Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

Zakres projektu, którego celem jest przeprowadzenie. kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów, obejmuje kompleksową rewitalizację 4 obiektów / obszarów leżących na terenie GiM Odolanów w następującym zakresie:

 •     Zadanie 1 – Rewitalizacja GiM Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej – w ramach poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni i miejskiej.
 •     Zadanie 2 – Rewitalizacja  GiM Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki – w ramach poprawy estetyki i kreowania zwartej i funk. przestrzeni miejskiej
 •     Zadanie 3 - Rewitalizacja GiM Odolanów - Rewitalizacja dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – w ramach zwiększenia atrakcyjności centrum miasta dające bodziec do rozwoju na tym terenie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej.
 •     Zadanie 4 - Rewitalizacja GiM Odolanów - Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Raczyce – Uciechów – w ramach poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy - w ramach obszaru rewitalizacji przewidziano ok. 1340 mb.

Przedmiot projektu obejmujący rewitalizację w ramach powyższych zadań jest zgodny z opracowanym i przyjętym do realizacji przez Beneficjent Lokalnym Programem Rewitalizacji 2017-2022. Ponadto ww. zadania są zgodnie z założeniami w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Wytycznych rewitalizacji na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz w Zasadach Planowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+. Zadania i założone cele nie zmienią funkcji obszaru rewitalizowanego, lecz przyczynią się do skuteczniejszego i efektywniejszego pełnienia funkcji administracyjnej, usługowej, mieszkaniowej, edukacyjnej i rekreacyjnej w centrum Odolanowa i funkcji rekreacyjnej w przestrzeniach publicznych na terenach wiejskich objętych rewitalizacją.

Produktami projektu będzie:

 •     Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 8,52 ha
 •     Liczba wspartych obiektów  infrastruktury  zlokalizowanych  na rewitalizowanym  obszarze – 4 szt.
 •     Liczba obiektów  dostosowanych do potrzeb osób z niepeł.– 4 szt.
 •     Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze .miejskim – 45 181 m2
 •     Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 1400 m2
 •     Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji  – 3,19%

Odbiorcami projektu będą: mieszkańcy Odolanowa i Regionu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, turyści oraz potencjalni inwestorzy z Regionu Wielkopolski oraz innych województw planujący inwestycje na obszarze Gminy i Miasta Odolanów.

Wartość projektu - 8 187 324,06 zł

Wkład Funduszy Europejskich - 3 757 101,97 zł

 • logo2

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji