Gmina i Miasto Odolanów

Dofinansowanie kosztów kształcenia

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 59, poz. 404 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym, w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, finansowane przez Fundusz Pracy.

Termin złożenia:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 70 b ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych (zał. nr 1)
  2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawcę, osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy lub osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zawartej w celu przygotowania zawodowego.
  4. Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis        (zał. nr 2).
  6. Zaświadczenia o pomocy de minimis , jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  7. Aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji