Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

Projekt pn. „ Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce” - RPWP.04.02.01-30-0022/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2 "Gospodarka odpadami", Poddziałanie 4.2.1 "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących".

Zakres projektu obejmuję budowę punktu gromadzenia odpadów problemowych oraz kampanię informacujno – edukacyjną.

Punkt ten będzie pełnić funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”. PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Projekt dotyczy tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz służy uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszelkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy, w tym:

- projekty dot. systemów selektywnej zbiórki odpadów;

- projekty dot. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu to:

- Wybudowanie i wsparcie jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Zrealizowanie kampanii edukacyjno – informacyjnej związanej z gospodarką odpadami.

W punkcie odpady będą magazynowane i przekazywane do recyklingu, odzysku czy utylizacji do specjalistycznych instalacji ,które się tym zajmują. Odpady będą zbierane w kontenerach i pojemnikach. Punkt został wybudowany w miejscu starego składowisko, którego rekultywacja dobiegła końca. Zgodnie z ustawą na punkcie zbierane będą tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady ulegające biodegradacji (zielone) zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje. Z punktu będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Odolanów.

W ramach inwestycji zrealizowano plac do magazynowania odpadów, który jest wyłożony kostką brukową, na specjalnych geokratach, a także drogę dojazdową do punktu i drogę przeciwpożarową z placem manewrowym. Wykonano, oświetlenie, ogrodzenia placu gromadzenia odpadów. Wykonana została kanalizacja deszczowa z separatorem i kanalizacja sanitarna z zbiornikiem bezodpływowym. W ramach inwestycji powstał zbiornik przeciwpożarowy. Na placu do magazynowania odpadów stoją kontenery i pojemniki do zbiórki odpadów wielkogabarytowych, do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gruzu, opon, tworzyw sztucznych, szkła , papieru, odpadów bio. Na odpady niebezpieczne typu: chemikalia, przeterminowane leki, baterie, akumulatory itd. Przeznaczony jest kontener – magazyn na odpady niebezpieczne.

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej zrealizowano spotkania z mieszkańcami ukierunkowane na tematykę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska, dla których elementem kluczowym jest najpowszechniejsze wdrożenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, sposobów ograniczania generowania odpadów, zasad funkcjonowania PSZOK. Podczas spotkań poruszona została bardzo wnikliwie tematyka recyklingu, korzyści środowiskowych i ekonomicznych z niego wynikających, rzeczy wykonywanych w procesie przetwarzania odpadów i zmniejszaniu ilości wytwarzania odpadów w gospodarstwach domowych.

W ramach kampanii odbyło się 48 prelekcji z dziećmi i młodzieżą, przygotowano 2500 sztuk tablic Mendelejewa i arkuszy aktywnego ekologa z informacjami o pszoku i zasadami selektywnej zbiórki odpadów oraz 4000 sztuk pszokowych  niezbędników z informacjami dla gospodarstw domowych.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Gminy i Miasta Odolanów, w ramach zadania powstaną nowe miejsca pracy – dwa etaty. Operatorem pszoka będzie Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Koszt całego zadania wyniósł  1 703 363,48 zł. Planowane dofinansowanie ma wynieść 1 057 472,51 zł – 85% kosztów kwalifikowanych ujętych we wniosku o dofinansowanie.

  • logo Rewitalizacja

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji