zjazdów do posesji kostką betonową, Umocnienie poboczy tłuczniem, Odwodnienie powierzchniowe,

3.    Przebudowa drogi gminnej nr796320P ul. Krótkiej w Odolanowie: ułożenie na istniejącej naw. asfaltowej drogi warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej na dł.0,327 km, szer. 5,00 - 5,20m, ułożenie nawierzchni chodników i wjazdów do posesji z kostki betonowej, odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

4.    Przebudowa drogi gminnej nr 796335P ul. Polnej w Odolanowie: ułożenie na istniejącej naw. asfaltowej drogi warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej na dł. 0,314 km, szer. drogi 4,00 - 6,80m, ułożenie nawierzchni chodników i wjazdów do posesji z kostki betonowej, ułożenie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej do istniejących kratek wpustowych,

5.    Przebudowa drogi gminnej nr796285P ul. Leśnej w Bonikowie: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 4m i dł. 0,160 km wraz z utwardzeniem asfaltem wjazdów do posesji i umocnieniem poboczy tłuczniem drogowym.

6.    Przebudowa drogi gminnej nr 796368P ul. Polnej w Bonikowie: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 4m i dł. 0,580 km wraz z utwardzeniem asfaltem wjazdów do posesji i umocnieniem poboczy tłuczniem drogowym.

 7. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Granowieckiej w Świecy II: wykonanie nawierzchni bitumicznej o szer. 4,0 m na odcinku o dl ca 0,600 km, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów i dojść do furtek z betonowej kostki brukowej (działki zabudowane), wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego (działki niezabudowane), wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie usunięcia kolizji z kablem telekomunikacyjnym

 

 

 

 • TABLICA INFORMACYJNA

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Budowa pierwszej ogólnodostępnej, krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Dofinansowanie: 4 535 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 27 154 363,21 zł

Inwestycja polega na budowie  krytej pływalni do nauki pływania dla  uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Odolanów oraz mieszkańców gminy w godzinach popołudniowych. W sali basenowej znajdzie się 4-torowa niecka basenowa o wymiarach 850x1667cm i głęb. od 0,9m do 1,5m. Obiekt zostanie uzupełniony o część rekreacyjno – wypoczynkową zawierającą saunarium (1 sauna sucha i 1 parowa) oraz 2 nieckami do masażu. Energia elektryczna zasilająca urządzenia basenu oraz budynek szkolny pochodzić będzie z instalacji PV.

 

 

 • Budowa pierwszej ogólnodostępnej, krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów