Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Informacje na podst. art.3 ust.2 pkt.9 ustawy i odpady rolnicze

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można za dodatkową opłatą oddać przedmiotowe odpady:

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Kamienna 2, Górażdże

Folia odpadowa

+48 660 175 147

2.

INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 45-828 Opole

Zużyte opony do rozmiaru 1250mm

+48 77 4747219

3.

Sobasik Krzysztof Recykling

ul. Jaworowa 24, 64-100 Leszno

Folia (rolnicza odpadowa)

+48 607 634 616

4.

FOLTRANS Piotr Włodarczyk

ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń

folie po sianokiszonce, agrofolie, folie silosowe, sznurki, worki po nawozach, worki po balotach, worki typu big bag,

+48 692 335 828

5.

RECYKL S.A.

ul. Letnia 3, 63-100 Śrem

Opony rolnicze

+48 61 281 06 11

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik

Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec

Folia (rolnicza odpadowa), sznurki, worki typu big bag,

+48 61 443 26 31

7.

Jopek Recykling

Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca

folie po sianokiszonce, arostrech, folie silosowe sznurki, agrowłóknia, worki typu big- bagi

+48 667 429 619,

+48 724 569 561

8.

"Kor-Mar" Skup Sprzedaż Transport Wiesław Nagły

ul. Kasztanowa 9a, 63-040 Boguszyn

worki typu big bag, folie rolnicze, opakowania

+48 608 143 786

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt (urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) stanowiący odpad.

Podmioty zbierające wg definicji są to podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania sprzętu, które posiadają ważną decyzją tj. zezwolenie na zbieranie odpadów zużytego sprzętu.

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), zawierające:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

Na terenie Gminy i Miasta Odolanów nie ma firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady takie ma obowiązek przyjąć sprzedawca przy zakupie nowego sprzętu, można je oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub oddać w czasie odbioru odpadów w czasie zbiórki zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Podmiot odbierający odpady komunalne

Aktualnie od 1 stycznia 2021 r. w sektorze 1 odpady komunalne zmieszane, segregowane (papier, tworzywa sztuczne, szkło) i odpady ulegające biodegradacji, a także popioły w sektorze 1,2,3 i 4 (cała gmina) odbiera Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. K., Raszków, ul. Polna 17, tel. 603 790 354, http://eko-kar.pl/

Odpady komunalne zmieszane, segregowane (papier, tworzywa sztuczne, szkło) i odpady ulegające biodegradacji w sektorach 2,3 i 4 odbiera Firma Usługowo Jartex Szczepan Jarantowski, Kalisz, ul. Zakopiańska 12 tel. 062 762 37 01

Od lipca 2020 r. do 31.12.2020 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta Odolanów (z wszystkich sektorów) było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOSZ” Barbara Nowicka, ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz, tel. 665 776 066.

http://koszmilicz.pl/

Od października 2020 r. osobno zbierane są popioły, które odbierało Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., Kalisz ul. Zjazd 23, tel. +48 62 767 23 30

http://www.eko.kalisz.pl/

Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy i Miasta Odolanów od lipca 2013 r. do czerwca 2020 r. była firma „Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem, z którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się na stronie internetowej urzędu.

Miejsce zagospodarowania odpadów

Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane), bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebrane od właścicieli nieruchomości, transportowane są w celu zagospodarowania do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzonej przez:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (RZZO), ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne są również zagospodarowywane w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Witaszyczkach 1A, 63-200 Jarocin, prowadzonym przez:

ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Poziomy recyklingu

Poziomy o których mowa w art. 3b ust.1 oraz art. 3c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osiągnięte przez Gminę i Miasto Odolanów oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ww. ustawy i nie świadczą usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 6f ust. 2

Rok 2019

 1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 30,10%.
 2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 84,43 %.
 3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 25,92 %

Rok 2018

 1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 26,37%.
 2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %.
 3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 26,596 %

Rok 2017

 1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 20,93%
 2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 98,942%
 3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 28,851%

Rok 2016

 1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 25,908%
 2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 99,859%
 3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 61,031%

Rok 2015

 1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 22,94%
 2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100%
 3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 72,44%

Rok 2014

 1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 19,71%.
 2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %.
 3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 71,85 %

Rok 2013

Poziomy o których mowa w art. 3b ust.1 oraz art. 3c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osiągnięte przez Gminę i Miasto Odolanów oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ww. ustawy i nie świadczą usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 6f ust. 2 w roku 2013 wynoszą odpowiednio :

 1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 15,6%.
 2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %.
 3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2013 wynosi – 55,90 %

Rok 2012

Poziomy o których mowa w art. 3b ust.1 oraz art. 3c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osiągnięte przez Gminę i Miasto Odolanów oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ww. ustawy i nie świadczą usługi w trybie

 1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi - 15,31%.
 2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %.
 3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2012 wynosi - 68,14%

Zużyte baterie

Zużyte baterie pochodzące z gospodarstw domowych można oddawać do specjalnie oznakowanych pojemników na baterie, znajdujących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów i w urzędzie gminy:

 • Urząd Gminy i Miasta Odolanów, Rynek 11,
 • Szkoła Podstawowa w Odolanowie, Al. Jana Pawła II 1,
 • Przedszkole w Odolanowie, Pl. Kościuszki 4
 • Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, ul.Szkolna 4

Przeterminowane leki można oddawać w dwóch aptekach w Odolanowie:

 1. Apteka „Gimnazjalna"
  ul. Gimnazjalna 8, 63-430 Odolanów
 2. Apteka VIVA
  ul. Krotoszyńska 50, 63-430 Odolanów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dla mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów udostępniono następujące lokalizacje Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Do dyspozycji mieszkańców jest uruchomiony PSZOK przy ulicy Staroprzygodzkiej 121 w Ostrowie Wielkopolskim.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek-piątek: w godz. 8:30-16:30
 • sobota: w godz. 8:00-12:00

Tel. +48 62 737 20 12.

PSZOK znajduje się przy składowisku odpadów. Możemy tam nieodpłatnie zawozić posortowane odpady typu plastik, szkło, papier, metal oraz odpady niebezpieczne (np. pojemniki po farbach), a także odpady wielogabarytowe oraz komunalne odpady budowlane do 4 ton na nieruchomość, przeterminowane leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i odpady bio.

Sprawozdawczość