Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

Ciepłe Mieszkanie

Gmina i Miasto Odolanów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Gmina i Miasto Odolanów ogłasza, iż od 15 maja 2023 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami/uprawnionymi z ograniczonego prawa rzeczowego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Wnioski należy składać do 29 grudnia 2023r.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą i Miastem Odolanów. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) do 30.09.2024 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

1.       Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

2.       Budżet

Budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu na terenie Gminy i Miasta Odolanów wynosi 277.500,00 zł.

 

3.       Okres wdrażania

a)      Program na terenie gminy i miasta Odolanów realizowany będzie w latach 2023-2025, przy czym:
zobowiązania podejmowane będą do 31.01.2024 r. (podpisywanie umów
z beneficjentami) lub do momentu wyczerpania środków,

b)      termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przez Beneficjenta nie może przekroczyć 8 miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy Beneficjentem a Gminą;

c)       Terminy i sposób składania wniosków:

·         nabór prowadzony jest w trybie ciągłym,

·         prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w sposób określony w Regulaminie naboru,

·         szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w Regulaminie naboru, który dostępny jest na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.

 

4. Dla kogo dofinansowanie?

a)      Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) ustalonym: - zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
– na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł
na jeden lokal mieszkalny.

 

b)  Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

·         1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

·         2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

c)       Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem  dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł
na jeden lokal mieszkalny.

 

 

4.       Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

 

Program wspiera zastosowanie:

-kotła gazowego kondensacyjnego,

-kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

-ogrzewania elektrycznego,

-pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze

-podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

 

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

-instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,

-instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,

-wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej

-lub środowiska zewnętrznego,

-wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

-dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

 

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

-wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),

-jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

 

5.       Gdzie składać wnioski?

·         osobiście w wersji papierowej w siedzibie Urzędu GiM w Odolanowie, Rynek 11 (biuro 4),

·         korespondencyjnie w wersji papierowej na adres: Urząd GiM w Odolanowie, Rynek 11, 63-430 Odolanów,

·         za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić za pomocą profilu zaufanego).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:

/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 62 733 15 81/ 62 733 15 16 (wew. 52)

e-mail: paulina.kierzek@odolanow.pl  

 

Ciepłe mieszkanie- pytania i odpowiedzi - zakładka na stronie

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/

 

Materiał opracowano na podstawie ogłoszonego naboru dla Gmin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Informacje niezbędne do poprawnego wypełnienia wniosku:

1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.

2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).

3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).

4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.

5. Numer rachunku bankowego.

6. Numer księgi wieczystej, numer działki.

7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego [m²]

8. Informacje o uzyskanym dochodzie za rok poprzedzający złożenie wniosku. Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).

9. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.

10. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.

11. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za rok poprzedzający złożenie wniosku – w przypadku Wnioskodawcy uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

12. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

13. Kopia ostatnio złożonego zeznania podatkowego.

16. Kopia decyzji przedsiębiorstwa ciepłowniczego dotycząca warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydana dla budynku wielorodzinnego, o ile została wydana w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (w przypadku włączenia się do cieci cieplnej) lub kopia decyzji przedsiębiorstwa ciepłowniczego informująca, że dla budynku mieszkalnego nie ma możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej lub nie jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Uwaga: Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej

xFsBwo3mAkwAAAABJRU5ErkJggg==

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Zgodnie z § 8 pkt. 3 umowy z dnia 06.03.2023 r. nr 1835/U/400/1338/2022 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Gmina i Miasto Odolanów podaje do wiadomości informację:

 

Stan na miesiąc
i rok

liczba złożonych Wniosków
o dofinansowanie przez Beneficjentów

liczba zrealizowanych przedsięwzięć
przez Beneficjentów

sumaryczna kwota wypłaconego
dofinansowania Beneficjentom

maj
2023

 0

czerwiec
2023

 0

lipiec
2023

 2

sierpień
2023

 0

 0

 0

wrzesień
2023

 

 

 

październik
2023

 

 

 

listopad
2023

 

 

 

grudzień
2023

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu i udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9k=9k=