Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne 2018

Budowa Punktu gromadzenia odpadów problemowych – pszoka.

Gmina i Miasto Odolanów stara się o pozyskanie środków na wybudowanie „Punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce” w ramach działania 4.2 "Gospodarka odpadami", Poddziałanie 4.2.1 "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt inwestycji zgodnie z złożonym wnioskiem to 1 530 224,94 zł, z czego planowane dofinansowanie ma wynieść 1 057 472,51 zł. Punkt ten będzie pełnić funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”, a nie składowiska odpadów. PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

W punkcie odpady będą magazynowane i przekazywane do recyklingu, odzysku czy utylizacji do specjalistycznych instalacji ,które się tym zajmują. Odpady będą zbierane w kontenerach i pojemnikach. Nie ma to nic wspólnego ze składowiskiem odpadów. Punkt powstanie w miejscu starego składowisko, którego rekultywacja dobiega końca. Zgodnie z ustawą na punkcie zbierane będą tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady ulegające biodegradacji (zielone) zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje. Obecnie gmina jest na etapie podpisywania umowy z operatorem punktu, którym będzie gminna spółka Odolanowski Zakład Komunalny. Jest to dokument wymagany przez Urząd Marszałkowski, aby podpisać umowę na dofinansowanie projektu.

Budowa „Pszoka” jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy samorząd powinien stworzyć punkt łatwo dostępny dla mieszkańców. W chwili obecnej mieszkańcy naszej gminy zawożą odpady problemowe na pszok w Ostrowie Wielkopolskim, jednak jest on oddalony o około 20 km od najdalszych punktów w gminie. Ideą tworzenia pszoków jest zapewnienie możliwości oddania odpadów komunalnych, takich, które nie są odbierane z domów mieszkańców jak np. gruz czy meble. Często nie wiemy co zrobić ze starym fotelem, telewizorem czy wiaderkiem po farbie. Punkt będzie odpowiedzią na takie problemy mieszkańców.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim budowa punktu rozpocznie się na początku przyszłego roku. Otwarcie poprzedzone kampanią edukacyjną planowane jest na wrzesień 2019 r. Zadanie to od lat gmina próbuje zrealizować. Decyzja środowiskowa została wydana pod koniec 2011 roku, a pozwolenie na budowę w 2013 roku. Na etapie projektu inwestycja została nazwana punktem gromadzenia odpadów problemowych, a dopiero później nastąpiła zmiana ustawy, która nazwała takie miejsca punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dzięki możliwości dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej w końcu inwestycja ta zostanie zrealizowana.

 • autor: Paweł Serafin, data: 2018-09-18

Szachowo-warcabowe Dni Odolanowa

W ramach XXVI Dni Odolanowa na placu przy Odolanowskim Domu Kultury zorganizowany został Ogólnopolski Turniej Szachowo-Warcabowy „Dni Odolanowa 2018” z udziałem 58 zawodników. Turniej miał na celu uświetnienie obchodów "Dni Odolanowa 2018’’ oraz promocję gry szachowej i warcabowej w środowisku odolanowskim.

W tym roku w imprezie wystartowali zawodnicy z następujących miejscowości: Wieruszów, Milicz, Częstochowa, Nowe Skalmierzyce, Lututów, Kórnik, Wrocław, Konina czy Borowiec i wielu innych. Zawody rozgrywano systemem szwajcarskim, kontrolowanym na dystansie 7 rund w tempie 2x15 min. W turnieju szachowym startowało 36 zawodników, a zawody sędziował Ryszard Pych z Kalisza.

W wyniku rozegranych 7 rund klasyfikacja końcowa ogólna turnieju przedstawia się następująco:

 1. Witold Walaszczyk – HETMAN Konin
 2. Piotr Dudziński – OTSZ Ostrów Wielkopolski
 3. Maciej Chmielarz – OTSZ Ostrów Wielkopolski
 4. Marcin Steczek – HETMAN Konin
 5. Jakub Rosiak – OTSZ Ostrów Wielkopolski
 6. Andrzej Woźniak - Wieruszów
   

Klasyfikacja turniejowa dzieci do lat 10:

 1. Emilian Trzeciak UKS SKOCZEK Milicz
 2. Anna Dura - OTSZ Ostrów Wielkopolski
 3. Wojciech Mruk - OTSZ Ostrów Wielkopolski

Najlepszym zawodnikiem z Gminy Odolanów został Szymon Czysty – mieszkaniec Raczyc. Najlepszą kobietą okazała się Arleta Dębowiak z Lipna. Najlepszym zawodnikiem juniorem do lat 18 został Miłosz Walkowski z Uszatkowic. Najstarszym zawodnikiem turnieju szachowego był Jerzy Mirski z Ostrowa Wielkopolski - 83 lata, a najmłodszym Emilian Trzeciak UKS SKOCZEK Milicz - 9 lat.


Tradycyjnie równolegle z turniejem szachowym rozgrywano turniej w warcaby 64-polowe, które sędziował Jerzy Kątny z Gorzyc Wielkich, a w którym startowało 22 zawodników.

W wyniku rozegranych 7 rund klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco:

 1. Robert Kątny – Kórnik k/Poznania
 2. Zygmunt Ślązak - Lututów
 3. Jarosław Błaszczyk - Dalabuszki
 4. Edward Peredek – Lututów

Klasyfikacja turniejowa dzieci do lat 10:

 1. Tymoteusz Katny - Kórnik k/Poznania
 2. Adrian Błaszczyk - Dalabuszki
 3. Dominik Paus - Odolanów

Najlepszą kobietą okazała się Agnieszka Glura z Borka Wielkopolskiego, a najlepszym zawodnikiem z gminy Odolanów został Mikołaj Żmijewski - mieszkaniec Odolanowa. Najstarszym zawodnikiem turnieju warcabowego był Arsenium Grzelak z Wrocławia - 77 lat, a najmłodszym Adrian Błaszczyk - Dalabuszki - 8 lat.

Turniej miał charakter bardziej rekreacyjny niż sportowy, gdyż zawodnicy nie zdobywali żadnych punktów rankingowych, a współzawodnictwo szachowo-warcabowe grających zawodników na placu przed domem Kultury na otwartym powietrzu obejrzało go wielu przypadkowych widzów i sympatyków tej dyscypliny sportu.

Na zakończenie pięciu najlepszych zawodników w szachach i jeden najlepszy zawodnik w warcabach otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez organizatorów: Odolanowski Dom Kultury i Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS, a wszyscy wymienieni wcześniej zawodnicy we wszystkich kategoriach otrzymali puchary i dyplomy, natomiast sędziowie pamiątkowe statuetki i podziękowania. Puchary ufundowane zostały przez Burmistrza GiM Odolanów i Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie

Nagrody wręczyli Burmistrz Marian Janicki, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Radny Janusz Szuszkiewicz oraz Organizator Turnieju Grzegorz Szubert.

 • autor: Grzegorz Szubert, data: 2018-07-31
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018
 • Turniej szachowo-warcabowy 2018

Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców – umowa podpisana!

Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą i Miastem Odolanów dotycząca dofinansowania projektu pn. „ Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów” została podpisana wczoraj 30 lipca 2018 roku w sali narad odolanowskiego Urzędu.

Przypomnijmy – Gmina i Miasto Odolanów pozyskała 4 284 250, 85 złotych dofinansowania w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów”, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu. W ramach zadania wybudowane zostanie 355 instalacji w 270 lokalizacjach – 237 instalacji fotowoltaicznych (wytwarzających energię elektryczną) oraz 98 instalacji solarnych (wytwarzających energię cieplną). Wniosek na dofinansowanie został złożony w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

We wczorajszym spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Skarbnik Beata Gościniak oraz przedstawiciele Gminy Czajków i Miasta i Gminy Ostrzeszów, którzy również otrzymali dofinansowanie na OZE i podpisali umowę na realizację podmiotowego zadania. Gminę Czajków reprezentowali Wójt Henryk Plichta oraz Skarbnik Karolina Wolska, natomiast Miasto i Gminę Ostrzeszów Burmistrz Mariusz Wittek i Skarbnik Józef Bukiewicz.

Podpisanie umowy otwiera drogę do ogłoszenia przetargu na wykonawcę instalacji OZE.

Montaż instalacji OZE służyć będzie produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej z odnawialnego źródła na potrzeby własne mieszkańców, skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii Gminy i Miasta Odolanów.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-07-31
 • Podpisanie umowy na OZE
 • Podpisanie umowy na OZE
 • Podpisanie umowy na OZE
 • Podpisanie umowy na OZE
 • Podpisanie umowy na OZE
 • Podpisanie umowy na OZE
 • Podpisanie umowy na OZE
 • Podpisanie umowy na OZE

Tak świętował Odolanów!

Pełne emocji, dobrej muzyki, wydarzeń sportowych i artystycznych – takie były XXVI Dni Odolanowa. Dopisała zarówno pogoda, tegoroczni artyści i zespoły muzyczne, jak również publiczność – mieszkańcy gminy i przyjezdni goście.

Dobra zabawa zaczęła się już w piątek. Tego dnia na koncert Cleo ściągnęła rekordowa, jak na piątek widownia. Cleo dała wspaniały koncert przypominając „stare” hity, jak My Słowianie, jak i te najnowsze z pierwszych miejsc list przebojów, jak Łowcy gwiazd. Na piątkowej scenie jeszcze przed Cleo zaprezentowali się młodzi artyści z terenu gminy oraz pochodzący z Odolanowa artysta Disco Polo – Łukasz „Kuki” Porada.

Sobotnie świętowanie tradycyjnie z samego rana rozpoczęli wędkarze, a rekordzista tegorocznych zawodów o puchar burmistrza na łowisku „U Dionizego” Błażej Oleksy złowił ponad 27 kg ryb! Niesłabnącym zainteresowaniem podczas święta miasta cieszył się Ogólnopolski Turniej Szachowo-Warcabowy. Tegorocznymi triumfatorami Turnieju zostali: Witold Walaszczyk (szachy) oraz Robert Kątny (warcaby). Kulturalną odsłoną Dni Odolanowa była wystawa w ODK Eleny Ovcharovej pn. „Szukam…”. Po południu na scenie zaprezentowała się Odolanowska Orkiestra Dęta, uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej oraz zespół „Cztery”. Potem znany i lubiany w Odolanowie Andrzej Cierniewski. Prawdziwe show jednak tego dnia zaprezentował zespół Wilki. W doskonałej muzycznej formie Wilki przypomnieli największe hity, jak Sun of the blue skyUrke, Baśka i wiele innych. Doskonały kontakt wokalisty Roberta Gawlińskiego z widownią sprawił, że większość obecnych śpiewała razem z nim, a prośbie o bis nie było końca. Już za sceną zespół podobno wyraził ogromne zdziwienie i podziw dla wspaniałej publiczności w Odolanowie. Zwieńczeniem wieczoru był pokaz sztucznych ogni.

Niedziele popołudnie należało do najmłodszych uczestników, a czas oczekiwania na niedzielne gwiazdy wypełniły koncerty: Orkiestry Dętej SM I st. W Odolanowie, zespołu Traditional Dixieland Jazz Band oraz "Kolaki". We włoskie klimaty wprowadzili nas wspaniali Halina Benedyk oraz Marco Antonelli. Artyści zaśpiewali piosenki z ostatniej płyty Frontiera oraz największe przeboje, jak Mamy po dwadzieścia lat. W momencie, kiedy Halina i Marco zeszli ze sceny – publiczność dosłownie oszalała z radości, a oklaskom nie było końca. Ostatnią tego dnia gwiazdą był zespół After Party, z hitami Ona lubi pomarańcze i Nie daj życiu się.

Podczas Dni Odolanowa nie mogło zabraknąć licznie odwiedzanego wesołego miasteczka, zamków dmuchanych i karuzel. Stoiska z zabawkami i tegorocznymi „hitami” lata, jak świecące balony i opaski przyciągały wzrok nie tylko w wieczorem. Swoje stanowiska promocyjno-informacyjne zorganizowali m.in. Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział w Odolanowie czy Wiązary Burkietowicz – firma przygotowała konstrukcję do wspinania się zgodnie z własną filozofią promującą sport i aktywność fizyczną wśród młodych ludzi pod hasłem „Naturalni zwycięzcy - Nic nie jest w stanie zatrzymać tych, którzy zmierzają na szczyt”. Jak co roku oblężenie przeżywało stoisko kawy WOSEBA. Tegoroczny upał Dni Odolanowa gasili odolanowscy strażacy polewając teren targowiska zimną wodą.

Szczegółowe relacje z wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz kolejne galerie zdjęć ukażą się w najbliższych dniach.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-07-30
 • logo
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018
 • Dni Odolanowa 2018

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał i burze

 • Informacja
 • Informacja
 • data: 2018-07-30

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

 • Informacja
 • data: 2018-07-26
 • logo

Ruszył generalny remont kościółka poewangelickiego

Na dobre rozpoczęły się prace modernizacyjne kościoła poewangelickiego w Odolanowie. W pierwszym etapie wyremontowany zostanie dach obiektu. Obecnie trwa rozbiórka blachy dachowej, naprawiane są kominy, kolejnym krokiem będzie deskowanie, osadzenie okien w połaci dachowej, montaż membrany dachowej, montaż łat i kontrałat, wykonanie pokrycia dachu poprzez pokrycie całości taflami łupkowymi oraz wykonanie instalacji odgromowej.

Remont oraz wymiana pokrycia dachowego ma zadanie przywrócić estetyczny i materiałowy stan techniczny dachu kościoła sprzed 1990 roku, kiedy to łupek kamienny zamieniono na ocynkowaną blachę.

Na zadanie pn. Konserwacja i renowacja pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji odgromowej dawnego zboru ewangelickiego w Odolanowie” samorząd odolanowski pozyskał środki aż z trzech źródeł:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków – 120 tys. złotych
 • Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 60 tys. złotych
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 40 tys. złotych

Całość zadania kosztować będzie ok. 700 tys. złotych.

Konieczność wyremontowania dachu wynika również z faktu, iż prawie równocześnie ruszą pełne prace konserwatorskie w pozostałej części kościółka. Na ten cel pn. „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu jeszcze w poprzednim roku Gmina i Miasto Odolanów pozyskała 1 mln 898 tys. złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Remont potrwa do końca bieżącego roku.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-07-27
 • Trwa remont dachu
 • Trwa remont dachu
 • Trwa remont dachu
 • Trwa remont dachu

Rusza nabór do projektu “Nowe wyzwanie - własna firma”

 • Plakat
 • data: 2018-07-26

Kiedy i gdzie składać wnioski w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie informuje,
iż od 1 sierpnia 2018 roku (od poniedziałku do piątku) wnioski w wersji papierowej na:
świadczenia rodzinne, świadczenie 500+ i świadczenie „Dobry Start 300+
przyjmowane będą w siedzibie
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie,
ul Gimnazjalna 8
w pokoju nr 1, 2, 4, 7, 9, 11
oraz
w Ośrodku Zdrowia w Odolanowie ( I piętro),
ul. Gimnazjalna 6 w pokoju nr 120 i 121 w godzinach od 7:30-15:30.

Wnioski z Funduszu alimentacyjnego i pozostałych świadczeń przyjmowane będą w
Ośrodku Zdrowia w Odolanowie (I piętro),
ul Gimnazjalna 6 w pokoju nr 120 i 121 w godzinach od 7:30-15:30.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie utworzył
punkt przyjmowania wniosków w godzinach popołudniowych
od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 do 18:00 w pokoju nr 120
w Ośrodku Zdrowia w Odolanowie (I piętro), ul. Gimnazjalna 6.

 • autor: MGOPS, data: 2018-07-26
 • Plakat

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

 • Ulotka

Przed nami upały

 • Informacja

Informacja dla producentów rolnych

PRZYPOMINAMY o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składanego do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) .

Wnioski należy składać w okresie:

 • od 1 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018 r.

- wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

 • 1 – 31 październik 2018 r.,

gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

WNIOSKI oraz załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie w podatkach (pokój nr 1.1), u sołtysów lub ze strony internetowej Urzędu.

 • autor: Katarzyna Kończewska, data: 2018-07-23

Nowe ścieżki rowerowe już w budowie!

Ok kilku tygodni trwają prace polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

Realizacja inwestycji podzielonej na trzy etapy rozpoczęła się już w poprzednim roku, kiedy to oddano do użytki pierwszy odcinek ścieżki z Odolanowa do granicy Tarchał Wielkich.

W czerwcu rozpoczęły się prace na kolejnym odcinku przez miejscowość Tarchały Wielkie, których wykonawcą jest Wojewódzki Zarząd Dróg w Poznaniu. Na ten moment od strony Gorzyc Małych układane są już krawężniki przyszłej trasy dla rowerzystów.

Nieco później rozpoczęły się prace na ostatnim odcinku o długości 1,6 km łączącym Tarchały Wielkie z Gorzycami Małymi. W ramach zadania wykonany zostanie odcinek nawierzchni z masy asfaltowej oraz zjazdy na posesje i pola uprawne. Prace wykonuje i finansuje Gmina i Miasto Odolanów.

To jednak nie jedyna ścieżka rowerowa budowana w gminie Odolanów. W ramach zadania „Przebudowa drogi nr 5323P Kaczory -Wierzbno - etap I- od skrzyżowania drogi nr 5323P z ul. Spacerową i Rzemieślniczą w m. Kaczory do skrzyżowania z drogą nr 5326P w m. Baby na odc. dł. ok. 2,33km” na odcinku Kaczory – Baby powstaje kolejny odcinek dla rowerzystów.

Ww. inwestycja realizowana jest przez Powiat Ostrowski, a współfinansowana kwotą 700 tys. złotych przez Gminę i Miasto Odolanów. Oprócz ścieżki, prace obejmują również: roboty odwodnieniowe, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonanie zjazdów (w ciągu ścieżki rowerowej), wykonanie poszerzenia jezdni, przebudowa istniejącego skrzyżowania w Kaczorach na rondo jednopasowe z kostki brukowej betonowej, wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Budowane odcinki ścieżek rowerowych z pewnością poprawią bezpieczeństwo mieszkańców ww. miejscowości oraz rowerzystów i pozostałych uczestników ruchu.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-07-23

Budowa ścieżki rowerowej przez Tarchały Wielkie

 • Prace prowadzone przez WZD w Poznaniu
 • Prace prowadzone przez WZD w Poznaniu
 • Prace prowadzone przez WZD w Poznaniu
 • Prace prowadzone przez WZD w Poznaniu

Przebudowa drogi na odcinku Kaczory - Baby

 • Prace na odcinku Kaczory - Baby
 • Prace na odcinku Kaczory - Baby
 • Prace na odcinku Kaczory - Baby
 • Prace na odcinku Kaczory - Baby
 • Prace na odcinku Kaczory - Baby
 • Prace na odcinku Kaczory - Baby
 • Prace na odcinku Kaczory - Baby
 • Prace na odcinku Kaczory - Baby
 • logo

Szkoły do remontu

Na dobre rozpoczęły się prace remontowe w budynkach szkół w Tarchałach Wielkich, Nabyszycach, Garkach oraz Uciechowie (wkrótce również w Hucie), realizowane w ramach zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii”.

Na ten moment prace polegają na wymianie sieci instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników, remoncie stropów i poddaszy, wymianie okien oraz ociepleniu ścian.

Kompleksowa modernizacja 6 budynków (SP w Hucie, SP w Uciechowie, SP w Nabyszyccach, SP w Tarchałach Wielkich, SP w Grakach oraz sali sportowej przy SP w Garkach) możliwa jest dzięki pozyskaniu ponad 3 mln 330 tys. złotych dofinansowania, które Gmina i Miasto otrzymała na ww. zadanie. Całość inwestycji to koszt ponad 4 ml 971 tys. złotych. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2018 roku.

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Rozpoczęła się również termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z budową systemu OZE (ogniwa fotowoltaiczne) w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu Ostrowskiego”, działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach WRPO 2014-2020. Kwota dofinansowania inwestycji to blisko 600 tys. złotych, całość zadania to koszt ponad 860 tys. złotych.

Na ten moment w budynku Przedszkola trwają prace polegające na osuszeniu i ociepleniu ścian piwnicy oraz przygotowaniu sal przedszkolnych do wymiany instalacji grzewczej. Kolejne etapy to m.in.: montaż nowej kotłowni z kondensacyjnym kotłem grzewczym, montaż nowej instalacji wewnętrznej  wraz z grzejnikami, modernizacja wewnętrznego oświetlenia, wymiana starych okien, ocieplenie stropu, montaż systemu paneli fotowoltaicznych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.

Prowadzone inwestycje nie tylko znacząco poprawią warunki pracy i nauki przedszkolaków, uczniów oraz pracowników jednostek oświatowych, przede wszystkim pozwolą zmniejszyć straty energetyczne i koszty eksploatacji budynków – mówiąc wprost zdecydowanie zmniejszyć koszty utrzymania ww. budynków.

Oprócz zysków ekonomicznych, istotny będzie również czynnik środowiskowy – mniejsze zużycie materiału opałowego, którego spalanie jest głównym czynnikiem emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wpłynie istotnie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-07-23

Termomodernizacja budynku SP w Tarchałach Wielkich

 • Ocieplanie budynku
 • Ocieplanie budynku
 • Ocieplanie budynku

Prace w SP w Garkach

 • Wymiana grzejników i instalacji grzewczej w szkole w Garkach
 • Wymiana grzejników i instalacji grzewczej w szkole w Garkach
 • Wymiana grzejników i instalacji grzewczej w szkole w Garkach

Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka

 • Początek prac w budynku Przedszkola
 • Początek prac w budynku Przedszkola
 • Początek prac w budynku Przedszkola

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie

W Y C I Ą G z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Odolanów, stanowiącej  własność Gminy i Miasta Odolanów, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. prowadzona jest księga KZ1W/00017434/1

                                        działka  181/1  -  o pow. 0,6040 ha

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie ul. Rynek 11,  dnia 28-05-2018 r. , który zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka posiada kształt podobny do regularnego trapezu, jednym bokiem przylega do ul. Przemysłowej utwardzonej asfaltem, wyposażonej w sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Sąsiedztwo stanowią grunty niezabudowane, a dalej zabudowa usługowo przemysłowa.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Odolanów nieruchomość oznaczona numerem 181/1 jest oznaczona symbolem U/P1 – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Plan został przyjęty Uchwałą Nr XVII/132/16, z dnia 24 maja 2016 r. Rady Gminy i Miasta Odolanów(Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z 2016 roku poz. 3581).

Cena  wywoławcza  nieruchomości wynosi :  252 000,00 zł /netto/

(słownie : dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące  złotych 00/100 gr.)

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki w dniu sprzedaży.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów w/w działka stanowi oznaczenie N.  Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 30.08.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie ul. Rynek 11  /sala narad pokój Nr 10.1/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości  działki /tj.25.200,-/ słownie : dwadzieścia pięć  tysięcy dwieście złotych/ na konto Urzędu Gminy i Miasta Odolanów BS w Dobrzycy Nr 49840900010100022820000008 w terminie do dnia 27.08.2018 r. W przypadku wpłaty wadium na konto bankowe przez jego wniesienie  w terminie, rozumie się uznanie w dniu 27.08.2018 r., rachunku bankowego Urzędu wymaganą kwotą wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwraca się po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji dokumentu stwierdzającego tożsamość, a osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny  i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Nieruchomość sprzedaje się według dokumentacji geodezyjnej, bez okazania granic. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Jeżeli nabywca ustalony w przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie kwoty ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty notarialne i sądowe, związane z nabyciem nieruchomości w formie aktu

notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej, w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone „Aktualności Gminne”  na stronie internetowej Gminy i Miasta Odolanów, www.odolanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej U G i M

Odolanów pod adresem: www.bip. odolanow.pl, w zakładce „ sprzedaż nieruchomości” , na tablicy Ogłoszeń w UGiM w Odolanowie przy ul. Rynek 11 , w sołectwach , a także opublikowane w gazecie .

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie   ul. Rynek 11, w godzinach od 7:00 do 15:00, lub pod nr telefonu 62  6200871.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2018-07-20

Nie można otworzyć Parku Linowego w Odolanowie!

Fachowa ekspertyza dendrologiczna dokonana w Parku Linowym w Odolanowie nie pozostawiła złudzeń i w najbliższym czasie nie będzie możliwe jego użytkowanie. Ze względu na bardzo zły stan wielu drzew: ubytki i pęknięcia u podstaw pni, ubytki kominowe, wgłębne, odcięte korzenie, zbyt duże pochylenia, posusze dochodzące do 90 procent, korzystanie z Parku Linowego staje się bardzo niebezpieczne!

Urząd Gminy i Miasta Odolanów będzie dążył do zasięgnięcia opinii u jeszcze jednego dendrologa i być może jeśli jego ekspertyza również będzie niekorzystna, podejmiemy decyzję o przeniesieniu parku linowego na inną, bardziej bezpieczną konstrukcję.

 • autor: Michał Walków, data: 2018-07-19

Nocne granie w Tarchałach Wielkich

W sobotę 14 lipca odbył się II Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Animatorów Orlika 2012 w Tarchałach Wielkich. Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 20:00, a zakończyły o 02:00 następnego dnia. O najwyższy stopień podium walczyło 8 drużyn: FC ODOLANÓW, BONIKOWIA BONIKÓW, CZARNI WIERZBNO, BAŚŁAP TARCHAŁY WIELKIE, TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE, START NABYSZYCE, KORONA NADSTAWKI oraz BRZYTWY FRYZJERA.

Po powitaniu i przedstawieniu spraw organizacyjnych przez Krzysztofa Wewióra, uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, co było bardzo miłym zaskoczeniem dla organizatorów i uczestników turnieju. Na orlik przybyła duża grupa kibiców, która do późnych godzin nocnych dopingowała drużyny swoich miejscowości i obserwowała wszystkie pozostałe mecze piłkarskie.

Startujące drużyny podzielone zostały na 2 grupy, w których grano systemem każdy z każdym, następnie dwa najlepsze zespoły z grupy grały w półfinale, potem zwycięzcy o I miejsce, a zespoły pokonane walczyły ze sobą o III miejsce.

Grupa I:

 1. BAŚŁAP TARCHAŁY WIELKIE - KORONA NADSTAWKI 1 - 4
 2. START NABYSZYCE - CZARNI WIERZBNO 0 - 1
 3. KORONA NADSTAWKI - CZARNI WIERZBNO 1 - 2
 4. BAŚŁAP TARCHAŁY WIELKIE - START NABYSZYCE 0 - 2
 5. START NABYSZYCE - KORONA NADSTAWKI 0 - 0
 6. CZARNI WIERZBNO - BAŚŁAP TARCHAŁY WIELKIE 1 - 0

Grupa II:

 1. TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE - BONIKOWIA BONIKÓW 0 - 0
 2. FC ODOLANÓW - BRZYTWY FRYZJERA 0 - 3
 3. BONIKOWIA BONIKÓW - BRZYTWY FRYZJERA 0 – 3
 4. TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE – FC ODOLANÓW 2 - 1
 5. FC ODOLANÓW - BONIKOWIA BONIKÓW 4 - 1
 6. TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE - BRZYTWY FRYZJERA 2 - 1

Mecze półfinałowe:

 1. CZARNI WIERZBNO - BRZYTWY FRYZJERA 4 - 3
 2. TARCHALANKA TARCHA LY WIELKIE – KORONA NADSTAWKI 0 - 1

Mecz finałowy o I miejsce:

 1. CZARNI WIERZBNO- KORONA NADSTAWKI 0 - 0 K. 2 - 3

Mecz o III miejsce:

 1. TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE- BRZYTWY FRYZJERA 0 - 5

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 • 1 miejsce - KORONA NADSTAWKI
 • 2 miejsce - CZARNI WIERZBNO
 • 3 miejsce - BRZYTWY FRYZJERA
 • 4 miejsce - TARCHALANKA TARCHAŁY WIELKIE
 • 5 miejsce - START NABYSZYCE
 • 6 miejsce - FC ODOLANÓW
 • 7 miejsce - BAŚŁAP TARCHAŁY WIELKIE , BONIKOWIA BONIKÓW

Skład zwycięskiego zespołu KORONA NADSTAWKI: PIOTR MIELCAREK, PAWEŁ GŁODEK, ŁUKASZ GRYTA, ADRIAN WASIELA, DAWID PŁACZEK, DAMIAN WALOSzCZYK, PAWEŁ MIELCAREK, DAWID GRYTA.

Na zakończenie turnieju wszystkie uczestniczące w współzawodnictwie piłkarskim drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a trzy najlepsze drużyny puchary wręczone przez Animatora Orlika 2012 w Tarchałach Wielkich Krzysztofa Wewióra oraz Przewodniczącego Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie Bogdana Frąszczaka

Organizatorzy wyróżnili i uhonorowali również pamiątkowymi statuetkami najlepszego bramkarza turnieju, którym został Hubert Motylewski z Startu Nabyszyce (wpuścił tylko 1 bramkę) oraz Pawła Świtałę z drużyny Brzytwy Fryzjera zdobywcę 8 bramek, dzięki którym został królem strzelców turnieju. Pamiątkową statuetką sportową organizatorzy uhonorowali również głównego sędziego turnieju Henryka Mizgalskiego. Impreza pod względem organizacyjnym i sportowym była bardzo udana i wszyscy rozeszli się do domów z nadzieją spotkania się za rok na III Nocnym Turnieju o Puchar Animatorów Orlika w Tarchałach Wielkich.

Organizatorzy turnieju dziękują również osobom, które pomogły przy organizacji turnieju.

 • autor: Krzysztof Wewiór , data: 2018-07-19
 • II Nocny Turniej Piłki Nożnej
 • II Nocny Turniej Piłki Nożnej

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu z burzami

 • Ostrzezenie
 • autor: IMGW, data: 2018-07-18

Aktywni Seniorzy

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań realizuje projekt pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Celem głównym projektu jest zagospodarowanie potencjału osób starszych zamieszkujących gminy Metropolii Poznań oraz Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez zwiększenie aktywności społecznej tych osób. Jednym z elementów projektu jest organizacja 39 – ciu dwudniowych warsztatów mających na celu aktywizację społeczną osób starszych z terenu obu Aglomeracji. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Dwudniowe warsztaty odbyły się w dniach 5 i 6 lipca 2018 r. w Dziennym Domu Senior+ w Odolanowie. Pierwszy dzień spotkania obejmował: politykę senioralną – uczestnicy stworzyli skojarzenia związane z partycypacją obywatelską metodą mind mapping. Za pomocą tej metody stworzono senioralny słownik opisujący pojęcie „polityka senioralna”. Ramy polityki senioralnej – warsztaty. Komponent warsztatowy miał na celu wypracowanie rekomendacji do lokalnych polityk senioralnych w obszarach istotnych dla danej gminy. Podczas warsztatów pracowano metodą Word Cafe. Gminne Rady Seniorów – warsztat z komunikacji Rady Seniorów z Urzędem Gminy. Natomiast drugi dzień spotkania obejmował: wolontariat seniorów. Warsztat dotyczący organizacji wolontariatu w oparciu o seniorów w danej gminie. Konsultacje społeczne i budżety obywatelskie – komponent edukacyjno – aktywizujący w zakresie uczestnictwa w konsultacjach społecznych, szkolenie z przygotowywania projektów do budżetów obywatelskich do budżetu obywatelskich. Wybory samorządowe – komponent edukacyjno - aktywizujący w zakresie czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach samorządowych.

W podsumowaniu obu dni wziął udział Pan Marian Janicki Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, który udzielił odpowiedzi na wypracowane przez seniorów wnioski. Wspólne zdjęcie pamiątkowe zakończyło dwudniowe warsztaty.

 • autor: GMCP, data: 2018-07-18
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy
 • Warsztaty - Aktywni Seniorzy

Komunikat ostrzegawczy

 • Ostrzezenie
 • autor: WUWwP, data: 2018-07-17

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu z burzami

 • OMeteo
  • autor: IMGW, data: 2018-07-17
 • autor: IMGW, data: 2018-07-16

Trzecia Akcja Honorowego Krwiodawstwa

W odolanowskim Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w dniu 8 lipca br. odbyła się już trzecia w tym roku Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Prowadzona była w godzinach od 8:30 do 12:30 przez grupę specjalistów z Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu – Terenowego Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim. Skierowana była do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Odolanów – kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 65 roku życia. W ramach przeprowadzonej akcji zarejestrowano 28 osób, z czego 19 osób oddało krew. Organizatorem Akcji Krwiodawstwa był Klub Honorowych Dawców Krwi z terenu Gminy i Miasta Odolanów, który przy tej okazji organizuje również spotkania dla swoich członków oraz osób zainteresowanych zapisaniem się do odolanowskiego Klubu.

 • autor: GMCP, data: 2018-07-11
 • Trzecia Akcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Trzecia Akcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Trzecia Akcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Trzecia Akcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Trzecia Akcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Trzecia Akcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Trzecia Akcja Honorowego Krwiodawstwa
 • Trzecia Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Po raz czwarty pobiegli w Tarchałach!

Super opinie Zawodników i Kibiców to potwierdzenie, że udało się - Organizatorzy, Sponsorzy, Działacze, Wszyscy Zaangażowani mogą być dumni z siebie!!!

Bieg uliczny 10 km, Nordic Walking 5 km, Biegi Dzieci i Młodzieży 100, 500, 1000 m. Rekordowo, bo niemal 300 uczestników - 129 dzieci (przedszkolacy, podstawówka 1-3, 4-6 i 7,8, gimnazjum) - to prawie 2x więcej dzieci niż w ubiegłym roku !!!

Najstarszy Zawodnik Gozdowski Edward z Ostrowa Wlkp. 1939 rocznik, a najmłodszy - Schubert Wiktor z Tarchał Wielkich - z pomocą mamy Dobrusi i taty Piotra Schuberta dotarł do mety mając 11 miesięcy !!!

W tym roku Bieg Główny wygrał Yuiry Blahodir - Ostrów Wlkp. Drugi czas miał Rafał Czarnojańczyk z Ostrowa (jak w ubiegłym roku), a trzeci był Michał Przerwa z Odolanowa - GRATULACJE miejsca na podium!!!. Spośród kobiet najlepsza była Izabela Wierzchowska z Kalisza, druga Kazimierowa Olga z Kalisza i trzecia Piskorowska Danuta z Wrocławia.

Najlepsi biegacze z Tarchał Wielkich to Julia Wizner i Robert Schubert. Z Gminy Odolanów pierwszy był Michał Przerwa z Odolanowa, drugi Grzegorz Rogala z Odolanowa, a trzecie miejsce zajął Barczak Dawid z Odolanowa. Wśród kobiet najlepsze w gminie były: pierwsza Wojtczak Lidia z Huty, druga Wizner Julia z Tarchał Wielkich, a trzecia Wojtaszek Katarzyna z Tarchał Wielkich.

Kategorię Niepełnosprawny wygrał Szczypkowski Hieronim z Ostrowa Wlkp., ale uhonorowany został także Biegacz Druzga Mateusz z Sośni, który biegł z synem w wózku.

W imprezie brali udział zawodnicy z dalekich stron Polski i w tym roku 2 zawodników otrzymało nagrody w kategorii Najdalej od Tarchał, ufundowane przez braci Jana i Piotra Uciechowskich!!!

Kategorie drużynowe zwyciężyli: Parkrun Kalisz, następnie Budilux i 3 miejsce BS Truchtacz Dobrzyca.

Najlepsze pozycje w Nordic Walking na dystansie 5 km wywalczyli kolejno:

Mężczyźni:

 • Matyszczak Krzysztof z Warszawy, Konrad Sitkowski z Dobrzenia, Jacek Urban z Leszna.

Kobiety:

 • Szymanowska Irena z Ostrowa, Matyszczak Monika z Warszawy, Niewiejska Wiktoria z Ostrzeszowa.

Pośród mieszkańców Tarchał Wielkich w marszu Nordic Walking najlepsi okazali się Jan Kolany i Elżbieta Konieczna, którzy również zwyciężyli w kategorii Najlepszy z Gminy Odolanów.

Wyniki biegów dzieci:

W kategorii Uśmiechy (przedszkole i zerówka) startowało 66 zawodników i okazało się, że wszyscy zwyciężyli :)

Kategorie kwadraty - 500 metrów - szkoła podstawowa klasy I-III:

Dziewczęta:

 1. MĄDRA MARTYNA - PARZYNÓW
 2. SZARGAN DARIA- TARCHAŁY W.
 3. GENDERA AGATA - BOREK WLKP.

Chłopcy:

 1. FISCHER FILIP- ODOLANÓW
 2. JANOŚ PAWEŁ- TARCHAŁY W.
 3. SETECKI IGOR- TARCHAŁY W.

Kategorie trójkąty- 1000metrów- szkoła podstawowa IV-VI:

Dziewczęta:

 1. DĄBRÓWKA LENA - OSTRÓW WLKP.
 2. PISKOROWSKA DAGMARA - WROCŁAW
 3. TABACZUK NATALIA - MIĘDZYBÓRZ

Chłopcy:

 1. KOZŁOWSKI WOJCIECH - PARZYNÓW
 2. DZIEWIĘCKI MATEUSZ - PARZYNÓW
 3. BARTOSZEK WIKTOR - JASKÓŁKI

Kategoria gwiazdy – 1000 metrów - 7,8, gimnazjum:

Dziewczęta:

 1. ZBOROWSKA SAMANTA - OSTRZESZÓW
 2. SUDOMLAK KINGA - SIEKIERZYN

Chłopcy:

 1. KACPER ADAMCZAK - TARCHAŁY W.
 2. KAUKA KAMIL - MĄKOSZYCE
 3. WOŹNIAK NORBERT - ODOLANÓW

Pozostałe kategorie i wyniki biegów: TUTAJ.

WIELKIE PODZIĘKOWANIA!!!

Impreza nie mogłaby odbyć się bez pomocy sponsorów, których z powodzeniem honorujemy i dziękujemy im umieszczając logo każdego z nich na wielkiej tablicy tuż za podium. Nasi darczyńcy umieszczeni na liście TUTAJ.

Biegacze chwalili przygotowanie, organizację, upominki.

Pakiet startowy dla biegaczy był następujący- czapka z daszkiem ufundowana przez Wiązary Burkietowicz, okulary przeciwsłoneczne ufundowane przez firmę APP Intenso z Kutna, napój i wafelek energetyczny firmy OSHEE, paczka kawy WOSEBA Wolimy Być Wyjątkowi, długopis. W pakiecie Biegacze mieli talon na smaczne lody naturalne, oczywiście hektolitry wody mineralnej Dolina Baryczy, grochówkę, bigos, kiełbaskę z grilla, a także mogli degustować bez końca różne odmiany kawy WOSEBA. Poczęstunek był także na stołach w postaci placków, ogórków kiszonych i smalcu- tego nie może zabraknąć.

Dzieci otrzymały także medale za uczestnictwo i także mini pakiet startowy. Tuż po ciężkich zawodach najmłodsi mogli udać się na plac zabaw, tor przeszkód i do woli skakać na zamkach dmuchanych.

Biegacze podziwiali oryginalną ściankę za podium autorstwa Wojciech Wewiora i wykonawstwa Tomasz Rogalińskiego - jak na największych światowych zawodach.

Ilość nagrodzonych osób była duża- wiele kategorii, które były nagradzane pucharami i nagrodami rzeczowymi. Każdy uczestnik biegu głównego i NW brał udział w losowaniu cennych nagród rzeczowych - myjki ciśnieniowej Karcher ufundowanej przez MKTech Myjki, myjki do okien Karcher, książki historycznej o Ślęży ufundowanej przez Zdzisława Paligę, szafki z umywalką ufundowanej przez firmę Deftrans, zestawu kluczy ufundowanych przez Metal-Vis Mirosław Grochowicki, tableta ufundowanego przez Burmistrza GiM Odolanów, zestawu kawy WOSEBA, 2 zaproszeń na Wieczorek Sylwestrowy w Tarchałach Wielkich ufundowanych przez LZS Tarchalanka.

Oficjalnym starterem Biegu Głównego była Mama Zdzisława Paligi (Kanclerza AWF Wrocław) - Helena Paliga.

Nie można zapominać o fantastycznych Organizatorach i Wolontariuszach: Oktawian Kaik, Wojciech Wewior, Bartosz Śmigiel, Tomasz Rogaliński, Rafał Skrzypczak, Krzysztof Wewiór, Grzegorz Perz, Mariusz Wawrzyniak, Anna Błaszczyk, Przemysław Hęćka, Mieczysław Śmigiel, Piotr Skrzypczak, Karol Koryciak, Natalia Wewior, Monika Płonka, Roman Janoś, Łukasz Sobierajczyk, Wojciech Adamczak, Kacper Adamczak, Łukasz Dolata, Łukasz Kołodziej, Wojciech Pacyna, Marcin Kaik, Arkadiusz Adamczak, Mateusz Koniarek, Patryk Skrzypczak, Anna Dolata, Marta Prokop, Zuzanna Dolata, Joanna Koniarek, Zuzanna Wieczorek, Julia Rogalińska, Karolina Kucharska, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tarchałach Wielkich, panie odpowiedzialne za przygotowanie pysznego ciasta drożdżowego, dzieci i młodzież z Tarchał Wielkich, Tarchał Małych i Bab. O dobry humor uczestników zadbał oczywiście, jak co roku, najlepszy prowadzący spiker Wojciech Kryjom.

Podziękowania należą się także Dyrektorowi SP w Tarchałach Wielkich Sławomirowi Jasińskiemu za życzliwość i udostępnienie obiektu Szkoły, pracownikom firmy ZUK Odolanów, Straży Pożarnej z Tarchał Wielkich i Policji za dbanie o bezpieczeństwo na trasie.

Wielkie podziękowania dla fotografa - Macieja Kaźmierczaka z Tarchał Wielkich za super zdjęcia i filmy !!!

Dziękujemy kibicom, dzięki którym biegacze czuli się na trasie po mistrzowsku!

Dziękujemy wszystkim, którzy choć trochę przyczynili się do realizacji naszej imprezy - sponsorom, wolontariuszom, uczestnikom i kibicom!

Szczególnie dziękujemy „Wielkiej Trójce Organizatorów”, bez których nie byłoby tej imprezy. To Oni załatwiają wszystko od początku do końca, pozyskują sponsorów i partnerów, dbają o biegaczy, jak i gości. Gratulacje Oktawian Kaik, Bartosz Śmigiel i Wojciech Wewior!!! Czekamy do następnego roku! (przyp. admina)

 • autor: Wojciech Wewior, data: 2018-07-06
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4
 • Polska Biega w Tarchałach 4

Lato z Helem w Odolanowie

„Hel, niezwykła ciecz kwantowa” to temat trwających w dniach 2-10 lipca 2018 roku Warsztatów Naukowych Lato z Helem. Jak co roku do Odolanowa na Warsztaty stawili się znamienici przedstawiciele świata nauki – profesorowie najlepszych polskich uczelni, znani nie tylko w kraju, ale również za granicą.

Podczas tegorocznych warsztatów omawiane są ciekawe właściwości i zastosowania helu, który jest otrzymywany na skalę przemysłową właśnie w Odolanowie. Popołudniami młodzież w grupach badawczych realizuje zadane tematy w Zakładzie Niskich Temperatur, które na zakończenie Warsztatów będzie prezentować. W tym roku Warsztaty Naukowe Lato z Helem poświęcone zostały pamięci Profesora Piotra Pierańskiego, który zmarł w tym roku. Piotr Pierański był wybitnym popularyzatorem nauki oraz wieloletnim wykładowcą Warsztatów. Wykład inaugurujący, na temat Profesora wygłosił prof. dr hab. Ryszard Czajka z Politechniki Poznańskiej.

Podczas uroczystego otwarcia Kierownik Warsztatów prof. dr hab. Zbigniew Trybuła powitał przybyłych gości oraz uczestników warsztatów - młodzież oraz tradycyjnie już, osobiście rozdał obecnym imienne identyfikatory. W otwarciu Warsztatów wzięli udział m.in. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Maciej Chorowski, przedstawiciele odolanowskiego samorządu: radny Janusz Szustkiewicz, radny powiatowy Józef Wajs, czy redaktor Dzwonka Odolanowskiego Piotr Młoczyński, który reprezentował burmistrza Mariana Janickiego, a także dyrektorzy i przedstawiciele lokalnych szkół. Szczególne podziękowania za wsparcie finansowe profesor Zbigniew Trybuła skierował do Dyrektora Oddziału PGNiG w Odolanowie Tomasza Jaskólskiego.

Na zakończenie uroczystego otwarcia wszyscy uczestnicy w koszulkach Lato z Helem zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie na schodach przed Zespołem Szkół w Odolanowie.

Warsztaty Naukowe to część całorocznego przedsięwzięcia, w którego skład wchodzi także Wystawa Interaktywna przygotowywana przez młodzież z Gimnazjum w Odolanowie i Świecy. Koordynatorem Wystawy jest Małgorzata Trybuła.

Lato z Helem to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu oraz Zakładu Niskich Temperatur w Odolanowie, a nad całością niezmiennie od ponad 30 lat czuwają Państwo Małgorzata i Zbigniew Trybułowie.

Warsztaty Lato z Helem zostały objęte honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego. 

Sponsorzy: PGNiG S.A. w Odolanowie, Gaz-System S.A., Komitet Fizyki PAN w Warszawie, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci  w Warszawie, EURO-Hel w Odolanowie, Krio-Serwis, New-Art, Pryzmat.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-07-05
 • Lato z Helem 2018
 • Lato z Helem 2018
 • Lato z Helem 2018
 • Lato z Helem 2018
 • Lato z Helem 2018
 • Lato z Helem 2018
 • Lato z Helem 2018
 • Lato z Helem 2018

XII Piknik w Ogrodzie Różanym

Po raz dwunasty Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach był gospodarzem „Pikniku w Ogrodzie Różanym”. Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie reprezentowali przedstawiciele Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu Senior+. Tegoroczna edycja imprezy była połączona z obchodami rocznicy 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Wśród licznie przygotowanych atrakcji przez organizatorów był konkurs na najlepszy strój charakteryzujący powstańca wielkopolskiego, mini festiwal pieśni niepodległościowych, konkurs plastyczny „Krajobrazy wolnością malowane”, konkurs na najsmaczniejsze ciastko i coroczny konkurs „Szukanie jednej z wielu róż”. Głównym zamysłem tego przedsięwzięcia jest możliwość zaprezentowania pięknego ogrodu różanego. Tradycyjnie odbyło się poszukiwanie wyjątkowej róży, ukrytej wśród setek innych. I miejsce zajęła mieszkanka Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej Irena Pałka. Ponadto odbył się także konkurs strzelecki w którym III miejsce zajęła Barbara Kusza z Dziennego Domu Senior+. Uzupełnieniem całości były tańce i swojskie jadło.

 • autor: GMCP, data: 2018-07-05
 • XII Piknik w Ogrodzie Różanym
 • XII Piknik w Ogrodzie Różanym
 • XII Piknik w Ogrodzie Różanym
 • XII Piknik w Ogrodzie Różanym
 • XII Piknik w Ogrodzie Różanym
 • XII Piknik w Ogrodzie Różanym
 • XII Piknik w Ogrodzie Różanym
 • XII Piknik w Ogrodzie Różanym
 • XII Piknik w Ogrodzie Różanym
 • XII Piknik w Ogrodzie Różanym
 • XII Piknik w Ogrodzie Różanym

„Dobry start – 300 dla ucznia” - uwaga na oszustów!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 lipca poprzez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start – 300 dla ucznia”.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do składania wniosków na w/w świadczenia w formie elektronicznej poprzez wyżej wymienioną stronę i przez bankowość elektroniczną.

przyznaniu świadczenia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powiadomi rodzinę mailem. Jeśli rodzina nie posiada maila informacje o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego środka Pomocy Społecznej w Odolanowie.

Aby sprawnie przeprowadzić procedurę przyznania świadczenia „Dobry start” zachęcamy do założenia adresu e-mailowego (tzw. maila) na który otrzymacie Państwo powiadomienie o przyznanym świadczeniu.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucję realizującą świadczenia. Ci bowiem mogą podszywać się pod naszą instytucję, wysyłając wiadomości mailowe z linkiem lub prośbą o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu świadczenia lub kliknięcia w link.

Należy pamiętać, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w informacji mailowej nie będzie prosił o numer konta, a wysyłana przez niego wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link.

 • autor: MGOPS

Dni Odolanowa 2018

 • Plakat

Festyn w miejscowości Baby

Po raz kolejny w miejscowości Baby zorganizowano Festyn dla Dzieci. Jak zawsze nie zabrakło atrakcji – były dmuchne zjeżdżalnie, ciuchcia, grill, muzyka, a całość uświetnił Klaun Czesio wraz z animatorkami Smerfetkami i Myszkami, którzy wspaniale zabawiali dzieci, sprawiając, że uśmiechy nie schodziły z twarzy najmłodszych i ich rodziców.

Festyn miał również wymiar edukacyjny, a obecni mogli podszkolić swoje umiejętności i wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, a także zasięgnąć rady ratownika pogotowia medycznego. Tematy bezpieczeństwa poruszyli strażacy z OSP Gliśnica oraz policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego i Przygodzic. Ogromne wrażenie na wszystkich wywarło głośne przybycie motocyklistów z Grupy Moto Ranczo z Raszkowa.

Swoją obecnością zaszczycili nas w tym roku: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Krystyna Wiertelak, Radny Powiatowy Grzegorz Szubert oraz Radna Katarzyna Bzik. Organizatorem Festynu była Rada Sołecka wsi Baby z Sołtys Justyną Bałwas na czele.

Festyn zorganizowano dzięki wsparciu sponsorów oraz środkom z Funduszu Sołeckiego.

Do zobaczenia za rok!

 • autor: Justyna Bałwas
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018
 • Festyn 2018

Wykaz z ogłoszenia o sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Odolanów, oznaczonej numerem działki 1106/14

Dokumenty do pobrania

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2018-07-02

Wykaz z ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym dla właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie oznaczonej numerem 391/14

Dokumenty do pobrania

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2018-07-02

Podsumowanie 4. roku działalności Odolanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Rok akademicki 2017/2018 to już czwarty rok w dziejach Odolanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Społeczność studencka liczy obecnie prawie 90 członków z czego 55 studentów systematycznie uczestniczy w zajęciach sekcji stałych. W mijającym roku akademickim działały następujące sekcje:

 • literacko-teatralno-filmowa,
 • języka angielskiego (2 grupy),
 • języka niemieckiego,
 • historyczna,
 • informatyczna,
 •  gimnastyczna: BodyBall i „zdrowy kręgosłup”,
 • tańca,
 • plastyczna, 
 • muzyczna,
 • gier logicznych i językowych,
 • rowerowa, której działalność opiera się na organizowaniu wycieczek rowerowych.

Celem działalności UTW jest aktywizacja intelektualna, artystyczna, fizyczna i psychiczna seniorów GiM Odolanów i gmin ościennych, zwiększenie udział seniorów w życiu kulturalnym, wzbogacenie oferty turystycznej dla seniorów, wzbogacenie oferty oświatowej, kulturalnej i sportowej oraz włączenie seniorów w życie społeczności lokalnej.

Oprócz uczestnictwa w cotygodniowych zajęciach sekcji w tym roku akademickim studenci mieli także możliwość wzięcia udziału w:

 • spektaklu operetki kijowskiej „Operetki czar” we Wrocławiu (29 listopada 2017r.),
 • spotkaniach integracyjnych: rozpoczęcie roku, II Forum Jagiellończyków „Mikołajki” i  zakończenie roku,
 • wykładach naukowych: „Bieszczady. W krainie połonin i bieszczadzkiej buczyny”, „Turystyka na pięciolinii”, „Wietnam - mieszanka zmysłów”, „Jak żyć z cukrzycą”,
 • 5 wycieczkach rowerowych: 13 kwietnia 2018 r. - gmina Odolanów, 10 maja 2018 r. - Możdżanów, 22 października 2017 r. i 25 maja 2018 - Górecznik oraz historyczna po gminie Odolanów i Sośnie 7 czerwca 2018 r.,
 • w ramach II Forum Jagiellończyków studenci UTW przygotowali wystawę rękodzieła artystycznego wykonanego przez członków sekcji plastycznej.

Ponadto oferta UTW została wzbogacona dodatkowymi wydarzeniami: 

 • członkowie sekcji plastycznej na dwóch spotkaniach 4 i 11 grudnia 2017 r. wspólnie z młodzieżą liceum i branżowej szkoły charytatywnie przygotowali ozdoby i kartki świąteczne przeznaczone na kiermasz, z którego dochód został przeznaczony na pomoc dzieciom w Syrii (w ramach akcji UNICEF),
 • koncert zespołu muzyczno-tanecznego ZBRUCZ z Ukrainy (17 marca 2018 r.), 
 • uczestnictwo w spotkaniu z podróżnikiem Aleksandrem Dobą (11 kwietnia 2018 r.),
 • uczestnictwo w spotkaniu autorskim z dziennikarzem Jackiem Tacikiem (20 kwietnia 2018 r.),
 • udział Dniu Działacza Kultury (30 maja 2018 r.), 
 • koncert skrzypcowy Gabrieli Balcerek (9 czerwca 2018 r.) seniorzy wzięli liczny udział,
 • w ramach sekcji literackiej studenci opracowali tomik poetycki z ulubionymi wierszami opatrzonymi własnym komentarzem. Członkowie sekcji informatycznej zajęli się opracowaniem edytorskim i wydrukiem tego tomiku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Odolanowie jest prowadzony przez Odolanowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne „Jagiellończyk” działające przy odolanowskim liceum. Członkowie stowarzyszenia oraz Rada Programowo - Organizacyjna UTW wiele działań realizują w  ramach wolontariatu. 

 • autor: Ewa Wieja, data: 2018-06-29
 • Rok szkolny 2017/2018 na UTW
 • Rok szkolny 2017/2018 na UTW
 • Rok szkolny 2017/2018 na UTW
 • Rok szkolny 2017/2018 na UTW
 • Rok szkolny 2017/2018 na UTW
 • Rok szkolny 2017/2018 na UTW
 • Rok szkolny 2017/2018 na UTW
 • Rok szkolny 2017/2018 na UTW

Świętowali Uroczystości Nocy Świętojańskiej

Za nami już najkrótsza noc w roku. Z tej okazji Odolanowski Dom Kultury zorganizował imprezę plenerową pn. Uroczystości Nocy Świętojańskiej. Impreza odbyła się 23 czerwca na terenie Parku Natury. Było muzycznie, tanecznie i widowiskowo.

Program artystyczny rozpoczął się od występów solistów – trębaczy z Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie oraz Studia Piosenki działającego przy ODK. Po nich przed sceną zaprezentowały się grupy baletowe oraz Hip – Hop z Odolanowskiego Domu Kultury prezentując dorobek minionego roku. O godzinie 20.00 na scenie koncertowała znana Kapela Znad Baryczy - była okazja do wysłuchania starych przebojów, jak i zupełnie nowych kompozycji kapeli.

Wprowadzenie do drugiej części Uroczystości Nocy Świętojańskiej dokonał Zespół Tańca Ludowego Akadami wychowania Fizycznego „Poznań”. Młodzi artyści zaprezentowali tańce ludowe i przyśpiewki charakterystyczne dla różnych regionów Polski. Kolorytu występu dodawały oryginalne stroje ludowe, w jakich zespół się prezentował i wielokrotnie zmieniał podczas występów muzyczno - tanecznych. Zespół „Poznań” tańczył do akompaniamentu kapeli, która wykonywała muzykę na żywo.

Druga widowiskowa barwna część uroczystości nawiązujących do zwyczajów świętojańskich rozpoczęła się uroczystym zapaleniem ognia, którego dokonała Zastępca Burmistrza GiM Odolanów Krystyna Wiertelak oraz Ksiądz Dziekan Henryk Hołoś wraz z zaproszonymi przybyłymi gośćmi Radnymi Gminy i Miasta Odolanów Marią Skrzypińską, Januszem Szustkiewiczem, Adamem Grochowskim, Radnymi Powiatu Ostrowskiego Józefem Wajsem oraz Grzegorzem Szubertem. W dalszej części barwny korowód wyruszył do pobliskiego stawu. Korowód poprowadziła Odolanowska Orkiestra Dęta za orkiestrą z kolorowymi wiankami szły Panny, Zespół Poznań, zaproszeni goście oraz uczestnicy imprezy. Nad rozświetlonym pochodniami i reflektorami stawem Ksiądz Dziekan Henryk Hołoś poświęcił wodę oraz pobłogosławił uczestników imprezy. Na zakończenie widowiska Panny na środku stawu z tratwy puszczały na wodę kolorowe rozświetlone barwne wianki przy śpiewie Odolanowskiego Towarzystwa Śpiewaczego pod kierunkiem Jana Szkudlarza i dyrygent Barbary Kowalskiej, Chóru Barbara pod kierunkiem Ryszarda Hoffmanna oraz Odolanowskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Ryszarda Hoffmanna i Aleksandry Hoffmann Dzieran. Na zakończenie odbył się efektowny pokaz sztucznych ogni. W trakcie uroczystości odbyła się prezentacja tegorocznych wianków.

Sponsorem Strategicznym Uroczystości Nocy Świętojańskiej 2018 był GAZ SYSTEM S.A  www.gaz-sysytem.pl

 • autor: ODK, data: 2018-06-29
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska

Nagrody dla najlepszych od burmistrza

W miniony poniedziałek 25 czerwca 2018 roku Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów wręczył nagrody absolwentom trzeciej klasy gimnazjum za doskonałe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Spotkanie odbyło się w nowo wyremontowanej sali koncertowej Odolanowskiego Domu Kultury.

"Coroczna uroczystość to doskonała okazja do pogratulowania młodym ludziom bardzo dobrych świadectw, wyrażenia uznania za ich ciężką wielomiesięczną pracę oraz podziękowanie za trud i wysiłek Ich oraz Ich rodziców, dziadków i opiekunów włożony w zdobywanie wiedzy." - podkreślił Burmistrz Marian Janicki.

Nagrody książkowe najlepszym uczniom wręczyli Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Zastępca Burmistrza Krystyna Wiertelak oraz Elżbieta Prusiewicz-Sajnaj. Uroczystość uświetnił występ fortepianowy Karoliny Nowak.

 

Lista uczniów otrzymujących nagrody Burmistrza:

 1. Julia Mańka - Szkoła Podstawowa w Raczycach

 2. Emilia Marynowska - Szkoła Podstawowa w Raczycach

 3. Kacper Rataj - Szkoła Podstawowa w Raczycach

 4. Weronika Rosik - Szkoła Podstawowa w Raczycach

 5. Natalia Dzięcioł - Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

 6. Wiktoria Dzięcioł - Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

 7. Dorota Mróz - Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

 8. Jakub Hoffmann - Szkoła Podstawowa w Świecy

 9. Ariadna Przybylak - Szkoła Podstawowa w Świecy

 10. Maria Wasiela - Szkoła Podstawowa w Świecy

 11. Karolina Wilk - Szkoła Podstawowa w Świecy

 12. Julia Wojtczak - Szkoła Podstawowa w Świecy

 13. Zuzanna Rosińska - Zespół Szkół w Odolanowie

 14. Jakub Rosiński - Zespół Szkół w Odolanowie

 15. Jakub Franka - Zespół Szkół w Odolanowie

 16. Monika Dolata - Zespół Szkół w Odolanowie

 17. Mateusz Pachura - Zespół Szkół w Odolanowie

 18. Weronika Kołeczko - Zespół Szkół w Odolanowie

 19. Natalia Zybała - Zespół Szkół w Odolanowie

 20. Alicja Radajewska - Zespół Szkół w Odolanowie

 21. Aleksandra Zapart - Zespół Szkół w Odolanowie

 22. Maria Jurek - Zespół Szkół w Odolanowie

 23. Wiktoria Szczepaniak - Zespół Szkół w Odolanowie

 24. Oliwia Janiczek - Zespół Szkół w Odolanowie

 25. Weronika Klauza - Zespół Szkół w Odolanowie

 26. Mikołaj Namysł - Zespół Szkół w Odolanowie

 27. Adam Ślusarski - Zespół Szkół w Odolanowie

 28. Alicja Jurek - Zespół Szkół w Odolanowie

 29. Oliwia Gruca - Zespół Szkół w Odolanowie

 30. Jakub Fischer - Zespół Szkół w Odolanowie

 31. Julia Olszanowska - Zespół Szkół w Odolanowie

 32. Hanna Chmielecka - Zespół Szkół w Odolanowie

 33. Maciej Sacher - Zespół Szkół w Odolanowie

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-06-27
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Nagrody Burmistrza dla tegorocznych absolwentów gimnazjów
 • Ulotka

Rusza program "Dobry start - 300 dla ucznia"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 lipca poprzez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start – 300 dla ucznia” oraz wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”.

Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” będzie można składać maksymalnie do 30 listopada.

Osoby, które złożą wniosek w lipcu lub w sierpniu wypłatę świadczenia otrzymają nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Aby sprawnie przeprowadzić procedurę przyznania świadczenia „Dobry start” zachęcamy do założenia adresu e-mailowego (tzw. maila) na który otrzymacie Państwo powiadomienie o przyznanym świadczeniu.

„Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Od 1 sierpnia wnioski na w/w świadczenia będzie można składać drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odolanowie. Godziny i punkty przyjmowania wniosków zostaną podane w późniejszym terminie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do składania wniosków na w/w świadczenia w formie elektronicznej poprzez wyżej wymienioną stronę i przez bankowość elektroniczną.

 • autor: MGOPS, data: 2018-06-27
 • Plakat

Wycieczka aktywnych seniorów do Lichenia

Kontynuując realizację projektu „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus” w dniu 22 czerwca br. odbył się kolejny wyjazd seniorów z Dziennego Domu SENIOR+ w Odolanowie i Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Miejscem wspólnego wyjazdu była miejscowość Licheń, gdzie uczestnicy mieli okazję odwiedzenia Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej – obecnie największego kościoła w Polsce. Bazylika położona jest na terenie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym, ważnego katolickiego ośrodka religijnego w kraju. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę i Miasto Odolanów. Wśród głównych celów jakie stawiają sobie organizatorzy wyjazdów należy wymienić: integrację beneficjentów projektu oraz miłe spędzenie czasu, promowanie aktywności, zwiększenie poczucia wspólnotowości, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji, wyrabianie śmiałości, a także dostarczenie radosnych przeżyć, umożliwienie obcowania z kulturą, jak również krajoznawstwo.

 • autor: GMCP, data: 2018-06-27
 • Wycieczka aktywnych seniorów do Lichenia
 • Wycieczka aktywnych seniorów do Lichenia
 • Wycieczka aktywnych seniorów do Lichenia
 • Wycieczka aktywnych seniorów do Lichenia

Podsumowanie XII Regionalnego Konkursu Plastycznego

W dniu 13 czerwca br. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie wzięli udział w uroczystym podsumowaniu XII Regionalnego Konkursu Plastycznego dla osób niepełnosprawnych „Piękno krajobrazów ziemi kaliskiej”. Podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przy ul. Łódzkiej w Kaliszu. Organizatorem konkursu była Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” im. prof. Jerzego Rubińskiego oraz Fundacja „Aktywni zawodowo”. Całość realizowana był pod honorowym patronatem Grzegorza Sapińskiego – Prezydenta Miasta Kalisza. Celem konkursu było pobudzenie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych oraz popularyzacja ich dorobku w społeczeństwie, zwrócenie uwagi społeczeństwa na istnienie i potrzeby tej grupy społecznej, dążenie do likwidacji negatywnych zjawisk w postaci izolacji i wykluczenia społecznego, jak również podkreślenie roli współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 • autor: GMCP, data: 2018-06-27
 • Podsumowanie XII Regionalnego Konkursu Plastycznego
 • Podsumowanie XII Regionalnego Konkursu Plastycznego
 • Podsumowanie XII Regionalnego Konkursu Plastycznego
 • Podsumowanie XII Regionalnego Konkursu Plastycznego

Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi

Grupa pracowników i uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie miała możliwość wzięcia udziału w formie obserwatorów w Międzynarodowym Biennale – XIII Spotkaniach Teatralnych „Terapia i Teatr”. Odbywały się one w Łodzi w dniach 10 – 13 czerwca 2018 roku na scenach Teatru Nowego oraz w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych. Festiwal poświęcony był prezentacji, wykorzystaniu i upowszechnianiu zarówno polskich, jak i światowych technik stosowanych w teatroterapii dla osiągania celów edukacyjnych, artystycznych oraz terapeutycznych, a jego organizatorem był Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi.

Międzynarodowe spotkania Teatralne, od pierwszej edycji w 1995 roku, poświęcone są twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych, aktorstwu niepełnosprawnych, upowszechnianiu idei terapii, edukacji i integracji przez teatr, dyskusji na temat wspólnotowości w teatrze oraz potrzeb i możliwości udziału w kulturze osób zagrożonych marginalizacją. Zajmuje nas także szeroko pojęta socjoterapia przez teatr, w środowisku osób uzależnionych i osadzonych w zakładach karnych. (Źródło: http://pos.lodz.pl/festiwal-terapia-i-teatr)

W programie tegorocznego Biennale znalazł się przegląd teatralny, warsztaty artystyczne i arteterapeutyczne, prezentacje i pokazy metod pracy, wycieczka po Łodzi, wystawa oraz konferencja naukowa. Grupa z ŚDS Odolanów miała możliwość obejrzenia wielu interesujących i poruszających spektakli teatralnych oraz wzięcia udziału w ciekawych warsztatach teatralnych, przeżywając wiele doznań artystycznych oraz zdobywając nowe doświadczenia. Festiwal pozwolił jednocześnie dokonać nowego spojrzenia na własne podejmowane działania o charakterze teatralno – multimedialnym, realizowane w ramach funkcjonowania odolanowskiej Placówki i spotkań działającej przy niej grupy teatralnej „Po prostu”.

 • autor: GMCP, data: 2018-06-27
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi
 • Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi

II Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Animatorów Orlika

 • Plakat

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach powstałych w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy na terenie Gminy i Miasta Odolanów

W związku z wystąpieniem suszy rolniczej w okresie od 21.IV - 20.VI.2018 roku, na terenie całej Polski, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, prosi osoby poszkodowane o składanie pisemnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach powstałych w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, Czwarty okres raportowania, potwierdza, że na terenie GiM Odolanów, susza rolnicza występuje wśród upraw:

- zbóż jarych,

- zbóż ozimych,

- krzewów owocowych,

- truskawek,

- drzew owocowych,

- roślin strączkowych,

- warzyw gruntowych,

- tytoniu.

Wnioski należy składać w tut. Urzędzie, pok. nr 2, 
niezwłocznie po stwierdzeniu szkody oraz w stosownym terminie przed rozpoczęciem zbiorów.

 • autor: Agnieszka Karwik, data: 2018-06-26

Komunikat Wielkopolskiej Izby Rolniczej w związku z klęską suszy w Wielkopolsce

Z uwagi na rozpoczynające się już żniwa i występującą w całej Wielkopolsce klęskę suszy, przypominamy rolnikom, którzy w związku z tą klęską liczą na finansową pomoc ze strony państwa, o konieczności zgłoszenia powstałych szkód do urzędu gminy przed zbiorem uprawy. Nadrzędną zasadą procedury oszacowania zakresu strat jest bowiem lustracja uszkodzonej plantacji. Zgłoszenie szkody po zbiorze uprawy odbiera rolnikowi szansę na jakąkolwiek rekompensatę poniesionych strat. Z tego względu planując zbiór roślin warto upewnić się w urzędzie gminy, czy lustracja została już dokonana.

Członkowie komisji szacujących straty, jak i sami rolnicy, mają możliwość zapoznania się ze wszelkimi dokumentami związanymi z procedurą sporządzania protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Są one opublikowane na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2018

Przy okazji informujemy, że najnowszy – czwarty – komunikat SMSR stwierdza zagrożenie suszą upraw rzepaku i kukurydzy.

 

 

 • autor: Biuro WIR, data: 2018-06-25

Polska pobiegnie w Tarchałach już po raz czwarty!

Już w następny weekend 1 lipca 2018 roku cała Polska po raz kolejny pobiegnie w Tarchałach.  Jak co roku organizatorzy przygotowali bogatą ofertę sportową, z której każdy od przedszkolaka po seniora będzie mógł wybrać coś dla siebie i spróbować swoich sił w bieganiu lub Nordic Walking. Tegoroczną nowością jest  ATEST trasy biegu na 10 km.

Co jeszcze czeka na zawodników - oczywiście loteria fantowa z cennymi nagrodami. W pakiecie startowym uczestnicy biegu głównego i Nordic Walking otrzymają: czapkę z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne, paczkę kawy, napój energetyczny i batonik. Tuż po biegu obfity bufet - grochówka, bigos, kiełbaska z grilla, chleb ze smalcem i ogórki kiszone, placki, kawa, a na deser pyszne lody. Startujące dzieci będą dodatkowo mogły darmowo korzystać z zamków dmuchanych.

Wszelkie informacje o biegu i zapisach znajdują się na stronie TARCHALANKI

 • data: 2018-06-22
 • Plakat

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 • Zakończenie roku szkolnego
 • data: 2018-06-22

Kuba Brylewski ze złotym i brązowym medalem

Jakub Brylewski, wychowanek ZUKS Bartosz w Odolanowie po raz kolejny zaprezentował się w doskonałej formie pośród zawodników kilkudziesięciu krajów Międzynarodowego Turnieju Juniorów w zapasach z stylu wolnym Bukareszt – Rumunia, zdobywając brązowy medal i miejsce na podium.

Kuba wygrał z zawodnikiem greckim 10-0, następnie zawodnikiem z Kazachstanu 7-1, uległ niestety Irańczykowi 1-5. A na końcu w walce o trzecie miejsce pokonał zawodnika z Ukrainy 4-1.

Nasz zawodnik nie spoczął jednak na laurach i w miniony weekend we Włodawie podczas Mistrzostw Polski Juniorów w zapasach w stylu wolny pokonał wszystkich przeciwników (9) i tym samym ponownie zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów.

Obecnie Kuba przebywa na obozie sportowym w Gruzji. Obóz ten jest jednym z elementów cyklu przygotowań Kadry Polski do Mistrzostw Europy, które odbędą się 1-5 sierpnia w Rzymie, a także do Mistrzostwami Świata, które odbędą się 19-23 września w Słowacji.

Gratulujemy Jakubowi kolejnych sukcesów!

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2018-06-21
 • Kuba Brylewski z kolejnymi medalami
 • Kuba Brylewski z kolejnymi medalami
 • Kuba Brylewski z kolejnymi medalami

Ostrzeżenie meteorologiczne - gwałtowne burze z silnymi porywami wiatru

 • Ostrzeżenie meteorologiczne
 • Ostrzeżenie meteorologiczne
 • data: 2018-06-21

Nowa Sala Koncertowa Odolanowskiego Domu Kultury

Remont sali koncertowej Odolanowskiego Domu Kultury był pilną koniecznością. Sala była w bardzo złym stanie. Drewniana podłoga zarwana w kilku miejscach nie nadawała się do dalszej eksploatacji, zniszczone stare fotele nie spełniały norm przeciwpożarowych, scena mimo podejmowanych prób napraw była w bardzo złym stanie - deski i podkłady w większości spróchniałe. Tynk ścian odlatywał i był bardzo nieestetyczny. Sala nie spełniała norm w zakresie przepisów przeciwpożarowych m.in. w zakresie zastosowanych materiałów łatwopalnych, braku właściwej komunikacji, oświetlenia przeszkodowego oraz przeciw-napięciowego. W grudniu 2017 r. władze samorządowe podjęły decyzję o remoncie sali koncertowej ODK.

remontowe ruszyły bardzo sprawnie już w miesiącu styczniu br. W ramach wykonanych prac zerwano starą zniszczoną podłogę, a w jej miejsce wylano betonową kaskadową stopniowaną wylewkę, skuto zniszczone i nienadające się tynki ścian, które następnie wzmocniono i pomalowano. Przebudowano wejście do sali, zainstalowano nowe estetyczne ogrzewanie, wymieniono na nowo zużytą i nie nadającą się do eksploatacji instalację elektryczną. Gruntownemu remontowi poddana został scena - w ramach prac zostały wzmocnione ściany sceny, następnie otynkowane i pomalowane na ciemny kolor. Od podstaw została wymurowana konstrukcja pod podłogę sceny. Na scenie zamontowano nową podłogę, która został wycyklinowana i polakierowania. Na ścianach sali zostały zamontowane estetyczne panele akustyczne, większa cześć z nich jest perforowana, tak aby podnieść parametry akustyczne sali. Dodatkowo część ścian została wyizolowana wełną akustyczną. Na podłodze położono nową wykładzinę, a stare zniszczone fotele zastąpiono nowymi - nowoczesnymi i wygodnymi. Sufit zyskał oświetlenie typu LED. Na schodach sali zainstalowano oświetlenie przeszkodowe typu LED z doświetleniem krawędzi oraz stopni schodów. Do sali trafiła wydajna klimatyzacja. W celu polepszenia komfortu dla osób niepełnosprawnych z parkingu głównego do sali prowadzi nowy szeroki chodnik z podjazdem do drzwi wejściowych sali. Sala otrzymała również nowe drzwi wejściowe spełniające normy bezpieczeństwa.

Uroczyste otwarcie sali nastąpiło 30 maja 2018 roku podczas Dnia Działacza Kultury. W trakcie otwarcia Dyrektor ODK Janusz Lizurej podziękował za przeprowadzoną inwestycję Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów Marianowi Janickiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Odolanów Janowi Prokopowi oraz wszystkim Radnym GiM Odolanów, Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Krystynie Wiertelak, Skarbnik Gminy Odolanów Beacie Gościniak oraz Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych Grzegorzowi Finke za przeprowadzone prace remontowe.

Wyremontowana sala koncertowa ODK jest obecnie nowoczesnym, estetycznym, klimatyzowanym, wygodnym i uniwersalnym miejscem realizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych mogącym pomieścić do 160 osób. Jesienią planowane są seanse filmowe. Otwarcie sali zbiegło się z zakupem używanego fortepianu Kawai, który bardzo ucieszył w szczególności pianistów. Instrument jest w świetnym stanie, posiada głębokie fortepianowe brzmienie. Fortepian został zakupiony z środków Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I st. w Odolanowie oraz środków finansowych pochodzących z Urzędu Gminy i Miasta Odolanów i jest na wyposażeniu Szkoły Muzycznej I st. w Odolanowie.

 • autor: ODK, data: 2018-06-21

Sala przed i w trakcie remontu

 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...
 • tak było...

Sala koncertowa po remoncie

 • Tak jest ....
 • Tak jest ....
 • Tak jest ....
 • Tak jest ....
 • Tak jest ....
 • Tak jest ....
 • Tak jest ....
 • Tak jest ....

Uroczystość Dnia Działacza Kultury

 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury
 • Dzień Działacza Kultury

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha.

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:

Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica

Krok 3: wpisujesz dane dziecka

Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:

 • jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,

 • szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

 

 

Wydział Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji

 • autor: Ministerstwo Cyfryzacji, data: 2018-06-20
 • Ulotka
 • Ulotka

Ogłoszenie - przerwy w dostawie wody

Usług Komunalnych ul. Bartosza 7 w Odolanowie, informuje mieszkańców m. Tarchały Wielkie (ul. Ostrowska nr 45, 47, 49, 51, 53, 60, 62, 64, 66, 68), iż nastąpi brak wody w dniu 22.06.2018 (piątek) od godz. 8:00 do 16:00. Utrudnienia związane są z przebudową sieci wodociągowej.

Mieszkańcy ul. Ostrowskiej, którzy objęci są wymianą przyłączy wodociągowych będą sukcesywnie podłączani dnia 22.06.2018 r. do nowo wybudowanej sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: ZUK, data: 2018-06-19

Stypendia i nagrody dla uzdolnionych

Od 25 czerwca br. można składać wnioski stypendialne w obszarach: stypendium naukowe, stypendium artystyczne, stypendium sportowe, stypendium językowe, stypendium ekologiczne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz nagrody w kategorii: za wzorowe zachowanie i frekwencję, wolontariat, „Mistrz zawodu”.

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

 • autor: Anna Iwanek, data: 2018-06-19

Dokumenty do pobrania

Szacowanie strat po suszy - wnioski dla rolników

W związku z wystąpieniem suszy rolniczej w okresie od 11.04 - 10.06.2018 roku, na terenie całej Polski, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, prosi osoby poszkodowane o składanie pisemnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach powstałych w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, Trzeci okres raportowania, potwierdza, że na terenie GiM Odolanów, susza rolnicza występuje wśród upraw:

 • zbóż jarych,
 • zbóż ozimych,
 • krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • drzew owocowych.

Wnioski należy składać w tut. Urzędzie, pok. nr 2, do dnia 29 czerwca 2018 roku.

 • autor: Agnieszka Karwik, data: 2018-06-19

Dokumenty do pobrania

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wierzbnie na zagranicznych praktykach Job Shadowing

Znalezione obrazy dla zapytania erasmus +

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie już po raz kolejny przystąpiła do realizacji projektu umożliwiającego podnoszenie kompetencji nauczycieli na zagranicznych kursach językowych i metodycznych, mających na celu poniesienie kompetencji zawodowych.

W ubiegłym roku wzięliśmy udział w konkursie 2017 Erasmus +. Wniosek został opracowany przez nauczycieli naszej szkoły w oparciu o Europejski Plan Rozwoju Szkoły, zaakceptowany przez Agencję Narodową FRSE w Warszawie i szkoła przystąpiła do projektu „Nowa szkoła – Nowe wyzwania”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

W ramach realizowanego projektu Erasmus + w dniach 4 – 8 czerwca 2018r. trzy nauczycielki: Katarzyna Przybylska – dyrektor szkoły, Barbara Miłosz i Małgorzata Bożek przebywały w mieście partnerskim Gminy i Miasta Odolanów – Heringen nad rzeką Werrą. Miały one okazję obserwować pracę i organizację zespołu szkół Werratalschule. Wizyta ta mogła się odbyć dzięki uprzejmości burmistrza Heringen  Daniela Ilieva, który wraz z sekretarzem Michaelem Ernstem, przyjęli również gości w ratuszu.

Job shadowing to obserwacja pracy w celu wykorzystania dobrych praktyk we własnych działaniach. Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie uczyły się od niemieckich partnerów pracy na wielu płaszczyznach - począwszy od rozmów z dyrektorami szkoły podstawowej i średniej dotyczących organizacji zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz imprez szkolnych i edukacji nauczycieli poprzez obserwację pracy szkoły i skończywszy na luźnych pogadankach podczas przerw z uczniami szkoły.

Niezwykle inspirujące okazało się podglądanie uczniów ze wszystkich grup edukacyjnych, ich podejścia do nauki i zajęć w szkole. Nauczycielki miały okazję hospitować zajęcia z języków obcych i informatyki w starszych klasach oraz lekcje najmłodszych uczniów z klasy III, a także zajęcia dodatkowe z przedmiotów ścisłych realizowane metodą warsztatu, podczas których uczniowie sami odkrywają zasady naukowe. Uczestniczyły również w szkolnym święcie sportu, będącym jednocześnie obowiązkowym zaliczeniem rocznych zajęć sportowych. Niezwykle ciekawe okazały się również zajęcia muzyczne, podczas których kilkudziesięcioro uczniów z czterech klas VI szlifowało swoje umiejętności gry na instrumentach dętych. Nauczycielki zostały zaproszone na doroczny koncert orkiestry pod batutą nauczycielki muzyki i emerytowanego dyrygenta.

Spotkania z uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkoły okazały się niezwykle pouczające, wnioski z obserwacji bardzo cenne, a nawiązane kontakty mają zaowocować międzyszkolną współpracą i wymianą uczniowską. W kolejnych miesiącach pięcioro nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wierzbnie wyjedzie na kursy językowo-metodyczne do Wielkiej Brytanii.

Wyjazdy w projekcie Erasmus+ są znakomitą okazją nie tylko do podnoszenia umiejętności językowych, ale przede wszystkim do poszerzania kompetencji kulturowych, wymiany doświadczeń z nauczycielami z całego świata i nawiązania współpracy ze szkołami, w których pracują.

 • autor: Katarzyna Przybylska, data: 2018-06-19
 • Nauczyciele SP w Wierzbnie na zagranicznych praktykach
 • Nauczyciele SP w Wierzbnie na zagranicznych praktykach
 • Nauczyciele SP w Wierzbnie na zagranicznych praktykach
 • Nauczyciele SP w Wierzbnie na zagranicznych praktykach
 • Nauczyciele SP w Wierzbnie na zagranicznych praktykach
 • Nauczyciele SP w Wierzbnie na zagranicznych praktykach
 • Nauczyciele SP w Wierzbnie na zagranicznych praktykach
 • Nauczyciele SP w Wierzbnie na zagranicznych praktykach

Kibice z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!
 • Przedszkolaki kibicują!

Dawid Barczak zdobywa Puchar Polski w dwóch formułach

Dawid Barczak zwyciężył w turnieju Pucharu Polski, podczas „Jurassic Warriors Episode ONE” w Bałtowie w formule K1 oraz w formule kick-light. Jest to dla Dawida o tyle cenna zdobycz, bo w formule K1 wygrał w kategorii wagowej -75 kg bardzo mocno obsadzonej, startowali w niej najlepsi zawodnicy wraz z aktualnym Mistrzem Polski Maciejem Grabskim. Dawida nominalna waga to -71kg, w której już jest Mistrzem Polski. W tych zawodach pokazał, że wyższe kategorie wagowe również są w Jego zasięgu. Nie było równych dla Dawida również w formule kick-light, w której także zwyciężył.

Zbliżający się weekend to zgrupowanie kadry narodowej w Szczyrku przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świat Juniorów. Rozpoczynamy więc etap przygotowań do najważniejszej imprezy w tym roku, Dawid ma duże szanse na medal i zrobimy wszystko co w naszej mocy, by krążek z tych mistrzostw przywieźć!

DZIĘKUJEM:

 • WIĄZARY BURKIETOWICZ
 • GMINA I MIASTO ODOLANÓW
 • EUROBILANS
 • SKOPLAST
 • NEW-REH
 • MEDICOR FITNESS

 

 • autor: Tomasz Sroka, data: 2018-06-19
 • Dawid Barczak po raz kolejny Mistrzem!
 • Dawid Barczak po raz kolejny Mistrzem!
 • Dawid Barczak po raz kolejny Mistrzem!

Wykaz z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie oznaczonej numerem 391/7

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 50,poz.650 i poz. 1000/ ogłaszam co następuje, z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Odolanów przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, położoną w miejscowości Odolanów, arkusz mapy 3, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00049486/3 oznaczoną numerem działki:

391/7 - o pow. 0,1385 ha o kształcie bardzo nieregularnym. Działka jednym bokiem przylega do ulicy Dębowej , nieutwardzonej, wyposażonej w sieć elektryczną , wodociągową i gazową, a wierzchołek działki położony jest przy ul. Przemysłowej utwardzonej asfaltem, wyposażonej w sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Działka w całości jest usytuowana w strefie ochronnej gazociągu. W pobliżu przebiega gazociąg wysokiego  ciśnienia gA500. Strefa ochronna wynosi 65 m od gazociągu w każdą stronę, a tym samym nie może być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w mpzp.

Sąsiedztwo stanowią grunty niezabudowane, a dalej zabudowa mieszkaniowa i usługowo przemysłowa.

CENA  nieruchomości wynosi:  15 846,00  /netto/

słownie : piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć  zł

Do wylicytowanej ceny w przetargu doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki w dniu sprzedaży.

W miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego Miasta Odolanów nieruchomość oznaczona numerem  391/7 jest oznaczona symbolem U5- tereny zabudowy usługowej.

Plan został przyjęty Uchwałą nr XVII/132/16 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 24 maja 2016 roku( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  z 2016 roku poz. 3581.           

Ustala się 6-cio tygodniowy termin /licząc od daty wywieszenia wykazu/ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Odolanów dnia  15-06-2018 r.

 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2018-06-18

VI edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 5427/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. ogłosił VI edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Konkurs skierowany jest do uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Realizacja konkursu służy aktywizacji mieszkańców wsi, podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup drobnych elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych czy materiałów niezbędnych do promocji wsi, które będą służyły lokalnej społeczności w budowie ich tożsamości i integracji.

Regulamin konkursu oraz dokumentu niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdują się: https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_wielkopolska-odnowa-wsi-2013-2020_odnowa-wsi-szansa-dla-aktywnych-solectw-jst

 

 

 • data: 2018-06-18

Studio wokalne ODK zaprasza na przedstawienie

 • Plakat
 • logo

Ruszyła pierwsza termomodernizacja

Mimo, iż do końca roku szkolnego jeszcze tydzień, a w szkołach trwają zajęcia, rozpoczęła się już pierwsza termomodernizacja - z siedmiu zaplanowanych – budynku użyteczności publicznej w gminie.

Przypomnijmy, Gmina i Miasto Odolanów pozyskała ponad 3 mln 330 tys. złotych dofinansowania na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii”, w ramach którego kompleksową modernizację energetyczną przejdzie 6 budynków: SP w Hucie, SP w Nabyszycach, SP w Tarchałach Wielkich, SP w Uciechowie, SP w Garkach oraz sala sportowa przy szkole w Garkach. Całość inwestycji kosztować będzie blisko 5 mln złotych. Dodatkowo w ramach innego projektu i pozyskanych kolejnych środków podobną modernizację przejdzie Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. W sumie to 7 budynków.

Prace rozpoczęły się już w Nabyszycach, gdzie wymieniono instalacje, założono nowe grzejniki, wymieniono część dachu, na zaawansowanym etapie jest ocieplanie budynku. Dyrekcja szkoły dba o to, aby prace nie przeszkadzały uczniom i przedszkolakom w zajęciach, a cała społeczność szkolna pracuje w normalnym trybie.

Trwają już przygotowania do rozpoczęcia prac w Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich oraz w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie.

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-06-14
 • Termomodernizacja SP w Nabyszycach
 • Termomodernizacja SP w Nabyszycach
 • Termomodernizacja SP w Nabyszycach
 • Termomodernizacja SP w Nabyszycach
 • Termomodernizacja SP w Nabyszycach
 • Termomodernizacja SP w Nabyszycach

Dzieje się na drogach

Tak już jest, że czym bliżej lata, tym większego rozpędu nabierają prace na lokalnych drogach.

Pisaliśmy niedawno o pracach, które trwają na ulicy Świerkowej i Jodłowej na osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie. Na obu ulicach na długości w sumie ponad 400 metrów została położona kostka brukowa, wykonano wjazdy do posesji oraz odwodnienie. W następnym tygodniu prace powinny zostać zakończone.

W trakcie realizacji jest inwestycja pn. „Przebudowa ciągu drogi od ul. Rzemieślniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie”. Właśnie dzisiaj na odcinku blisko 300 metrów wylewany jest beton asfaltowy. Droga powstaje dzięki wsparciu firmy De facto, która finansuje połowę inwestycji.

W Bonikowie dzięki staraniom władz samorządowych oraz radnych gminnych i powiatowych trwają prace na ul. Długiej. W ciągu ostatnich trzech lat został tam położony chodnik z kostki brukowej (inwestycja finansowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe oraz Gminę i Miasto Odolanów), teraz przyszedł czas na modernizację nawierzchni jezdni.

Już wkrótce ruszy pełną parą inwestycja Powiatu Ostrowskiego, współfinansowana kwotą 700 tysięcy złotych przez Gminę i Miasto Odolanów pn. Przebudowa drogi nr 5323P Kaczory -Wierzbno - etap I- od skrzyżowania drogi nr 5323P z ul. Spacerową i Rzemieślniczą w m. Kaczory do skrzyżowania z drogą nr 5326P w m. Baby na odc. dł. ok. 2,33km”. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: roboty odwodnieniowe, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie zjazdów (w ciągu ścieżki rowerowej), wykonanie poszerzenia jezdni, przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo jednopasowe z kostki brukowej betonowej, wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Od poniedziałku (po drobnym opóźnieniu) ruszają prace w Nadstawkach.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-06-14

Ulica Świerkowa i Jodłowa w Odolanowie

 • W następnym tygodniu prace powinny zostać zakończone
 • W następnym tygodniu prace powinny zostać zakończone
 • W następnym tygodniu prace powinny zostać zakończone

Przebudowa ciągu drogi od ul. Rzemieślniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie

 • Własnie wylewany jest asfalt
 • Własnie wylewany jest asfalt
 • Własnie wylewany jest asfalt
 • Własnie wylewany jest asfalt
 • Własnie wylewany jest asfalt
 • Własnie wylewany jest asfalt

Ul. Długa w Bonikowie

 • Inwestycja realizowana przez Powiat Ostrowski
 • Inwestycja realizowana przez Powiat Ostrowski
 • Inwestycja realizowana przez Powiat Ostrowski
 • Inwestycja realizowana przez Powiat Ostrowski
 • Inwestycja realizowana przez Powiat Ostrowski
 • Inwestycja realizowana przez Powiat Ostrowski

Przebudowa drogi Kaczory -Wierzbno - etap I- od skrzyżowania drogi z ul. Spacerową i Rzemieślniczą w m. Kaczory do skrzyżowania z drogą w m. Baby na odc. dł. ok. 2,33km

 • Prace powoli ruszają
 • Prace powoli ruszają
 • Prace powoli ruszają

Przed nami Noc Świętojańska

 • Plakat

Festyn w Nadstawkach

„Największą radością dla organizatorów jest uśmiech i radość dzieci.
Dziękuję serdecznie wszystkim sponsorom, dzięki którym udało się zorganizować wspaniały festyn w Nadstawkach.
Za pomoc w przygotowaniu festynu i zaangażowanie w jego przebieg dziękuję Paniom z Rady Sołeckiej:
Bożenie Wojciechowskie, Marii Śmigiel i Bernadecie Głodek, dziękuję Renacie Kubicy i cateringowi „Przyjazna Kuchnia” z Huty,
Stadninie Koni Dębnica, Sławce Krawczyk oraz Paulinie Kubicy.

Wszystkim obecnym dziękuję za dobrą zabawę!"

Sołtys Irena Kubica

 • data: 2018-06-12
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach
 • Festyn w Nabyszycach

Książka ,,Śladami dobrej roboty”

Jubileusze 115 lat odolanowskiego wodociągu i 30-lecie Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie, były znakomitą okazją do wydania książki pt.: ,,Śladami dobrej roboty”.

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki napisał na łamach tej publikacji, między innymi: ,,z wielką życzliwością przyjąłem zamysł wydania, a następnie „kibicowałem” ludziom zaangażowanym w tworzenie tego wydawnictwa, gdyż jest to kolejna pozycja związana z moim ukochanym Odolanowem. Tym razem autorzy przybliżają nam 115-letnią historię wodociągów oraz 30-lecie działalności Zakładu Usług Komunalnych, który powoływałem jako ówczesny naczelnik Miasta i Gminy wraz z grupą ludzi o wielkich sercach i lotnych umysłach (...)”.

Kierownik ZUK Grzegorz Finke również nie krył zadowolenia z ukazania się tej dokumentalnej publikacji. - ,,Obok historii wodociągów i Zakładu Usług Komunalnych, odnajdziemy sylwetki ludzi rzetelnej pracy. Rozproszone do tej pory informacje i materiały ikonograficzne dotyczące gospodarki komunalnej w grodzie nad Baryczą, ukryte w segregatorach i zeszytach lub zapisane na kartkach prac magisterskich, zostały odpowiednio opracowane i zamieszczone w tym wydawnictwie. Jako kierownik ZUK jestem dumny, że w roku tak wspaniałych jubileuszów, dane mi było wraz ze współpracownikami utworzyć zespół redakcyjny, który z dużą pieczołowitością przygotowywał poszczególne rozdziały. Dziękuję również Urzędowi Gminy i Miasta w Odolanowie za finansowe wsparcie przedsięwzięcia oraz wydawnictwu „Vera” za profesjonalne wydanie książki (...)”.

Zespół redakcyjny obok Grzegorza Finke stanowiły Małgorzata Celmer i Małgorzata Usarek. W książce zamieszczono historię ZUK, wspomnienia najbardziej zasłużonych pracowników, listy obecnych i byłych pracowników. Wydawnictwo jest bardzo bogato ilustrowane. Na kolorowych fotografiach możemy zobaczyć dziesiątki inwestycji realizowanych przez ZUK, czy aktualny sprzęt, którym dysponuje zakład.

 • autor: Piotr Młoczyński, data: 2018-06-12
 • Okładka książki

Jubileuszowy festyn

Nazajutrz po uroczystej akademii, na palcu przy odolanowskiej wieży ciśnień, zorganizowano jubileuszowy festyn z okazji 115 lat odolanowskiego wodociągu i 30-lecia Zakładu Usług Komunalnych. Chętnych do zabawy nie brakowało.

Organizatorzy zadbali o część artystyczną w wykonaniu uzdolnionych, młodych artystów związanych z Odolanowskim Domem Kultury. Swój koncert miała Kapela Hucianie, niestety deszcz pokrzyżował plany Kapeli znad Baryczy.

Na wysokim poziomie była tego dnia również gastronomia. Każdy z uczestników festynu mógł częstować się pysznym plackiem drożdżowym, kawą, czy pieczoną kiełbaską. Dla milusińskich przygotowano lody i cukierki. Chętni mogli zwiedzić wodociąg.

Najlepsi w konkursie plastycznym pt.: ,,Lubię wodę...” odebrali nagrody, które wręczali burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki i kierownik ZUK Grzegorz Finke.

Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie pt. „Lubię wodę…”

Grupa I Przedszkola (6-latki)

 • NAGRODA

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

 1.  

Emilia Zawidzka

Oddział Przedszkolny w Hucie

 

 • WYRÓŻNIENIE

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

 1.  

Nikola Skoczylas

Oddział Przedszkolny Gorzyce Małe 

 

Grupa II Szkoły Podstawowe (klasy I-III)

 • NAGRODA

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

 1.  

Maria Chmielewska

SP Garki

 1.  

Anna Bednarczyk

SP Raczyce

 1.  

Marta Mazurkiewicz

SP Raczyce

 

 • WYRÓŻNIENIE

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

 1.  

Igor Policzkiewicz

SP Odolanów

 1.  

Joanna Krakowiak

SP Raczyce

 1.  

Maria Marynowska

SP Raczyce

 1.  

Weronika Binek

SP Garki

 

Grupa III Szkoły Podstawowe (klasy IV-VII)

 • NAGRODA

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

 1.  

Bartosz Wójciak

SP Garki

 1.  

Beata Dąbek

SP Garki

 1.  

Zuzanna Lϋke

SP Odolanów

 

 • WYRÓŻNIENIE

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

 1.  

Patryk Galewski

SP Odolanów

 1.  

Weronika Niewiada

SP Uciechów

 1.  

Jan Kurosiński

SP Odolanów

 1.  

Dominika Betka

SP Odolanów

 1.  

Daria Woźniak

SP Tarchały Wielkie

 

Grupa IV Gimnazja

 • NAGRODA

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

 1.  

Dominik Janicki

SP Raczyce

 

 • WYRÓŻNIENIE

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

 1.  

Agata Jasik

SP Raczyce

 

Grupa V Szkoły ponadgimnazjalne

 • NAGRODA

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

 1.  

Katarzyna Nowicka

I LO Ostrów Wlkp.

 

NAGRODA SPECJALNA KIEROWNIKA ZUK

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

 1.  

Agata Jasik

Gimnazjum Raczyce

 

 • autor: Piotr Młoczyński, data: 2018-06-12
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień
 • Festyn jubileuszowy przy Wieży Ciśnień

Firma mieszkańcom potrzebna

To było spotkanie godne dwóch pięknych jubileuszów. W wypełnionej zaproszonymi gośćmi, pracownikami i emerytami Zakładu Usług Komunalnych, odnowionej przez ekipy remontowe ,,jubilatki” sali koncertowej Odolanowskiego Domu Kultury, świętowano 115 lat odolanowskiego wodociągu i 30-lecie Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło: wicewojewody województwa wielkopolskiego Marleny Maląg, starosty Powiatu Ostrowskiego Pawła Rajskiego, wicestarosty Romana Pacholczyka, przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Odolanowie Jana Prokopa, burmistrza Odolanowa Mariana Janickiego, zastępcy burmistrza Krystyny Wiertelak. Pojawili się byli włodarze gminy Ewa Dziubka i Józef Wajs oraz byli przewodniczący rady Zbigniew Trybuła i Paweł Barczak, który jest pracownikiem ZUK.

Burmistrz Marian Janicki i kierownik ZUK w roku jubileuszu Grzegorz Finke w pięknych, emocjonalnych i chwilami bardzo osobistych wspomnieniach, przybliżyli zebranym historię. Minutą ciszy uczczono tych, którzy jubileuszów nie doczekali: pierwszego kierownika zakładu Henryka Bolacha, główną księgową Teresę Burkietowicz, Stefana Nowaka, Józefa Kotalę, Bogdana Janosia, Mieczysława Szczepaniaka, Sylwestra Zawidzkiego, Stanisława Kubosia, Czesława Zimocha, Henryka Lisa, byłą skarbniczkę Urzędu GiM w Odolanowie i księgową ZUK Elżbietę Borecką oraz byłego przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Jana Zawieję.

Mieszkańcy Odolanowa nie wyobrażają sobie krajobrazu bez wieży ciśnień z 1903 roku, wpisanej do rejestru zabytków. Jej wysokość od ziemi do kopuły dachu wynosi 28 metrów. Mimo wielokrotnych modernizacji, zasady działania wodociągu pozostały takie same. Budowla robi imponujące wrażenie, co jest niewątpliwie zasługą, działającego początkowo w Bydgoszczy, a później Poznaniu inżyniera Xavera Geislera. Pozostawił po sobie 4 realizacje wieżowe, a pierwsza powstała właśnie w grodzie nad Baryczą w 1903 roku. Pozostałe to wieże w Swarzędzu (1905 r.), Kościanie (1908 r.) i Śremie (1908-1909 r.).Po oddaniu nowo wybudowanego zbiornika wieża ciśnień po blisko 115 latach została odłączona w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 17.00 i obecnie pełni funkcję obiektu historycznego wodociągu Odolanów.

Kiedy tylko dyrekcja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim zapowiedziała od 1 października 1987 roku ograniczenie działalności w Odolanowie, do akcji włączyły się władze samorządowe grodu nad Baryczą, które nie chciały, by zmarginalizowano świadczenie podstawowych usług komunalnych dla ludności. Przygotowano koncepcję, przygotowano podstawy prawne, po prostu zareagowano błyskawicznie. Ówczesny naczelnik Miasta i Gminy Marian Janicki już 10 grudnia zwrócił się z pismem do wojewody kaliskiego.

W piśmie czytamy (pisownia oryginalna): „Zwracam się z wnioskiem do Obywatela Wojewody o wyrażanie zgody na utworzenie samodzielnego Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie (...)". Oficjalnie ZUK zaczął działać 1 lipca 1988 roku. W maju 1990 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp. przekazało gminie Odolanów wodociąg wraz z wieżą ciśnień i odcinkiem sieci wodociągowej o długości około 8 km, z także przepompownię i oczyszczalnię biologiczną wraz z odcinkiem 3,5 km sieci kanalizacyjnej. Kolejne przekazanie miało miejsce w grudniu 1990 roku. Wówczas Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wlkp. przekazało gminie w administrację budynki komunalne, znajdujące się na terenie gminy i miasta Odolanów. Dotyczyło to 13 budynków.

Podczas uroczystości najbardziej zasłużonych pracowników nagrodzono medalem ,,Zasłużony dla Ziemi Odolanowskiej”. Wcześniej zdecydowała o tym Rada Gminy i Miasta. Wyróżnieni zostali: Adam Grochowski, Paweł Barczak, Roman Matuszak, Franciszek Strycharczyk, Józef Wojtaszek i Eugeniusz Kociński.

Całą uroczystość uświetnił koncert Katarzyny Zawady – laureatki wielu konkursów i festiwali krajowych oraz międzynarodowych zarówno wokalnych jaki i pianistycznych. Zdobywczyni Złotej Euredyki – I miejsce podczas międzynarodowego festiwalu piosenki – Anna German w Moskwie w 2015 r.

30 lat ZUK zmienił się nie do poznania. Dziś to nowoczesna i sprawnie zarządzana firma, bez której trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie gminy i miasta, nie tylko w kwestiach związanych z dostarczaniem wody.

 • autor: Piotr Młoczyński, data: 2018-06-12
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala Jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala Jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK
 • Gala jubileuszowa ZUK

"Lekcja czytania" w odolanowskim Liceum

5 czerwca br. w naszym odolanowskim liceum miała miejsce niezwykła lekcja. Dlaczego niezwykła? Co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze z licealistami spotkał się Wojciech Bonowicz – krakowski poeta, redaktor, dziennikarz, felietonista „Tygodnika Powszechnego”, autor kilku książek-wywiadów, biografii „Tischner” oraz książek dla dzieci. Po drugie – omawiał z uczniami najnowsze opowiadania Pawła Sołtysa z cyklu „Mikrotyki”. Autor tej prozy odebrał już dwie nagrody literackie, a „Mikrotyki” otrzymały nominację m.in. do „Nike 2018” oraz „Paszportów Polityki”.

Licealiści przeczytali kilka opowiadań P. Sołtysa, które wzbudziły wśród nich spore zainteresowanie. Stwierdzili, że odpowiada im taka skondensowana forma literacka i język narracji zbliżony do stylu potocznego a jednocześnie bardzo zmetaforyzowany. Wojciech Bonowicz pokazał jak można czytać i analizować te teksty, co warto z nich wydobyć, przemyśleć i pofilozofować.

Lekcję czytania” przy współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym” zorganizowała Ewa Banaszkiewicz – Zawidzka.

 • autor: Ewa Banaszkiewicz – Zawidzka, data: 2018-06-12
 • Zajęcia w odolanowskim Liceum
 • Zajęcia w odolanowskim Liceum
 • Zajęcia w odolanowskim Liceum
 • Zajęcia w odolanowskim Liceum

Emeryci na Festynie Rodzinnym

Tradycyjnie hymnem emeryta rozpoczęto spotkanie odolanowskich emerytów.

150-ciu seniorów zrzeszonych w Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odolanów spotkało się w zagrodzie wiejskiej „Parku Natury” podczas Festynu Rodzinnego. Przy doskonałej muzyce Kapeli Znad Baryczy i smacznym poczęstunku przygotowanym przez Restaurację Nadbaryczna bawiono się znakomicie. Miłym akcentem było wręczenie kolejnym osobom legitymacji członkowskich, a otrzymali je: małżeństwo Maria i Stefan Kurzawscy, Maria i Franciszek Szkudlarz, Maria Dymacz, Grzegorz i Izabela Zydorowicz, Tadeusz Włodarski z Odolanowa, Marek i Elżbieta Szulc z Raczyc, Genowefa Ratajek z Gorzyc Małych, Maria i Czesław Lis z Nabyszyc. Spotkanie zaszczycili swą obecnością Burmistrz Marian Janicki, Przewodniczący Osiedla Wojska Polskiego Eugeniusz Jakubiak, Dyrektor M-G Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” Wojciech Słodkiewicz, Barbara Pestka członek Zarządu Rejonowego PZERiI w Ostrowie Wielkopolskim. Przewodniczący Zarządu Józef Wajs dokonał podsumowania dotychczasowej działalności oraz zaprosił na kolejne spotkanie, które odbędzie się w miejscowości Uciechów 18 sierpnia br.

 • autor: Józef Wajs, data: 2018-06-11
 • Emeryci na Festynie Rodzinnym
 • Emeryci na Festynie Rodzinnym

Piknik integracyjny

Piknik, to nie tylko towarzyskie spotkanie, ale także ważny element codziennej współpracy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Domu „Senior+” działających w strukturach Centrum. Jest okazją do wymiany doświadczeń, planowania wspólnych działań, integracji, a także wspólnej zabawy. Piknik odbył się w pięknym ogrodzie Centrum. Nasze seniorki to osoby pogodne, ciepłe, pełne wigoru i otwartości na kontakt z drugim człowiekiem. Spotkanie upłynęło w miłym nastroju, wśród radości, rozmów, śpiewów, a także tańców. Uzupełnieniem całości było pyszne ciasto oraz potrawy z grilla.

W tym miłym dniu, oczywiście nie zabrakło władz miasta. Uczestników pikniku odwiedził Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów sprawiając miłą niespodziankę swoją obecnością.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze spotkania, które pozwoliło na dobry odpoczynek i poprawę humoru. Dzięki aktywności Seniorów i pięknej pogodzie Piknik Integracyjny możemy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Kto powiedział, że wesołe życie kończy się po 60. Wystarczy uśmiech, dystans do siebie i można żyć pełną piersią.

 • autor: GMCP, data: 2018-06-11
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny
 • Piknik integracyjny

Szefie, czy odbierzesz elektroniczne zwolnienie lekarskie swojego pracownika?

Pracodawco, chcesz wiedzieć, że Twój pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, jak najszybciej załóż konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS . Jeśli zatrudniasz powyżej pięciu pracowników, masz obowiązek posiadać profil na PUE ZUS. Jeśli masz mniejszą firmę, po prostu warto mieć PUE.

Obecnie lekarze mogą wystawiać zarówno papierowe jak i elektroniczne zwolnienia. Od 1 grudnia 2018 r. natomiast lekarz wystawi już tylko elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-zla). Zaświadczenia w formie elektronicznej są przekazywane on-line tylko temu pracodawcy, który ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli pracodawca pacjenta nie ma profilu na PUE ZUS, lekarz wręcza pacjentowi wydruk zwolnienia, a pracownik musi dostarczyć je do swojego szefa w ciągu siedmiu dni.

Pracodawcy, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 ubezpieczonych mają obowiązek posiadać profil na PUE. Mniejsi płatnicy również mogą z tego profilu korzystać, aby ułatwić pracę sobie, lekarzowi, a także powrót do zdrowia swojemu pracownikowi.

Korzyści dla pracodawców

Jeśli pracodawca ma bezpłatny profil na PUE, otrzyma natychmiast wiadomość
o wystawieniu pracownikowi e-ZLA, a także samo zwolnienie.

Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę zwolnienia swojego pracownika, a także przekazać odpowiednie zaświadczenia, np. ZUS Z-3.

Wygodnie dla pacjenta

Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA nie jest związany terminem siedmiu dni na dostarczenie zwolnienia (chyba, że pracodawca pacjenta nie ma profilu na PUE). Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Konieczne jest natomiast przesłanie wniosku, m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, osób występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia), czy pracowników, którym ZUS, a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez ZUS Z-3.

Chcesz założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych

Rejestracji dokonasz:

 • na stronie serwisu informacyjnego ZUS www.zus.pl
 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP
 • za pomocą podpisu elektronicznego
 • za pomocą bankowości elektronicznej

 

Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

 • data: 2018-06-11

III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie, kontynuując realizowane we wcześniejszych latach działania o charakterze integracyjno – sportowym, zorganizowało w dniu 6 czerwca 2018 roku imprezę pn. „Integracyjny Turniej Piłki Nożnej”. Była to już trzecia edycja turnieju zorganizowana we współpracy z Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie i realizowana na terenach zielonych odolanowskiego Centrum.

„III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej” przygotowany został jako projekt organizowany w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przez Gminę i Miasto Odolanów. Zaplanowany został jako impreza pozwalająca na integrację środowiska lokalnego ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością zorganizowaną w formie sportowej rywalizacji zakończonej wspólnym spotkaniem o charakterze integracyjnym. Wzięły w niej udział osoby z niepełnosprawnością ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Odolanowie oraz młodzież z Gimnazjum w Odolanowie, Świecy, Raczyc, Wierzba oraz drużyna odolanowskich Samorządowców. Ogólnie w imprezie wzięło udział około 150 osób. Każdy zespół otrzymał pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, a dla drużyn zajmujących pierwsze cztery miejsca przygotowano drobne upominki. Wybrany został również najlepszy bramkarz oraz najlepszy strzelec turnieju. Wśród gości zaproszonych na spotkaniu pojawili się Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz Dyrektor Centrum Wojciech Słodkiewicz, którzy dokonali uroczystego otwarcia, jak również podsumowania turnieju i wręczenia dyplomów oraz upominków.

 • autor: GMCP, data: 2018-06-11
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
 • III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej

Tłumy na Festynie Rodzinnym

Poranna ulewa, a później żar lejący się z nieba nie przeszkodziły mieszkańcom gminy Odolanów tłumnie bawić się na zorganizowanym po raz trzeci po kilkuletniej przerwie Festynie Rodzinnym 2018.

Festyn Rodzinny

„Rodzinnie, bezpiecznie, zdrowo i na sportowo” – to hasło tegorocznego Festynu Rodzinnego, który wspólnie rozpoczęli powitaniem: Burmistrz Marian Janicki, Przewodniczący Rady Jan Prokop, Dyrektor ODK Janusz Lizurej, Proboszcz parafii św. Marcina Dariusz Smolnik, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Roman Matecki, Komendant Komisariatu w Odolanowie podinsp. Mirosław Józefiak oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP Przemysław Kaźmierczak . Jak co roku dla mieszkańców naszej gminy organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Na najmłodszych uczestników czekały zamki dmuchane, olbrzymie bańki mydlane, malowanie twarzy, zajęcia plastyczne i sportowe. Na przygotowanych specjalnie stanowiskach można było przygotować biżuterię wg. własnego pomysłu, zrobić ozdobę z masy solnej czy wziąć udział w zabawach organizowanych przez animatorów. Każda aktywność była nagradzana specjalnym talonem na dmuchańce. Animacje dla dzieci i młodzieży przygotowali wspólnie: Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, Centrum Wolontariatu przy MGOPS, GMCP "Wiara-Nadzieja-Miłość" oraz pan Grzegorz Szubert z SP w Wierzbnie.

Niesłabnącą popularnością cieszyły się stanowiska promocyjno-informacyjne naszych stałych i nowych partnerów: Nadleśnictwa Antonin, Wiązarów Burkietowicz, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim, Banku Spółdzielczego w Dobrzycy oddział w Odolanowie, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim oraz Komisariatu Policji w Odolanowie, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Salonu Samochodowego Peugeot Sztukowski, firmy Oriflame, firmy M-MOT oraz Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Na każdym stoisku można było zapoznać się z ofertą danej instytucji, bądź firmy, wziąć udział w konkursie oraz otrzymać drobne firmowe upominki.

Prawdziwe oblężenie przeżywały stanowiska z tradycyjnymi specjałami, a można było spróbować wyśmienitego placka drożdżowego, chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym oraz grochówki. Do ciasta najlepsza - jak zawsze - była kawa WOSEBA, której podczas Festynu wydano kilka tysięcy kubeczków. Stoiska gastronomiczne przygotowali: Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Restauracja Nadbaryczna, Gminna Spółdzielnia w Odolanowie, a ciasto drożdżowe dodatkowo Akcja Katolicka przy parafii św. Marcina w Odolanowie oraz Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów.

Pod niebieskim parasolem Gminy i Miasta Odolanów na dzieci czekało ponad tysiąc napompowanych helem balonów (rozeszły się wszystkie). Upał sprawił, iż wspaniałą atrakcją dla maluchów była przygotowana przez OSP Odolanów kurtyna wodna. Nowością Festynu była stanowiska strzelnicze dla dzieci i dorosłych przygotowane przez Odolanowskie Bractwo Strzeleckie.

W tym samym czasie od godziny 15:00 na głównej scenie trwały występy artystyczne: Orkiestry Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie oraz dzieci i młodzieży z terenu gminy Odolanów. Gwiazdą wieczoru był zespół gospel „Z potrzeby serc” śpiewający o rodzinie, miłości i szczęściu. Całość imprezy prowadziła niezawodna Dyrektor SP w Hucie Teresa Wojtczak.

Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego

Wyjątkowo w tym roku Festyn Rodzinny połączony był z XII Powiatowymi Manewrami Ratownictwa Medycznego, nad którymi organizacyjnie czuwała Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim. W manewrach wzięło udział 18 jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w tym OSP Odolanów oraz OSP Tarchały Wielkie oraz drużyna reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim. W ramach manewrów przygotowano wiele dodatkowych atrakcji: pokazy strażackie – ratownictwa drogowego (prezentowany przez OSP Tarchały Wielkie) oraz ratownictwa wodnego (OSP Odolanów). Na najmłodszych czekały hydronetki, stanowiska z instruktorami pierwszej pomocy oraz sprzętu ratowniczego. Na stoisku PSP na przykładzie przygotowanej dla celów edukacyjnych makiety domu można było zobaczyć, w jaki sposób rozprzestrzenia się dym w mieszkaniu i gdzie w z związku z tym warto zamontować czujkę dymu. Podczas uroczystego zakończenia Manewrów Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Roman Matecki oraz Burmistrz Marian Janicki podziękowali strażakom za udział i zaangażowanie, a także wręczyli drobne upominki dla każdej jednostki.

V Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

Trochę na uboczu, bo na Sali sportowej PILAWA odbyła się w ramach Festynu Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. W konkurencjach sportowych brały udział drużyny z wszystkich przedszkoli naszej gminy. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy. Po Olimpiadzie mali sportowcy z całymi rodzinami przeszli do Parku Natury, by dalej korzystać z atrakcji Festynu.

 

Festyn Rodzinny to prawdziwie rodzinne przedsięwzięcie, w którego organizację zaangażowane są setki osób. Głównym inicjatorem imprezy jest Stowarzyszenie Świętego Marcina Patrona Ziemi Odolanowskiej oraz Gmina i Miasto Odolanów. W organizację zaangażowani są również: Odolanowski Dom Kultury, Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” , Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Centrum Wolontariatu, Przedszkole im. Kubusia Puchatka, Akcja Katolicka przy parafii św. Marcina w Odolanowie, Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie, odolanowskie koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Grzegorz Szubert i Teresa Wojtczak, a w tym roku także Komenda Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim oraz OSP Odolanów.

Impreza nie udałaby się gdyby nie wsparcie sponsorów i obecność naszych stałych i nowych partnerów: firmy WOSEBA, Gminnej Spółdzielni w Odolanowie, firmy Wiązary Burkietowicz, Restauracji Nadbaryczna, Wytwórni Wód Gazowanych Jerzy, Banku Spółdzielczego w Dobrzycy oddział w Odolanowie, firmy M-MOT, firmy RATMECH Zbigniew Ratajek, Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Roman Binek oraz Firmy Litex Promo i jej Dyrektora Handlowego Tomasza Florczaka.

Serdecznie i z całego serca dziękujemy wszystkim tym, który choć odrobinę przyczynili się do tego, że wczorajsza impreza była tak wspaniała i udana – wszystkim wyżej wymienionym, jak również tym, których odpowiadali za porządek, organizację otoczenia, nagłośnienie, czy pompowanie balonów :) Do zobaczenia za rok!

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-06-11
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny 2018
 • Festyn Rodzinny

Złoty Uciechów

Dwa złote puchary przywiozły w minioną sobotę 9 czerwca drużyny z Uciechowa z Gminnych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbywają się co dwa lata i bierze w nich udział młodzież w wieku od 10 do 16 lat. Zawody tradycyjnie zorganizowane zostały w Bonikowie. W tym roku swoje drużyny wystawiły: dziewczęta - Boników, Uciechów, Raczyce, Tarchały Wielkie; chłopcy – Boników, Uciechów, Raczyce, Tarchały Wielkie oraz Garki.

Drużyny startowały w dwóch konkurencjach: biegu sztafetowym z przeszkodami oraz tzw. rozwinięciu bojowym.

Bezkonkurencyjnymi zwycięzcami zawodów zostały drużyny dziewcząt i chłopców z Uciechowa, którzy w nagrodę reprezentować będą gminę Odolanów na zawodach powiatowych. Na zawody pojedzie również drużyna chłopców z Raczyc, jako zwycięzca poprzednich zawodów na szczeblu powiatu. Nie zawiedli również gospodarze sportowych zmagań – Boników – zdobywając dwukrotnie drugie miejsce.

Na podium stanęli:

Dziewczyny:

 1. Uciechów
 2. Boników
 3. Tarchały Wielkie

Chłopcy:

 1. Uciechów
 2. Boników
 3. Garki

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów, a zwycięzcom życzymy powodzenia na kolejnych etapach zmagań!

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-06-11
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie
 • Młodzieżowe Zawody Strażackie

Zagraj z Odolanowską Orkiestrą Dętą

 • Plakat

Trwają zapisy na półkolonie letnie

 • Plakat

Uczniowie Szkoły Muzycznej w Katowicach

W niedzielę 3 czerwca uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie wzięli udział w wycieczce do Katowic na koncert symfoniczny. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję wysłuchać na żywo koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w jej okazałej siedzibie, zobaczyć tamtejszą Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego, a także zwiedzić Muzeum Organów.

Koncert odbywający się w dużej sali koncertowej NOSPR-u bardzo przypadł do gustu młodym adeptom sztuki muzycznej. Złożyły się na niego dwie efektowne kompozycje o dużych walorach edukacyjnych, które powstały specjalnie z myślą o młodszej części widowni: „Karnawał Zwierząt” Camille'a Saint-Saensa i baśń symfoniczna „Piotruś i Wilk” Sergiusza Prokofiewa. Publiczność miała okazję podziwiać wspaniałych solistów: pianistów Piotra Sałajczyka i Piotra Banasika oraz znanego aktora Zbigniewa Zamachowskiego występującego w roli narratora. Program koncertowy Poranka Symfonicznego był dedykowany dzieciom w związku z przypadającym nieco wcześniej Dniem Dziecka. Całość prowadził za pulpitem dyrygenckim Dawid Runtz.

Uczniowie odolanowskiej szkoły odwiedzili również katowicką uczelnię muzyczną, w której mieści się jedyne w Polsce muzeum poświęcone najdroższemu i największemu instrumentowi muzycznemu – organom. Wykładowca Akademii Bartłomiej Barwinek w szczegółowy i dowcipny sposób pokazywał nie tylko tajniki budowy tego instrumentu, ale również jego możliwości brzmieniowe.

W programie wycieczki nie mogło oczywiście zabraknąć wizyty w największej galerii handlowej na Śląsku – Silesia City Center – w której uczniowie chcieli spędzić jak najwięcej czasu. Organizator i kierownik wycieczki Wojciech Michno podczas krótkiego spaceru po centralnej części miasta przybliżył uczniom najważniejsze zabytki oraz historię stolicy Śląska.

 • autor: Wojciech Michno, data: 2018-06-07
 • Wycieczka z okazji Dnia Dziecka
 • Wycieczka z okazji Dnia Dziecka
 • Wycieczka z okazji Dnia Dziecka
 • Wycieczka z okazji Dnia Dziecka

Tu już kończą

Pogoda sprzyja inwestycjom na drogach. Zakończone zostały prace na ulicy Kościelnej i Łąkowej w Garkach oraz ulicy Nowej w Odolanowie. Na ukończeniu są prace na osiedlu przy ulicy Strzeleckiej (ul. Jodłowa i Świerkowa) w Odolanowie. Lada chwila rozpoczną się prace na drogach w miejscowości Nadstawki, a wkrótce także na ul. Strażackiej w Tarchałach Wielkich. 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-06-06

Ulica Kościelna i Łąkowa w Garkach

 • Ul. Kościelna i Łąkowa
 • Ul. Kościelna i Łąkowa
 • Ul. Kościelna i Łąkowa
 • Ul. Kościelna i Łąkowa

Ulica Świerkowa i Jodłowa w Odolanowie - prace nadal trwają

 • Osiedle przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie
 • Osiedle przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie
 • Osiedle przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie
 • Osiedle przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie

Ulica Nowa w Odolanowie skończona

 • Tutaj prace już zakończone
 • Tutaj prace już zakończone

Dzień Dziecka na Wesołym Podwórku

3 czerwca przy Odolanowskim Domu Kultury odbył się festyn z okazji „Dnia Dziecka”. Słoneczna pogoda zachęciła uczestników imprezy do aktywnego udziału w imprezie. Tegoroczny Dzień Dziecka otwarł Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop oraz Radny Powiatu Ostrów Wielkopolski Józef Wajs. Występy artystyczne rozpoczęła sekcja baletu pod kierunkiem Bernadety Matysiak. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy sekcji Hip – Hop pod kierunkiem Mariki Kaliny oraz Studia Piosenki z ODK pod kierunkiem Pauli Pływaczyk. Występy sprawiły wiele radości zarówno młodym artystom, jak i publiczności. Na wszystkich artystów czekały słodkie upominki. W organizację tegorocznego Dnia Dziecka włączył się odolanowski wolontariat, który przygotował liczne gry i konkursy m.in. malowanie twarzy, „rysowania kredą na asfalcie” . Podczas festynu nie zabrakło konkursów rysunkowych oraz okazji do rozegrania partii szachowo – warcabowej. Po występach młodych artystów na wszystkich czekała muzyczna niespodzianka występ Disco Polo – solisty „Kolaki”- dobrze zapowiadający się młody artysta porwał publiczność do wspólnego śpiewu i zabawy. Festyn z okazji Dnia Dziecka zakończyła grupa „Sisters Dance”, która przygotowała liczne zabawy i konkursy skierowane do dzieci i dorosłych. Organizatorzy gratulują młodym artystom występów oraz dziękują wszystkim, którzy pomogli włączyć się w organizację tegorocznego Dnia Dziecka.

 • autor: ODK, data: 2018-06-06
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK
 • Dzień Dziecka w ODK

Granty finansowe z USA dla mieszkańców i organizacji społecznych i… ostatnie szkolenie!!!

Granty finansowe z USA dla mieszkańców i organizacji społecznych i… ostatnie szkolenie!!!

Pozostało do rozdysponowania ponad 27 tys. zł na działania według potrzeb mieszkańców w miejscowościach Doliny Baryczy w gminach Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, w konkursie Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jeśli liderzy jakiegoś stowarzyszenia, fundacji lub grupa niezrzeszonych mieszkańców mają pomysł poprawiający życie mieszkańców w swojej miejscowości, to jest możliwość dofinansowania jego realizacji.

W tym celu należy wypełnić wniosek o dofinansowanie działań wynikających z tego pomysłu.

A jak to zrobić, można się dowiedzieć na specjalnie w tym celu dedykowanym szkoleniu dla osób z takimi pomysłami.

Zapraszamy wszystkich zamierzających składać wnioski, na ostatnie przed naborem wniosków, spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 08.06.2018 r. (piątek) w godz. 16.15 do 18.00 w Sali konferencyjnej(parter) przy pl. Ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu.

Przypominamy, że termin naboru wniosków mija dnia 17.06.2018 r. A więc w kilka dni można stworzyć szansę na bezzwrotne sfinansowanie własnych pomysłów. Nie zaprzepaśćmy tej szansy.

Czekamy na Was z tymi informacjami i zachęcamy do zapoznania się z nimi w Miliczu.

Dla usprawnienia organizacji spotkania prosimy o sygnał o zamiarze przybycia stanu osobowego na e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl lub tel. 71 383 04 32.

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Festyn Rodzinny już 10 czerwca!

 • Plakat

Zagłosuj na Naszych w plebiscycie Asy Bezpieczeństwa

Do 13 czerwca br. trwają głosowania w plebiscytach ASY BEZPIECZEŃSTWA zorganizowanych przez gazetę Głos Wielkopolski.

Strażacy i policjanci. Ludzie, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Dwie różne służby, ale łączy je jedno: pomagają. I często działają razem. W rozpoczynającym się właśnie niezwykłym plebiscycie Asy Bezpieczeństwa spotykają się policjanci-dzielnicowi i strażacy. Chcemy docenić dzielnicowych i strażaków, którzy szczególnie na to zasługują. Nasza akcja jest okazją, aby podziękować im za ofiarną pracę i poświęcenie. Dzielnicowych Roku i Strażaków Roku, Jednostkę OSP Roku i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w głosowaniu wybiorą nasi Czytelnicy. (Głos Wielkopolski)

Nominowanym w plebiscycie ASY BEZPICZEŃSTWA – Dzielnicowy na Medal 2018 został nasz dzielnicowy z Odolanowa – asp. Grzegorz Graf. Głosować na Grzegorza można TUTAJ.

Nominowanymi z plebiscycie ASY BEZPIECZEŃSTWA – Jednostka OSP Roku 2018 zostały OSP Odolanów oraz OSP Uciechów. Głosować na strażaków można TUTAJ.

W plebiscycie ASY BEZPIECZEŃSTWA - Strażak Ochotnik Roku 2018 można głosować również na naszych strażaków: Tomasza Sołtysiaka z Tarchał Wielkich, Marcina Przybyła z Uciechowa, Michała Wieszczaka z Raczyc oraz Mateusza Kmiecika z Odolanowa. Głosujemy TUTAJ.

Zapraszamy do głosowania!

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-06-05
 • Ulotka

Informacja - szacowanie strat po ulewach

W związku z wystąpieniem w dniach 01 - 03 czerwca 2018 roku na terenie Gminy i Miasta Odolanów niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, prosi osoby poszkodowane
o składanie pisemnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach powstałych
w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską huraganu/gradu/nawalnego deszczu.

Wnioski należy składać w tut. Urzędzie, pok. nr 2,
do dnia 15 czerwca 2018 roku.

 • autor: Agnieszka Karwik, data: 2018-06-04

Dzisiaj Dzień Dziecka

 • Plakat
 • data: 2018-06-01

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

 • Informacja
 • data: 2018-06-01

Impreza Sportowo – Integracyjna Osób Niepełnosprawnych

Uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie w dniu 24 maja 2018 roku wzięli udział w XIX Imprezie Sportowo – Integracyjnej Osób Niepełnosprawnych pn. „Sport drzemie w każdym z nas”, w ramach której odbyła się również XVI Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Impreza odbyła się na obiektach sportowych stadionu ZSP CUK w Przygodzicach i GOK w Przygodzicach. Zawodnicy z warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz innych placówek zajmujących się terapią osób niepełnosprawnych stawali do rywalizacji w dwóch podstawowych kategoriach z podziałem na kobiety i mężczyzn. W ramach konkurencji lekkoatletycznych odbyły się biegi na 60m, skoki w dal i rzuty piłką lekarską, natomiast w ramach konkurencji rekreacyjnych przeprowadzono konkurencje rzutu do kosza, rzutu ringiem, rzutu lotkami oraz tor przeszkód. Zawodnicy brali udział również w sztafecie 4x100m realizowanej w zespołach mieszanych. Celem imprezy była popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i podnoszenie sprawności fizycznej w połączeniu z tak ważną integracją osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym. Dla uczestników ŚDS Odolanów był to mile spędzony czas w atmosferze wspólnej integracji i oczywiście aktywizującej sportowej rywalizacji.

 • autor: GMCP, data: 2018-06-01
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach
 • Uczestnicy ŚDS podczas imprezy sportowej w Przygodzicach

Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus

W dniu 24 maja 2018 roku odbył się pierwszy wyjazd integracyjny w ramach projektu „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie w ramach zadania publicznego w obrębie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranego przez Gminę i Miasto Odolanów. Na projekt składa się cykl trzech spotkań wyjazdowych o charakterze kulturalnym, religijnym oraz krajoznawczym dla osób w podeszłym wieku – uczestników Dziennego Domu Senior+ i mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Miejscem pierwszego wyjazdu był Wrocław, a dokładniej wrocławskie ZOO i Afrykarium oraz Ogród Japoński. Kolejne wyjazdy planowane są do Lichenia ((Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej – obecnie największy kościół w Polsce) i do Gołuchowa (zamek i muzeum zamkowe oraz spacery po przepięknym parku). Celem głównym zadania jest szeroko rozumiana integracja oraz umożliwienie obcowania z kulturą, jak również krajoznawstwo i jednocześnie zwiększenie udziału osób w podeszłym wieku w tego typu przedsięwzięciach.

 • autor: GMCP, data: 2018-06-01
 • Seniorzy we wrocławskim Zoo
 • Seniorzy we wrocławskim Zoo
 • Seniorzy we wrocławskim Zoo
 • Seniorzy we wrocławskim Zoo
 • Seniorzy we wrocławskim Zoo
 • Seniorzy we wrocławskim Zoo
 • Seniorzy we wrocławskim Zoo
 • Seniorzy we wrocławskim Zoo
 • Seniorzy we wrocławskim Zoo
 • Seniorzy we wrocławskim Zoo

Festyn z okazji 115- lecia wodociągów w Odolanowie oraz 30 lat Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

 • Plakat
 • autor: ZUK, data: 2018-06-01

Dodatkowy nabór na składanie wniosków o granty – zapraszamy na szkolenie

W związku z ogłoszonym naborem uzupełniającym składania wniosków o granty dla organizacji pozarządowych jak i grup nieformalnych mieszkańców gmin Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, w konkursie Programu „Działaj Lokalnie”, zapraszamy wszystkich zamierzających składać wnioski, na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 04.06.2018 r.(poniedziałek) w godz. 16.30 do 18.30 w Sali konferencyjnej przy pl. Ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu.

Na spotkaniu omówione zostaną zasady i założenia obowiązujące w konkursie „Działaj Lokalnie” edycji 2018.

Informujemy, że wnioski wnioskodawców obecnych na szkoleniu otrzymują preferencje podczas oceny.

Więcej informacji o konkursie na portalu www.dzialaj.barycz.pl

 

Serdecznie zapraszamy.

Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 • autor: PdDB, data: 2018-05-30

Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Portret gen. Kazimierza Glabisza”

W związku z organizowanymi w naszej gminie obchodami 125. rocznicy urodzin patrona Szkoły Podstawowej w Odolanowie odbył się konkurs plastyczny: „Portret gen. Kazimierza Glabisza”. Jego celem było zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania informacji o gen. K. Glabiszu, poszerzenie wiedzy historycznej i kształtowanie wyobraźni plastycznej. Wzięło w nim udział ponad 100 uczniów SP i oddziałów gimnazjalnych z Odolanowa, Raczyc, Uciechowa i Wierzbna. W dniu 23 maja 2018 r. komisja w składzie: Renata Fertun, Bogna Gołębiewska, Małgorzata Brodala i Aneta Stybaniewicz dokonała rozstrzygnięcia konkursu i wyłoniła zwycięzców.

Komisja w ustalonym składzie oceniała samodzielność oraz estetykę wykonania prac, wybrała najciekawsze prace i przydzieliła następujące miejsca:

W kategorii klas gimnazjalnych:

 • I miejsce – Natalia Zybała, Odolanów
 • II miejsce – Emilia Marynowska, Raczyce

W kategorii klas szkoły podstawowej:

 • 1 miejsce - Sylwia Durak
 • 2 miejsce - Anna Jaworska
 • 3 miejsce - Kornelia Dzierla

Wyróżnione prace:

 • Weronika Przybyła
 • Dorota Wojtaszek

Pozostałe osoby otrzymały dyplomy i nagrody pocieszenia.

 • autor: Aneta Stybaniewicz, data: 2018-05-29
 • Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Portret gen...
 • Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Portret gen...

XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im. gen. Kazimierza Glabisza

Piłkarskie emocje

Tegoroczny turniej odbywał się w ramach Dni gen. Kazimierza Glabisza. Patronat nad zawodami przyjęli Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Piłki Nożnej, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Szkolny Związek Sportowy i Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.

W turnieju wystartowało 15 zespołów podzielonych na trzy kategorie wiekowe. W kategorii wiekowej rocznik 2007 i młodsi, triumfowała drużyna Iskry Sieroszewice (puchar SZS Wielkopolska), przed Szkołą Podstawową Odolanów (puchar SZS Zarząd Miejsko-Gminny w Odolanowie) i Gorzycami Wielkimi (puchar Dyrekcji i Rady Rodziców SP im. K. Glabisza w Odolanowie). Najlepszym piłkarzem wybrano Bartłomieja Chwilkowskiego (Iskra Sieroszewice, puchar Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej).

W kategorii wiekowej rocznik 2004 i młodsi, pierwsza lokata przypadła Szkole Podstawowej z Odolanowa (puchar Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu). Drugie miejsce wywalczyła drużyna Orła Mroczeń (puchar Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS), a trzecie Szkoła Podstawowa w Uciechowie UKS Koliber (puchar Firmy Wiązary Burkietowicz). Najlepszym zawodnikiem uznano Adama Kosnowicza ze SP w Odolanowie.

Wielki Puchar Przechodni prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego za wygraną w kategorii wiekowej rocznik 2002 i młodsi, nie musiał jechać daleko. Wygrali bowiem gospodarze, drużyna Szkoły Podstawowej w Odolanowie- MLKS Odolanovia. W finale odolanowianie pokonali Szkołę Podstawową w Świecy (puchar Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej). Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii był Sebastian Bąk (MLKS Odolanovia, puchar Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej).

 

Lista sprawiedliwych

Tegoroczny turniej sędziowali: Waldemar Łojek, Adam Brychcy (Orlik Odolanów), Krzysztof Wewiór, Łukasz Sobierajczyk (Orlik Tarchały Wielkie), arbitrzy związkowi Henryk Mizgalski, Michał Kałużny (Stadion Miejski w Odolanowie).

Podczas uroczystego zakończenia turnieju puchary i medale wręczali, między innymi: burmistrz GiM Odolanów Marian Janicki, członek zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, prezes Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Andrzej Mroziński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke, zastępca przewodniczącego Rady Powiatowej Z LZS w Ostrowie Wlkp. Włodzimierz Jędrzejak, przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej LZS w Odolanowie, główny organizator zawodów Bogdan Frąszczak, wiceprzewodniczący Rady Miejsko-Gminnej SZS w Odolanowie Maciej Dymacz, dyrektor SP w Odolanowie Przemysław Lepka, przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Odolanowie Anna Musiałowska.

 • autor: PM, data: 2018-05-29
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...
 • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im...

Dni gen. Kazimierza Glabisza

To były piękne, patriotyczne chwile, które na długo pozostaną w pamięci Odolanowian i zaproszonych gości

Są wydarzenia, które przechodzą do historii naszej Małej Ojczyzny. Niewątpliwie Dni gen. Kazimierza Glabisza pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, które odbywały się od 26 do 27 maja w Odolanowie, należy do takich zaliczyć. Uroczystości zainaugurowały i zakończyły sportowe akcenty związane z rozgrywkami XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej im. gen. K. Glabisza, ale nie zabrakło także wystawy plenerowej ,, Glabisz zatrzymane w kadrze”, wielkiej patriotycznej manifestacji upamiętniającej 100-lecie Odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego (1918-2018) oraz 125 rocznicy urodzin ,,odolanowskiego generała” (1893-2018). Msza święta celebrowana przez proboszcza parafii św. Marcina w Odolanowie, ks. dr Dariusza Smolnika, spotkania pod pomnikiem gen. Glabisza w pobliżu świątyni,wielka patriotyczna feta pod obeliskiem Powstańców Wielkopolskich, czy konferencja popularno-naukowa przybliżająca sylwetki polskich emigrantów, wszystko to sprawiło, że poczuliśmy się spadkobiercami ludzi, którzy uczyli nas patriotycznych postaw, przynieśli naszej ojczyźnie wolność i demokrację.

Barwne losy naszych emigrantów

O godzinie 11, w sobotę 26 maja w sali konferencyjnej Odolanowskiego Domu Kultury, rozpoczęła się konferencja popularno-naukowa pt.: ,,Sylwetki emigrantów wpisane w dzieje Polski, między innymi gen. K. Glabisz (1918-2018). Odbyła się także promocja wydanej przez Bibliotekę Publiczną w Odolanowie książki pt.,,Działalność publicystyczna generała Kazimierza Glabisza na emigracji w Wielkiej Brytanii” autorstwa prof. Marka Szczerbińskiego i dr Grzegorza Wieczorka.

Grono wykładowców i słuchaczy powitał burmistrz GiM Marian Janicki, mówiąc, między innymi: - ,,100-lecie Polski Niepodległej, 100- rocznica Powstania Wielkopolskiego, czy 125 rocznica urodzin gen. Kazimierza Glabisza, wszystkie te jubileusze zaprowadziły nas do tej sali w Odolanowskim Domu Kultury, by zaznajomić się z sylwetkami polskich emigrantów. Grupa wybitnych znawców tematu, naszych gości, naukowców, którzy od lat zajmują się, między innymi, emigracją niepodległościową, pozwoli nam poznać losy barwnych postaci, wielkich patriotów, którzy mimo wielu trudności nie zrezygnowali ze swojej polskości, utrzymywali kontakt z ojczyzną, pracowali dla niej co sił, wierząc w odzyskanie pełnej suwerenności i wolności...”.

Podczas konferencji wystąpili: prof. zw. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Polska emigracja niepodległościowa – przeszłość i teraźniejszość).

Profesor dr hab. Marek Szczerbiński (Życie gen. Kazimierza Glabisza w ,,polskim Londynie”). Doktor Krzysztof Wasilewski (Miejsce Polonii i emigracji w pamięci zbiorowej oraz polityce historycznej Polski w kontekście obchodów 100-lecia niepodległości)

Moderatorem konferencji był dr Grzegorz Wieczorek, współautor wspomnianej i promowanej książki, którą kończą strony - ,,odolanowiana związane z Glabiszem” - na których zaprezentowano zdjęcia pomnika i tablic generała znajdujących się w grodzie nad Baryczą, zamieszczono życiorys oraz przypomniano historię sprowadzenia jego prochów do rodzinnej miejscowości. Tę część książki opracował redaktor Piotr Młoczyński, korzystając głównie ze źródeł pozostających w posiadaniu byłego burmistrza, inicjatora spełnienia prośby Glabisza o pochówku w wolnej Polsce – Józefa Wajsa, który w szczególny sposób powitany został na konferencji przez grono profesorskie.

Zatrzymane w kadrze

O godz. 16 w Rynku otwarto wystawę plenerową ..Glabisz zatrzymane w kadrze”. Wysłuchano również koncertu Odolanowskiej Orkiestry Dętej. Na dziewięciu dużych planszach wystawienniczych, zaprezentowano wiele ciekawostek związanych z gen. K. Glabiszem, w tym fantastyczne fotografie pozyskane przez władze gminy z Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

Msza święta i uroczystość pod pomnikiem

O godzinie 17 rozpoczęła się msza święta w wypełnionym przez wiernych kościele pw. św. Marcina w Odolanowie, którą celebrował proboszcz ks. dr Dariusz Smolnik, Wprowadzono sztandar Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, wcześniej w świątyni ustawiło się kilkanaście pocztów sztandarowych z terenu miasta i gminy, klubu Venetia z Ostrowa Wlkp., ale także poczet Polskiego Komitetu Olimpijskiego z flagowym Dariuszem Goździakiem, złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (drużyna pięcioboju nowoczesnego).

W ławach kościelnych zasieli, między innymi: reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP Andrzeja Dudy – minister Andrzej Dera, reprezentujący marszałka Sejmu – poseł Jan Mosiński, reprezentujący marszałka Senatu – senator Łukasz Mikołajczyk, starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Finke, wiceprezydent Ostrowa Wlkp. Ewa Matecka, wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak, zastępca wójta Gminy Ostrów Antoni Hadryś, władze samorządowe miasta i gminy Odolanów, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele kombatantów, mieszkańcy.

Oficjalnie powitano gości przed pomnikiem gen. Kazimierza Glabisza po zakończeniu nabożeństwa. Burmistrz Marian Janicki podkreślił w swoim przemówieniu, że jest dumny, iż Odolanów wydał na świat wielkiego patriotę i Polaka. Były burmistrz Józef Wajs przypomniał historię sprowadzenia do Odolanowa zwłok generała z Londynu. 21 maja 2008 roku spełniła się prośba żołnierza i prochy powróciły do rodzinnej ziemi.

Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich

Druga część uroczystości patriotycznej z pełnym ceremoniałem wojskowym odbyła się pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Znakomicie w nastrój patriotycznej zadumy, ulotności historycznych chwil i odolanowskich korzeni gen. Kazimierza Glabisza, wprowadził wszystkich uczestników przewodniczący Rady GiM w Odolanowie Jan Prokop. Przemawiali także: minister Andrzej Dera, poseł Jan Mosiński, senator Łukasz Mikołajczyk, starosta Paweł Rajski, który w specjalnych słowach podziękowania zwrócił się do Józefa Wajsa, wiceprezydent Ewa Matecka.

Odczytano Apel Oręża Polskiego, kompania honorowa wystrzeliła trzy salwy na cześć gen. Glabisza i rocznicowych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia Powstania Wielkopolskiego.

Gratulowali!

Listy gratulacyjne na ręce burmistrza GiM Odolanów Mariana Janickiego i przewodniczącego Rady GiM Odolanów skierowali, między innymi: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, posłowie i senatorowie RP, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.

Dziękujemy za patronaty

Nad Dniami gen. Kazimierza Glabisza Patronat Narodowy objął Prezydent RP Andrzej Duda, Ponadto patronaty przyjęli: Wojewoda Wielkopolski, Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Piłki Nożnej, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska, Ludowe Zespoły Sportowe.

Relacje z uroczystości przygotowywały następujące media: Telewizja Polska Poznań, Telewizja Kablowa ProArt, Radio Poznań, Radio Centrum, Radio Odolanów, Głos Wielkopolski, miesięcznik PKOL Magazyn Olimpijski, Kurier Ostrowski (specjalne podziękowania za obsługę dla red. naczelnego Krzysztofa Maciejewskiego), Gazeta Ostrowska, Dzwonek Odolanowski.

 • autor: PM, data: 2018-05-28
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza
 • Dni gen. Kazimierza Glabisza

OGŁOSZENIE

 • autor: ZUK, data: 2018-05-28

Dzień Samorządu Terytorialnego

 • Plakat

X Wystawa Interaktywna - fotorelacja z uroczystego zakończenia

Kilkaset osób – od przedszkolaków po seniorów - odwiedziło trwającą tydzień X Wystawę Interaktywną pod hasłem „Natura inspiracją rozwoju” zorganizowaną w budynku Zespołu Szkół w Odolanowie w dniach 14-18 maja br.

Wystawę tworzyli wspólnie gimnazjaliści z Odolanowa oraz Świecy. Wystawa to zwieńczenie kilkutygodniowej pracy uczniów nad projektami wymagającymi inicjatywy w wyborze tematów, przygotowaniu doświadczeń, czy prezentacji i zrobieniu plakatów. Kreatywność to podstawa tych przedsięwzięć. Podczas tegorocznej wystawy można było zobaczyć samochód napędzany wodą, własnoręcznie przygotowaną fontannę, działanie mini elektrowni wiatrowej oraz wiele innych inspirujących projektów.

Ostatniego dnia wystawy odbyło się uroczyste podsumowanie, na którym obecni byli m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Dyrektor ZS Przemysław Lepka, Dyrektor Gimnazjum w Świecy Andrzej Wasiela, koordynatorzy wystawy i warsztatów Zbigniew i Małgorzata Trybuła, przedstawiciele sponsorów oraz wszyscy biorący udział i zaangażowani w tworzenie X Wystawy Interaktywnej.

X Wystawa interaktywna odbywa się co roku w ramach wydarzenia LATO Z HELEM, w którego skład wchodzą również Warsztaty Naukowe odbywające się w lipcu. Organizatorem całości są: Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Zakład Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie, Komitet Fizyki PAN w Warszawie Wydz. Fizyki Technicznej, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie oraz Gimnazjum z Świecy. LATO Z HELEM Patronatem Honorowym objął Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

Sponsorzy  LATO Z HELEM ODOLANÓW: PGNiG S.A. w Odolanowie, Gaz-System S.A., Komitet Fizyki PAN w Warszawie,
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci  w Warszawie, EURO-Hel w Odolanowie, Krio-Serwis, New-Art, Pryzmat.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-05-25
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej
 • Zakończenie X Wystawy Interaktywnej

Komunikat odnośnie stref parkowania w związku z Dniami Generała Glabisza

 • Informacja

Dzień Dziecka na Wesołym Podwórku

 • Plakat

Koncert "Niepodległa"

 • Plakat

Wymiana polsko-niemiecka

W dniach od 21 do 30 kwietnia bieżącego roku po raz kolejny miała miejsce polsko-niemiecka wymiana uczniów. Organizatorką była pani Donata Ratajek ze Szkoły Podstawowej w Świecy. W wymianie brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Świecy, Odolanowie, Raczycach, Wierzbnie, Sulmierzycach i Ostrowie Wielkopolskim, którzy gościli uczniów z Klettgau-Gymnasium-Tiengen z Niemiec.

Projekt wymiany międzyszkolnej współfinansowany jest przez organizację POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY, której celem jest integracja młodych Polaków i Niemców. Udział w projekcie wymiany jest wspaniałym sposobem do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, wzbogacaniu umiejętności językowych, poznawaniu innej kultury i obyczajów.

Spotkanie uczniów rozpoczęto wyjazdem do Krakowa i Zakopanego. Atrakcji było dużo. Podziwialiśmy widoki z Gubałówki, zwiedziliśmy zabytki Krakowa, zachwycaliśmy się kopalnią soli w Wieliczce. Młodzież integrowała się poprzez wiele gier i zabaw, które pomagały w przełamywaniu barier językowych. Kolejne dni uczniowie z grupy niemieckiej spędzili w domach swoich polskich partnerów. W programie znalazły się również zajęcia z języka angielskiego i plastyki w Szkole Podstawowej w Świecy, następnie w Szkole Podstawowej w Odolanowie lekcja tańca hip hop.

Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni na spotkanie Burmistrza GiM Odolanów, którego tym razem reprezentowała Zastępca Burmistrza Krystyna Wiertelak. Uczniowie i opiekunowie otrzymali słodki poczęstunek oraz drobne upominki.

W piątek odbył się wyjazd do KOM-u w Miliczu, gdzie młodzież projektowała własne bombki i odwiedziła tamtejsze muzeum. Następnego dnia w wigwamie w Świecy wszyscy uczestnicy wymiany razem ze swoimi rodzinami, opiekunowie i dyrektorzy spotkali się, aby uroczyście pożegnać grupę niemiecką i podziękować za wspólnie spędzony czas. Niedziela była dniem do dyspozycji rodzin.

W poniedziałek grupa polska ostatecznie pożegnała swoich partnerów. Uczniowie z niecierpliwością wyczekują drugiego etapu wymiany, jakim będzie wrześniowy wyjazd do Niemiec.

drukuj (Wymiana polsko-niemiecka)

 • autor: Patrycja Michalska, Karolina Wilk, data: 2018-05-23
 • Logo
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka
 • Wymiana polsko-niemiecka

Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim dzieci i młodzieży

17 maja 2018 roku w Świecy rozegrano drugie Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim dzieci i młodzieży. Organizatorem imprezy był Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION". Miejscem zbiórki kolarzy był wigwam koła łowieckiego w Świecy a trasy wyścigów przebiegały leśnymi duktami w jego okolicy. Mistrzostwa rozegrano w sześciu kategoriach. Do rywalizacji przystąpiło niemal stu zawodników ze szkół z Odolanowa, Raczyc oraz Świecy.

Całonocne opady deszczu spowodowały, że warunki na trasach były dość trudne, ale mimo to wszyscy startujący dotarli do mety.

Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwała załoga pogotowia ratunkowego, która specjalistycznym ambulansem terenowym podążała za uczestnikami wyścigów.

Kibicować młodym kolarzom przyjechali rodzice zawodników oraz zaproszeni goście Prezes Wielkopolskiego Związku Kolarstwa Lucjusz Wasielewski, doradca burmistrza ds. sportu w gminie Odolanów Bogdan Frąszczak, Dyrektor Gimnazjum w Świecy Andrzej Wasiela. Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki ufundował statuetkę dla najmłodszego uczestnika mistrzostw.

Wyniki:

Dziewczęta rocznik 2008 i młodsze:

 • I miejsce - Kaja Barczak SP Świeca
 • II miejsce - Zuzanna Tomczak SP Świeca
 • III miejsce - Maja Bartsch SP Świeca

Chłopcy rocznik 2008 i młodsi:

 • I miejsce - Dawid Szewczyk SP Świeca
 • II miejsce - Adrian Lesiewicz SP Świeca
 • III miejsce - Dominik Pauś SP Odolanów

Dziewczęta rocznik 2005 - 2007

 • I miejsce - Paulina SzewczykSP Świeca
 • II miejsce - Marta Wojtaszek SP Odolanów
 • III miejsce - Ewelina Wojtasik SP Odolanów

Chłopcy rocznik 2005 - 2007

 • I miejsce - Damian Chleboś SP Świeca
 • II miejsce - Mateusz Prokop SP Odolanów
 • III miejsce - Eryk Doskoczyński SP Odolanów

Dziewczęta rocznik 2002 - 2004

 • I miejsce - Aleksandra Frąszczak SP Raczyce
 • II miejsce - Katarzyna Bazak SP Świeca
 • III miejsce - Zuzanna Ławniczak SP Odolanów

Chłopcy rocznik 2002 - 2004

 • I miejsce - Kamil Brzęcki SP Odolanów
 • II miejsce - Michał Działocha SP Świeca
 • III miejsce - Maciej Sacher SP Odolanów

Impreza mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu jej ze środków przeznaczonych na wspieranie masowych imprez rekreacyjno sportowych, umożliwiających mieszkańcom gminy i miasta aktywne uczestnictwo. Dziękujemy za pomoc strażakom z Odolanowa.

 • autor: Łukasz Boślak, data: 2018-05-23
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...
 • Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim...

Kolarze z UKS "Czempion" z sukcesami podczas Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie przełajowym

Kolarze Uczniowskiego Klubu Sportowego "CZEMPION" ze Świecy wywalczyli VII miejsce w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie przełajowym w miejscowości Szwacinie. W skład drużyny weszli: Damian Chleboś, Paulina Szewczyk, Roksana Schubert, Kacper Aleksyjenko i Mikołaj Tomczak.

Po rozegraniu konkurencji drużynowej na tych samych trasach kolarze rywalizowali w swoich kategoriach wiekowych podczas imprezy "Szukamy następców olimpijczyków". Mimo zmęczenia po rywalizacji drużyn zawodnicy ze Świecy spisali się bardzo dobrze. W imprezie tej oprócz zawodników startujących w drużynie wystartowali: Dawid Szewczyk, Bartłomiej Sieraczek, Sebastian Brodala, Kaja Barczak, Nikola Cierpka, Lena Bartsch i Wiktoria Szymanowska

Na podium w swoich kategoriach stanęli:

 • Paulina Szewczyk II miejsce,
 • Roksana Schubert III miejsce,
 • Kacper Aleksyjenko III miejsce.

Tuż za podium uplasował się Damian Chleboś, a piąte miejsca zajęli Dawid Szewczyk, Kaja Barczak, Wiktoria Szymanowska oraz Lena Bartsch.

Gratulujemy sukcesów!

 • autor: Łukasz Boślak, data: 2018-05-23
 • Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie...
 • Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie...
 • Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie...
 • Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie...
 • Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie...
 • Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie...
 • Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie...
 • Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie...
 • Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie...
 • Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie...

Komunia św. w parafii św. Barbary

Pierwsza komunia św. to z pewnością ważne w życiu przeżycie dla młodego człowieka, a zwłaszcza dla tegorocznych 10 – latków, którzy w niedzielę 20 maja br. przystąpili do tego sakramentu. Uroczystość odbyła się w kościele św. Barbary na odolanowskiej Górce. Do sakramentu przystąpiło 47 dzieci (21 chłopców i 26 dziewczynek). Punktualnie o godzinie 10 spod krzyża misyjnego w procesji, wszyscy udali się do kościoła. Mszę św. celebrował, homilię wygłosił i sakramentu udzielił ks. prałat Henryk Hołoś, hasło tegorocznej uroczystości brzmiało "Panie dawaj nam zawsze tego chleba ...". Zwracając się do dzieci ks. dziekan prosił, aby na długo zapamiętały ten najważniejszy dzień swojego życia, zawsze bądźcie radosne, nigdy nie zbaczajcie na złą drogę… Tegorocznym darem dzieci pierwszokomunijnych dla kościoła są figurki do żłóbka. W uroczystości licznie uczestniczyły rodziny dzieci biorących udział w przyjęciu pierwszej komunii św., a także ks. wikariusz Mariusz Drzymała, który przygotowywał dzieci do tego sakramentu.

