Gmina i Miasto Odolanów

Trwają intensywne prace przy grobli

Zadanie pn. Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej realizowane jest w ramach proejktu pn. Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów wspófinansnowanego ze środków WRPO 2014 - 2020 w kwocie 2 852 955,31 zł w ramach Osi priorytetowej 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Głównym celem zadania jest poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej.

W ramach zamierzonego zadania przewiduje się odbudowę korpusu grobli ziemnej do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579). Odbudowa obwałowania wynika z wyniesienia korony grobli w dostosowaniu do osiąganych poziomów wód miarodajnych i kontrolnych oraz przez doszczelnienie korpusu wału i podłoża wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych obejmujących korpus grobli. Doszczelnienie grobli ziemnej polegać będzie na wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej (winylowej) wykonanej z tworzywa sztucznego. Zakres robót ziemnych zależeć będzie od aktualnej rzędnej korony grobli w stosunku do rzędnej projektowanej (wymaganej).

Przedmiotowa inwestycja ma na celu przebudowę istniejącej grobli przeciwpowodziowej zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Barycz w km 118+140 – 119+095 w miejscowości Odolanów. Projektuje się odbudowę grobli na długości L = 920 m po istniejącej trasie.

PW ramach przebudowy grobli na jej koronie przewiduje się również wykonać ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltowej z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. warstwy 20cm. Na skarpie odpowietrznej planuje się wykonać schody skarpowe o konstrukcji żelbetowej.

 

 • autor: Dominik Sobczak, data: 2019-12-10
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • Intensywne prace przy grobli
 • DSC_0207
 • DSC_0208
 • DSC_0209
 • DSC_0210
 • DSC_0211
 • logo

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji