Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Najczęściej zadawane pytania

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje każdej kobiecie zamieszkałej na terenie Gminy Odolanów w co najmniej 10 tygodniu ciąży lub mającej dziecko do 1 mc życia. W przypadku ciąży mnogiej Pudło Szczęścia dla matki i dziecka przyznawana jest na każde dziecko.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie?

 1. Czy muszę osobiście złożyć wniosek o świadczenie?
  Wniosek o świadczenia 1 i 2, oprócz osoby uprawnionej- kobiety w ciąży, może złożyć również jej pełnomocnik na podstawie upoważnienia albo przedstawiciel ustawowy małoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej (rodzic, opiekun, kurator).
 2. Kim jest osoba uprawniona?
  To osoba uprawniona do otrzymania świadczenia. Jest nią mieszkanka Gminy Odolanów będąca co najmniej w 10 tygodniu ciąży lub mająca dziecko do 1 miesiąca życia.

Kto może odebrać świadczenie?

Jestem w ciąży zagrożonej, czy ktoś inny może odebrać świadczenie za mnie?

Tak. Twoje świadczenie może odebrać osoba przez Ciebie upoważniona na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa albo przedstawiciel ustawowy małoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej (rodzic, opiekun, kurator). (pełnomocnictwo, wzór)

Komu przysługuje świadczenie?

 1. Jestem osobą samotną, czy świadczenia także mi przysługuje?
  Tak. Stan cywilny nie ma wpływu na prawo do skorzystania ze świadczenia.
 2. Jestem osobą małoletnią, czy świadczenie także mi przysługuje?
  Tak, pod warunkiem złożenia odpowiednich dokumentów przez Twoich przedstawiciela ustawowego.
 3. Jestem w ciąży mnogiej czy świadczenie przysługuje mi na każde dziecko?
  Nie i tak.

Zgodnie z przepisami uchwały wprowadzającej:

 • świadczenie rzeczowe w postaci pakietu Małe Szczęście przysługuje tylko raz bez względu na mnogość ciąży.
 • świadczenie rzeczowe w postaci Pudłoa Szczęścia przysługuje na każde dziecko, z którym kobieta jest w ciąży.

Termin złożenia wniosku o świadczenia

Kiedy mogę złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o świadczenie rzeczowe pakiet Małe Szczęście można złożyć począwszy od 10 tygodnia ciąży do 19 tygodnia ciąży włącznie. Wniosek o Pudło Szczęścia w formie wyprawki dla matki i dziecka można złożyć od 20 tygodnia ciąży do 1 miesiąca licząc od dnia narodzin dziecka.

Koszty świadczenia

 1. Kto pokrywa koszty świadczenia?
  Koszty świadczenia rzeczowego pokrywane są ze środków budżetu Gminy Odolanów.
 2. Czy ponoszę jakieś koszty w związku ze skorzystaniem ze świadczenia?
  Nie, nie ponosisz. Koszt świadczenia rzeczowego pokrywany jest ze środków budżetu Gminy Odolanów. Zarówno pakiet Małe Szczęście oraz Pudło Szczęścia zwolniony jest od podatku dochodowego.

Kwestie formalne

 1. Czy aby uzyskać świadczenie muszę przedstawić zaświadczenie od lekarza potwierdzające mój stan zdrowia?
  W celu uzyskania świadczenia nie jest wymagane zaświadczenie potwierdzające stan zdrowia lecz zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę ze wskazaniem tygodnia ciąży.
 2. Czy mogę zrezygnować ze świadczenia?
  Świadczenie rzeczowe jest Twoim prawem. Możesz z niego nie skorzystać.
 3. Czy mogę zrezygnować z przyznania mi świadczenia i otrzymać ekwiwalent pieniężny?
  Nie ma takiej możliwości. Uchwała w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości zamiany świadczenia rzeczowego na ekwiwalent pieniężny.

Prawo do świadczenia a inne świadczenia

 1. Pobrałam już świadczenia w innej gminie/mieście czy nadal mogę skorzystać ze świadczenia?
  Nie, nie możesz. Świadczenia z programu Pierwsze Momenty nie przysługuje jeżeli kobieta ciężarna ubiega się lub otrzymała w innej gminie wyprawkę (tzw. Pudło Szczęścia) dla matki lub dziecka, mających charakter uprawnienia dodatkowego, niewynikającego wprost z ustawy.
 2. Czy świadczenie przysługuje mi bez względu na przyjmowanie innych świadczeń socjalnych?
  Świadczenie to nie ma charakteru wykluczającego się.

Obumarcie płodu, urodzenie martwego dziecka

 1. Straciłam ciążę w (...) tygodniu
  Jeśli wniosek i decyzja o wydanie świadczenia nastąpiły przed utratą ciąży nie powoduje to konsekwencji zwrotu świadczenia.
 2. Urodziłam martwe dziecko, co dzieje się ze świadczeniem?
  W razie utraty dziecka, jeśli wniosek i decyzja zostały już wydane, nie pozbywa się Pani prawa do świadczenia.
 3. Moje dziecko zmarło w 1 mc życia.
  Świadczenie raz przyznane nie ulega utracie.