Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Rejestr Działalności Regulowanej

Zasady wpisu do gminnego rejestru działalności regulowanej

Przedsiębiorca, który zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz 2008, z późn. zm.), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej:

  1. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;
  2. NIP i REGON przedsiębiorcy;
  3. określenie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości. 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów

Opłaty

Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej)

Wplata na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów:

Bank Spółdzielczy w Dobrzycy O. Odolanów

Nr Konta: 33 8409 0001 0100 0228 2000 0005

Termin i sposób załatwienia

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

A.G i P.S

drukuj całą stronę