Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne 2018

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie

W Y C I Ą G

z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Odolanów, stanowiącej  własność Gminy i Miasta Odolanów, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. prowadzona jest księga KZ1W/00017434/1

działka  181/1  -  o pow. 0,6040 ha

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie dnia 28-05-2018 r. , który zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ustny nieograniczony  został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie dnia 30-08-2018 r., który również zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka posiada kształt podobny do regularnego trapezu, jednym bokiem przylega do ul. Przemysłowej utwardzonej asfaltem, wyposażonej w sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Sąsiedztwo stanowią grunty niezabudowane, a dalej zabudowa usługowo przemysłowa.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Odolanów nieruchomość oznaczona numerem 181/1 jest oznaczona symbolem U/P1 – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Plan został przyjęty Uchwałą Nr XVII/132/16, z dnia 24 maja 2016 r. Rady Gminy i Miasta Odolanów(Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z 2016 roku poz. 3581).

Cena  wywoławcza  nieruchomości wynosi :  202 000,00 zł /netto/

(słownie : dwieście  dwa tysiące  zł 00/100 gr.)

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki w dniu sprzedaży.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów w/w działka stanowi oznaczenie N.  Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się  02 listopada 2018 r.  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie ul. Rynek 11  /sala narad pokój Nr 10.1/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości  działki /tj.20.200,00  / słownie : dwadzieścia  tysięcy dwieście złotych/ na konto Urzędu Gminy i Miasta Odolanów BS w Dobrzycy Nr 49840900010100022820000008 w terminie do dnia  29.10.2018 r. W przypadku wpłaty wadium na konto bankowe przez jego wniesienie  w terminie, rozumie się uznanie w dniu 29.10.2018 r. rachunku bankowego Urzędu wymaganą kwotą wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwraca się po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji dokumentu stwierdzającego tożsamość, a osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny  i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Nieruchomość sprzedaje się według dokumentacji geodezyjnej, bez okazania granic. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Jeżeli nabywca ustalony w przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie kwoty ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty notarialne i sądowe, związane z nabyciem nieruchomości w formie aktu

notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej, w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone „Aktualności Gminne”  na stronie internetowej Gminy i Miasta Odolanów, www.odolanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej U G i M

Odolanów pod adresem: www.bip. odolanow.pl, w zakładce „ sprzedaż nieruchomości” , na tablicy Ogłoszeń w UGiM w Odolanowie przy ul. Rynek 11 , w sołectwach , a także opublikowane w gazecie .

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie   ul. Rynek 11, w godzinach od 7:00 do 15:00, lub pod nr telefonu 62  6200871.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

  • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2018-10-01

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji