Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Rewitalizacja

Konsultacje społeczne dotyczące wstępnej wersji dokumentu pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla GiM Odolanów na lata 2017-2022

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z przystąpieniem Gminy i Miasta Odolanów do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), mającego na celu ustalenie przedsięwzięć, mogących przyczynić się do ożywienia i odnowy wybranych obszarów gminy, została przygotowana wstępna wersja dokumentu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2022". Projekt LPR został opracowany na podstawie analizy stanu obecnego Gminy i Miasta Odolanów.


Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 27.06.2017 r. do dnia 10.07.2017 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail:dominik.sobczak@odolanow.pl katarzyna.galezka@odolanow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne– LPR”,

  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11 63-430 Odolanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – LPR”,

  • osobiście do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Odolanów (pokój nr 12.2) I piętro w godzinach pracy Urzędu.2. Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

  • data: 2017-06-27
  • Pismo