Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Informacje na podst. art.3 ust.2 pkt.9 ustawy i odpady rolnicze

Menu główne Strona główna

Banery

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można za dodatkową opłatą oddać przedmiotowe odpady:

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

 

REMONDIS Sp. z o.o.

 

ul. Kamienna 2

Górażdże

Folia odpadowa

660 175 147

2.

INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
45-828 Opole

Zużyte opony do rozmiaru 1250mm

077 4747219

3.

 

Sobasik Krzysztof Recykling

ul. Jaworowa 24
64-100 Leszno

Folia (rolnicza odpadowa)

607 634616

4.

FOLTRANS Piotr Włodarczyk

ul. Kolejowa 36
64-020 Czempiń

folie po sianokiszonce, agrofolie, folie silosowe, sznurki, worki po nawozach, worki po balotach, worki typu big bag,

692 335 828

5.

 

RECYKL S.A.

ul. Letnia 3
63-100 Śrem

Opony rolnicze

061 281 06 11

6.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik

Wąbiewo 26
64-061 Kamieniec

Folia (rolnicza odpadowa), sznurki, worki typu big bag,

061 443 26 31

7.

Jopek Recykling

Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca

folie po sianokiszonce, arostrech, folie silosowe sznurki, agrowłóknia, worki typu big- bagi

667 429 619,

724 569 561

8.

 

"Kor-Mar" Skup Sprzedaż Transport Wiesław Nagły

ul. Kasztanowa 9a
63-040 Boguszyn

worki typu big bag,

folie rolnicze, opakowania

608 143 786

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt (urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) stanowiący odpad.

Podmioty zbierające wg definicji są to podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania sprzętu, które posiadają ważną decyzją tj. zezwolenie na zbieranie odpadów zużytego sprzętu.

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

Na terenie Gminy i Miasta Odolanów nie ma firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady takie ma obowiązek przyjąć sprzedawca przy zakupie nowego sprzętu, można je oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub oddać w czasie odbioru odpadów w czasie zbiórki zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Podmiot odbierający odpady komunalne

Aktualnie od 1 stycznia 2021 r. w sektorze 1 odpady komunalne zmieszane, segregowane (papier, tworzywa sztuczne, szkło) i odpady ulegające biodegradacji, a także popioły w sektorze 1,2,3 i 4 (cała gmina) odbiera Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. K., Raszków, ul. Polna 17, tel. 603 790 354, http://eko-kar.pl/

Odpady komunalne zmieszane, segregowane (papier, tworzywa sztuczne, szkło) i odpady ulegające biodegradacji w sektorach 2,3 i 4 odbiera Firma Usługowo Jartex Szczepan Jarantowski, Kalisz, ul. Zakopiańska 12 tel. 062 762 37 01

 

Od lipca 2020 r. do 31.12.2020 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta Odolanów (z wszystkich sektorów) było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOSZ” Barbara Nowicka, ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz, tel. 665 776 066.

http://koszmilicz.pl/

Od października 2020 r. osobno zbierane są popioły, które odbierało Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., Kalisz ul. Zjazd 23, tel. 62 767 23 30

http://www.eko.kalisz.pl/

Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy i Miasta Odolanów od lipca 2013 r. do czerwca 2020 r. była firma „Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem, z którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się na stronie internetowej urzędu.

Miejsce zagospodarowania odpadów

Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane), bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebrane od właścicieli nieruchomości, transportowane są w celu zagospodarowania do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzonej przez:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (RZZO),
ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne są również zagospodarowywane w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Witaszyczkach 1A, 63-200 Jarocin, prowadzonym przez:

ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

 

 Poziomy recyklingu

Poziomy o których mowa w art. 3b ust.1 oraz art. 3c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osiągnięte przez Gminę i Miasto Odolanów oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ww. ustawy i nie świadczą usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 6f ust. 2

2019

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 30,10%.

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 84,43 %.

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 25,92 %

2018

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 26,37%.

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %.

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 26,596 %

2017

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi –  20,93%

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 98,942%

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 28,851%

2016

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 25,908%

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 99,859%

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 61,031%

2015

 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi –  22,94%

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100%

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 72,44%

 

 

2014

 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 19,71%.

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %.

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 71,85 %

2013

Poziomy o których mowa w art. 3b ust.1 oraz art. 3c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osiągnięte przez Gminę i Miasto Odolanów oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ww. ustawy i nie świadczą usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 6f ust. 2 w roku 2013 wynoszą odpowiednio :

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 15,6%.

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %.

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2013 wynosi – 55,90 %

2012

Poziomy o których mowa w art. 3b ust.1 oraz art. 3c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osiągnięte przez Gminę i Miasto Odolanów oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ww. ustawy i nie świadczą usługi w trybie

 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 15,31%.

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %.

3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2012 wynosi - 68,14%

Zużyte baterie

Zużyte baterie pochodzące z gospodarstw domowych można oddawać do specjalnie oznakowanych pojemników na baterie, znajdujących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów i w urzędzie gminy:

- Urząd Gminy i Miasta Odolanów, Rynek 11,

- Szkoła Podstawowa w Odolanowie, Al. Jana Pawła II 1,

- Przedszkole w Odolanowie, Pl. Kościuszki 4

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, ul.Szkolna 4

Przeterminowane leki można oddawać w dwóch aptekach w Odolanowie:

- Apteka „Gimnazjalna"
ul. Gimnazjalna 8
63-430 Odolanów

- Apteka VIVA
ul. Krotoszyńska 50
63-430 Odolanów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Dla mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów udostępniono następujące lokalizacje Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK):

 Do dyspozycji mieszkańców jest uruchomiony PSZOK przy ulicy Staroprzygodzkiej 121 w Ostrowie Wlkp.

Godziny otwarcia:

Pon. - Piątek 8.30-16.30

Sobota - 8.00-12.00

tel. 62 737-20-12.

Pszok znajduje się przy składowisku odpadów. Możemy tam nieodpłatnie zawozić posortowane odpady typu plastik, szkło, papier, metal oraz odpady niebezpieczne( np. pojemniki po farbach), a także odpady wielogabarytowe oraz komunalne odpady budowlane do 4 ton  na nieruchomość, przeterminowane leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i odpady bio.

 

 

 

Sprawozdawczość

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji