Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

  • Informacja

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów – podstawowe informacje.

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów” nr RPWP 03.01.01-30-0170-17-00 realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii „ Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, podzielony został na 2 zadania.
Pierwsze zadanie polegało na zakupie, dostawie, montażu oraz uruchomieniu kompletnych 237 instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na obiektach należących do mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów.
W ramach drugiego zadania przewidziano zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych 98 instalacji kolektorów słonecznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na obiektach należących do mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów.
 Realizacja wymienionego projektu ma wpłynąć przede wszystkim na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dzięki efektywnemu wykorzystaniu odnawialnej energii. Pozwoli to osiągnąć efekt ekologiczny rozumiany jako redukcja emisji kluczowych zanieczyszczeń powietrza. W ramach projektu przyjęto szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 795,04 tony ekwiwalentu CO2/rok
Przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej z odnawialnego źródła na potrzeby własne mieszkańców, skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na ramach WRPO na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 4 284 250,85 zł.

 

  • logo WRPO

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Ruszają dofinansowania do Odnawialnych Źródeł Energii - WNIOSKI DO POBRANIA

Prezentacja multimedialna

  • data: 2017-06-27
  • Plakat