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2018-05-23
 • Komunia św. w parafii św. Barbary
 • Komunia św. w parafii św. Barbary
 • Komunia św. w parafii św. Barbary
 • Komunia św. w parafii św. Barbary
 • Komunia św. w parafii św. Barbary
 • Komunia św. w parafii św. Barbary

Zwiedzili Suwalszczyznę

Przez pięć dni 50-cio osobowa grupa odolanowskich seniorów przebywała na Suwalszczyźnie. Miejscem zakwaterowania był ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Augustowie. W drugim dniu grupa udał się do Wilna, gdzie pod kierunkiem przewodnika zwiedziła  między innymi kościół św. Piotra i Pawła, cmentarz na Rosie, Ostrą Bramę. W następnym dniu atrakcją dla uczestników wycieczki był rejs statkiem Szlakiem Papieskim po Kanale Augustowskim i jeziorach. Następnie zwiedzono przygraniczne miasteczko Sejny,  Podkamedulski Klasztor na Wigrach- miejsce noclegu Jana Pawła II w czasie pielgrzymki w 1999 roku oraz miasto Troki - pierwszą stolicę Litwy. W czasie wojaży po Suwalszczyźnie zwiedzono również miasto Suwałki, miejsce urodzenia Marii Konopnickiej oraz najgłębsze jezioro w Polsce i jedno z najgłębszych w Europie-jezioro Hańcza. Potrawy regionalne jak kartacze, kiszki ziemniaczane, sękacze były niemal codziennym daniem serwowanym przez miejscowych restauratorów. Z okien autobusu prowadzonego przez wyśmienitego kierowcę Roberta, podziwiano walory Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W dzień poprzedzający powrót do Odolanowa kierownik wycieczki Józef zorganizował wieczorek taneczny, podczas którego wszyscy świetnie się bawili. W drodze powrotnej zawitano do Białegostoku, gdzie podziwiano piękny zamek oraz Park Branickich. Wyjazdowi na Suwalszczyźnie towarzyszyła piękna i słoneczna pogoda, a uczestnicy wrócili pełni wrażeń.    

 

 • autor: Józef Wajs, data: 2018-05-23
 • Seniorzy na Suwalszczyźnie
 • Seniorzy na Suwalszczyźnie
 • Seniorzy na Suwalszczyźnie
 • Seniorzy na Suwalszczyźnie
 • Seniorzy na Suwalszczyźnie
 • Seniorzy na Suwalszczyźnie
 • Seniorzy na Suwalszczyźnie
 • Seniorzy na Suwalszczyźnie

Zaproszenie na spotkanie: "Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy wielkie zmiany."

Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. To pakiet 5 ustaw, które w sposób systemowy, jasno i zwięźle określają fundamenty ustroju gospodarczego Polski w duchu wolności gospodarczej. Jest dla firm „kartą praw podstawowych”, która obejmuje podstawowe zasady prowadzenia biznesu i przysługujące przedsiębiorcom gwarancje. Większość zmian zawartych w Konstytucji Biznesu weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku.

Najważniejszym z zapisów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ponad 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są:

 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • (Ustawa) Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
 • autor: PARP, data: 2018-05-22

Zaproszenie:

 • z1
 • 2
 • z3

Gmina Odolanów miejscem przyjaznym dla pszczół

Gmina i Miasto Odolanów wyraziła poparcie dla działań mających na celu poprawę warunków życia owadów pszczołowatych, poprzez przystąpienie do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom, w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” zainicjowanego przez ZT Kruszwica SA. w ramach czego otrzymała tytuł Gminy Przyjaznej Pszczołom.

Głównym celem programu jest podkreślenie znaczenia owadów pszczołowatych dla środowiska i człowieka oraz angażowanie społeczności lokalnych i ich edukowanie w jaki sposób mogą przyczynić się do ich ratowania.

W ramach programu na terenie gminy Odolanów w czerwcu zostanie posadzonych 145 drzew miododajnych, jak np. lipa. Dodatkowo każda ze szkół w gminie otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych związanych z ochroną pszczół.

Pamiętajmy, że każdy z nas może przyczynić się do lepszego bytu pszczół. W jaki sposób? Wystarczy zapewnić pszczołom schronienie i dostęp do pokarmu dobierając w przydomowych ogródkach lub balkonach rośliny w taki sposób, aby naprzemiennie kwitły przez cały sezon. Ze szkodnikami walczyć naturalnymi sposobami, a rośliny podlewać wieczorem.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców z terenu naszej Gminy do tworzenia na swych balkonach, skwerach czy ogródkach – Miejsc Przyjaznych Pszczołom.

 • autor: Aleksandra Fikus, data: 2018-05-18
 • Ulotka

Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 11 maja 2018 roku organizował Dzień Osób z Niepełnosprawnością pn. „Sięgnij po sukces”. Wydarzenie współorganizowane było przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Transportu Samochodowego. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Było to ważne wydarzenie, a jego główną ideą było wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej oraz upowszechnianie wiedzy na temat praw osób z niepełnosprawnością. W ostrowskim Forum Synagoga wszyscy odwiedzający mieli okazję do uzyskania porad ekspertów i specjalistów, a także poznania dobrych praktyk realizowanych przez podmioty aktywizujące zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnością. Przygotowano ciekawy program, występy artystyczne i spotkanie z gościem wydarzenia Panią Małgorzatą Ignasiak – sportsmenką, brązową medalistka Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych.

W panelu artystycznym swoje umiejętności zaprezentowała m. in. grupa teatralna PO PROSTU działająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie, składająca się z osób niepełnosprawnych – uczestników prowadzonych w Ośrodku zajęć terapeutycznych. Przedstawiła ona etiudę teatralną „Babie Lato”, zapraszającą widzów do podróży wraz z nićmi babiego lata unoszonymi przez ciepły wiatr. Była to krótka wędrówka dająca okazję do spotkań … spotkania się z samym sobą, z drugim człowiekiem, z chwilą …

 • autor: GMCP, data: 2018-05-18
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”

Zaproszenie na debatę

 • Plakat
 • data: 2018-05-18

Informacja dla przedsiębiorców

 • Informacja

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu

 • Informacja

Informacja

W GMINIE ODOLANÓW PLANOWANA JEST REALIZACJA JEDNEGO Z GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW PROJEKTU BALTIC PIPE TJ. ROZBUDOWA POLSKIEGO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO, KTÓREGO BARDZO ZNACZĄCYM ELEMENTEM JEST BUDOWA TŁOCZNI GAZU W ODOLANOWIE. AKTUALNIE INWESTYCJA JEST W FAZIE PROJEKTOWANIA.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ PONIŻEJ.

Szczegółowe informacje na temat Baltic Pipe:

HTTPS://WWW.BALTIC-PIPE.EU/PL/O-BALTIC-PIPE/

HTTP://WWW.GAZ-SYSTEM.PL/NASZE-INWESTYCJE/INTEGRACJA-Z-EUROPEJSKI-SYSTEMEM/BALTYCKIBALTIC-PIPE/

 • data: 2018-05-15
 • Logo

Adam Walczak z Raczyc laureatem ogólnopolskiego konkursu

Pod koniec kwietnia w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży o nazwie „Warszawa moja stolica”.

Komisja, w skład której wchodzili artyści plastycy, oceniła 1160 prac ze 123 placówek. Wybrano 180 prac, które wzięły udział w wystawie, w tym wiele prac uczniów Szkoły Podstawowej w Raczycach. Najlepszych 30 nagrodzono nagrodami równorzędnymi. Wśród uczniów nagrodzonych znalazł się uczeń klasy II Szkoły Podstawowej w Raczycach Adam Walczak.

Na uroczystość do Ogrodu Zimowego Pałacu Młodzieży Adam pojechał z rodzicami. Przy okazji  kilkudniowej wizyty w Warszawie chłopiec zwiedził miasto. Do szkoły wrócił bardzo zadowolony.

Gratulujemy sukcesu!

 • autor: SP Raczyce, data: 2018-05-15
 • Adam z rodzicami w Warszawie
 • Adam z rodzicami w Warszawie
 • Adam z rodzicami w Warszawie
 • Adam z rodzicami w Warszawie
 • Adam z rodzicami w Warszawie
 • Adam z rodzicami w Warszawie
 • Adam z rodzicami w Warszawie
 • Adam z rodzicami w Warszawie
 • Adam z rodzicami w Warszawie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie

Dokumenty do pobrania

Środowiskowy Dom Samopomocy na Turnieju Tańca

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie po raz kolejny wzięli udział w Turnieju Tańca organizowanym już po raz X przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie. Impreza odbyła się dnia 9 maja 2018 roku w Sali Widowiskowo-Sportowej w Broniszewicach i połączona była z obchodami 10-lecia istnienia ŚDS Czermin. Z tej okazji zaprezentowany został pokaz multimedialny przedstawiający funkcjonowanie Placówki, a dla wszystkich przybyłych przygotowano jubileuszowy tort. W Turnieju Tańca – konkursie tańca osób niepełnosprawnych wzięło udział w sumie 12 ośrodków, w tym Środowiskowe Domu Samopomocy, Zespoły Szkół Specjalnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodki Wsparcia i Domy Pomocy Społecznej. ŚDS Odolanów zaprezentował się w układzie choreograficznym do utworu „It is you” ze ścieżki dźwiękowej filmu „Shrek” i zdobył wyróżnienie za udział w X Turnieju Tańca.

 • autor: GMCP, data: 2018-05-15
 • Podopieczni ŚDS na Turnieju Tańca
 • Podopieczni ŚDS na Turnieju Tańca
 • Podopieczni ŚDS na Turnieju Tańca
 • Podopieczni ŚDS na Turnieju Tańca
 • Podopieczni ŚDS na Turnieju Tańca
 • Podopieczni ŚDS na Turnieju Tańca
 • Podopieczni ŚDS na Turnieju Tańca
 • Podopieczni ŚDS na Turnieju Tańca

Zainspirowani nauką

Od dzisiaj tj. 14 maja do końca tygodnia w Zespole Szkół w Odolanowie można oglądać wystawę interaktywną „Natura inspiracją rozwoju”. Wystawa, która jest częścią projektu „Lato z helem” odbywa się w tym roku już po raz dziesiąty (same warsztaty naukowe, które zaplanowane są na 2-10 lipca odbędą się po raz 34.!).

Głównymi inicjatorami i organizatorami wystawy oraz całego „Lata z helem” są Państwo Zbigniew i Małgorzata Trybuła:

W 2018 roku organizujemy X Wystawę Interaktywną z młodzieżą Gimnazjum Jana Pawła II w Odolanowie i Gimnazjum w Świecy. Przez te lata przedstawiliśmy wiele tematów, które były prezentowane na wystawie, najczęściej w formie interesujących doświadczeń. Przypomnimy, że wystawa powstała jako przedłużenie popularyzacji nauki wśród młodzieży, która od 34 lat odbywa się na Warsztatach Naukowych Lato z Helem. Warsztaty te prowadzi dla młodzieży i studentów z całego kraju Zakład Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Wystawa natomiast jest przygotowywana, przez uczniów gimnazjum dla kolegów ze szkół Powiatu Ostrowskiego. Najważniejszą ideą tej wystawy jest to, że uczniowie muszą wykazać inicjatywę w wyborze tematów, przygotowaniu doświadczeń, czy prezentacji i zrobieniu plakatów. Kreatywność młodzieży to podstawa tych przedsięwzięć jakimi są Warsztaty i Wystawa. To wszystko dostrzegają nasi sponsorzy, którym jesteśmy wdzięczni za wsparcie. W tym roku patronat nad naszymi działaniami objął Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki dostrzegając w naszej pracy pozytywne oddziaływanie na młodzież i na społeczność lokalną. XXXIV Warsztaty Naukowe Lato z Helem poświęcamy zupełnie wyjątkowemu Profesorowi Piotrowi Pierańskiemu, który zmarł w tym roku. Był wybitnym popularyzatorem nauki, o której mówił i uprawiał ją z wielką pasją i zaangażowaniem. Wiele razy wygłaszał rewelacyjne wykłady podczas Warsztatów Naukowych Lato z Helem. Nazywamy Go Przyjacielem Lata z Helem. O Profesorze Piotrze Pierańskim będzie miał w niedzielę wykład Jego współpracownik dr Szymon Maćkowiak, wielokrotny uczestnik Lata z Helem. Tytuł wystąpienia najlepiej opisuje naszego Mistrza „Od chaosu deterministycznego, przez fraktale i węzły na makaronie, do kompozycji jazzowych i bluesowych” - wspomnienie o Profesorze Piotrze Pierańskim. Serdecznie dziękujemy Sponsorom i wszystkim, którzy zaangażowali się i pomogli w zorganizowaniu X Wystawy Interaktywnej i XXXIV Warsztatów Naukowych Lato z Helem.

W środę 16 maja od godziny 17:00 wystawa otwarta jest dla rodziców i mieszkańców Odolanowa.

Szczegółowa tematyka X Wystawy Interaktywnej „Natura Inspiracją Rozwoju”:

FIZYKA

prowadzące: mgr Jolanta Lis, mgr Małgorzata Trybuła

 • Jak zrobić fontannę?

Marlena Maleszka, Marta Stryjak, Wiktoria Zawidzka

 • Samochód na wodę!!!

Jakub Jurek, Adam Lesiak, Maria Wojtaszek

 • Jak wykorzystujemy energię natury?

Zuzanna Bednarczyk, Kornelia Kurzawa, Emilia Stasiak

 • Eureka!!! Co nam dał Archimedes?

Dawid Stryjak, Norbert Woźniak, Rafał Zemski

 • Czy ty byś to wytrzymał?

Jakub Franka, Mateusz Pachura, Zofia Zawidzka

 • Napięcie powierzchniowe-magia, czy fizyka?

Dawid Jankowski, Krzysztof Karwik, Adrian Szubert

 • Równowaga siłą człowieka

Jakub Jasiński, Jakub Rosiński, Michał Żywica

 • Jaką energię można wykorzystać z natury?

Zuzia Bednarczyk, Kornelia Kurzawa, Emilia Stasiak

CHEMIA

prowadząca: mgr Iwona Rybacka

 • Jak ropa naftowa wpłynęła na nasze życie?

Sebastian Janas, Jakub Guzikowski, Arkadiusz Zieliński

 • Jak silnik parowy wpłynął na rozwój przemysłu?

Wiktoria Maćkowiak, Nadia Nowicka, Patryk Szulc

 • Czy owoce i warzywa mogą być źródłem prądu?

Maria Chmielecka, Jagoda Janicka, Julia Płokarz

 • Zapachy...

Bartosz Głodek, Jakub Kupaj, Marcel Świtała

 • Energia wiatrowa

Natalia Chleboś, Adam Czysty, Emilia Śmigiel

BIOLOGIA

prowadzące: mgr Anna Pigłas, mgr Katarzyna Langwińska

 • Skopiować mistrza, czyli wynalazki inspirowane naturą

Kacper Golec, Patrycja Lebica, Patrycja Krakowska

 • „Tkactwo” i „Na cebulkę”

Oliwia Nabielska, Kinga Owoc, Marta Lesiewicz

 • Higroskopijność i Samooczyszczanie

Patrycja Binek, Agata Brzezicha, Aleksandra Dolata, Maja Zawidzka

 • Przyczepność i zapięcia

Dominika Górna, Justyna Gryta, Urszula Kusz

HISTORIA

prowadzący: mgr Marta Kolińska, mgr Wojciech Kubiak

 • Opakowania-ważna rzecz

Adrian Krawiec, Kacper Włodarski, Adam Staniszewski

 • Jak powstały samoloty?

Jakub Grzelak, Kacper Michałowski, Michał Wawrzynowicz

GEOGRAFIA

prowadzący: mgr Franciszek Jasik, mgr Agnieszka Sacher

 • Największe elektrownie wodne świata

Mikołaj Kupczyk, Mateusz Ławniczak, Hubert Świtała, Dawid Kowalczyk

 • Podróże kiedyś i dziś

Kamil Kaczmarek, Łukasz Sówka, Karol Szustkiewicz

JĘZYK ANGIELSKI

prowadząca: mgr Sylwia Jasik

 • Modern words-where are they from?

Kamil Michałowicz, Piotr Paprocki, Piotr Schubert, Oskar Wróbel

WYCHOWANIE FIZYCZNE

prowadząca: mgr Sylwia Galler-Boślak

 • Historia narciarstwa

Mikołaj Dymalski, Adrian Płonka, Łukasz Gliga

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Sponsorzy  LATO Z HELEM ODOLANÓW: PGNiG S.A. w Odolanowie, Gaz-System S.A., Komitet Fizyki PAN w Warszawie,
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci  w Warszawie, EURO-Hel w Odolanowie, Krio-Serwis, New-Art, Pryzmat.

 

 

 

 

 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-05-14
 • Plakat

Związek Miast Polskich w Odolanowie

W minionym tygodniu w dniach 10-11 maja br. w Odolanowie obradowała Komisja Małych Miast Związku Miast Polskich. Na zaproszenie Burmistrza Mariana Janickiego oraz Przewodniczącego Komisji Małych Miast Henryka Litki odpowiedziało kilkunastu burmistrzów i włodarzy z całej Polski.

Pierwszego dnia pobytu uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Odolanów: Park Natury, Odolanowski Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne, Szkołę Podstawową, a także tereny inwestycyjne miasta. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie firmy WOSEBA. Drugiego dnia odbyły się obrady Komisji, na których omawiano bieżące sprawy legislacyjne, kwestie związane z finansowaniem oświaty czy stanem przygotowań do jesiennych wyborów samorządowych.

W posiedzeniu wzięli udział: Sekretarz Komisji Wspólnej, Dyrektor Biura Związku Andrzej Porawski oraz pełnomocnik Zarządu Związku ds. legislacyjnych Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Ziemski&Partners w Poznaniu.

Komisja obradowała na terenie Ośrodka Wypoczynkowo- Szkoleniowego LBN-HUTA.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-05-14
 • Obrady Komisji
 • Obrady Komisji
 • Obrady Komisji
 • Obrady Komisji

Postępy prac w sali koncertowej ODK

Główna sala Odolanowskiego Domu Kultury powoli nabiera charakteru. Wylana jest już nowa podłoga, na ścianach układane są nowe panele, które mają zapewnić doskonałą akustykę pomieszczenia, w zaawansowanych stanie są prace wokół sceny. Wybrane zostały również nowe fotele. 

 • data: 2018-05-11

ODK

 • Praca w sali koncertowej ODK trwa
 • Praca w sali koncertowej ODK trwa
 • Praca w sali koncertowej ODK trwa
 • Praca w sali koncertowej ODK trwa
 • Praca w sali koncertowej ODK trwa
 • Praca w sali koncertowej ODK trwa
 • Praca w sali koncertowej ODK trwa

"Cudze Chwalicie, Swego Nie Znacie", czyli jak przedszkolaki z Odolanowa nakręciły przedstawienie o początkach naszego miasta

"Kocham moje miasto,
miasteczko czy wieś.
Legendami swymi słynie.
Czy je poznać chcesz?"

Dzieci z grupy Króliczki z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wzięły udział Przeglądzie Małych Form Teatralnych - Ciekawe Miejsca Naszego Regionu "Cudze Chwalicie, Swego Nie Znacie" w ramach projektu Edukacja dla Doliny Baryczy. Do inscenizacji wybrano dwie odolanowskie legendy zawarte w książce „Grabkowe Bajanie z Doliny Baryczy” Bożeny Hołubka  - "Dzielny stolarz" i "Rycerz Odolan". Przedstawienie Króliczków nosi tytuł: „O tym, jak stolarz Teoś został Rycerzem Odolanem”. Mali aktorzy wcielili się w role: Stolarza Teosia/Odolana, Ukochanej Odolana, Króla, Rycerza Władysława, Rycerzy, Dam, Rodziny z dzieckiem, Mieszkańca Odolanowa, Trębaczy, Baletnic. Stolarz Teoś "pracował" bardzo starymi narzędziami stolarskimi swego dziadka.

W 19 kwietnia sala grupy 5 letnich Króliczków zamieniła się w studio nagrań. Dzieci były doskonałymi aktorami, co nie było łatwe, ponieważ przedstawienie trzeba było nagrać kamerą, a niektóre sceny powtarzać - jak to w filmie bywa....

Dzieci poprzez zabawę w teatr dowiedziały się, że Odolan był człowiekiem dobrym, szlachetnym, miał otwarte serce dla mieszkańców i przybyłych gości. Rycerz Odolan uważał, że dobrem należy dzielić się z innymi, a brama jego grodu była zawsze otwarta. Od imienia dobrego rycerza nazwano nasze miasto Odolanowem, natomiast w herbie Odolanowa jest otwarta brama.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku na stronę: https://youtu.be/7YY9_LeHlXI

Drugi filmik z kulisami nagrania jest dostępny na stronie: https://youtu.be/RspBXi0CSxY

 • autor: Aneta Bolach, Karolina Hęćka, data: 2018-05-11
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia
 • Króliczki podczas nagrywania przedstawienia

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 20 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 11.05.2018 r.

 • data: 2018-05-10
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Wojtek Gózdź w finale krajowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Wojciech Gózdź uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich po raz kolejny zakwalifikował się do finału krajowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w grupie szkół podstawowych. Jest to turniej, który odbywa się nieprzerwanie od 1977 r. i polega na opanowaniu bardzo rozległego materiału związanego z pożarnictwem i wszystkiego, co jest z nim powiązane. Wojtek swoją przygodę z tym turniejem rozpoczął będąc uczniem kl. IV i to troszeczkę przez przypadek, ponieważ jak sam powiedział jego nauczyciel techniki „nie miałem kogo wytypować”. Wojtek z roku na rok wspina się na wyższe szczeble turnieju. W 2016 r. w eliminacjach wojewódzkich zajął 3 miejsce, a w 2017 r. na tych samych eliminacjach zajął 2 miejsce i tym samym dostał przepustkę do finału centralnego, który odbył się w Wieliczce. Tam Wojtkowi udało się zakwalifikować do pierwszej dziesiątki. W tym roku Wojciech Gózdź będzie reprezentował gminę Odolanów, powiat ostrowski i województwo wielkopolskie w finale krajowym OTWP, który odbędzie się w Świdwinie (województwo zachodniopomorskie). Swoje sukcesy Wojtek w dużej części zawdzięcza rodzicom, a w szczególności mamie, która wiele czasu i energii poświęca na pomaganie synowi w przygotowaniach do turnieju. Osiąganie takich wyników wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Wojtek wiele godzin poświęca na naukę i przygotowania do turnieju a mimo to nie koliduje to z jego bardzo dobrymi wynikami w nauce.

 

Gratulujemy Wojtkowi i życzymy sukcesów na najwyższym etapie!

 • autor: G.Sz., data: 2018-05-10
 • Sukces Wojtka podczas etapu wojewódzkiego
 • Sukces Wojtka podczas etapu wojewódzkiego
 • Sukces Wojtka podczas etapu wojewódzkiego
 • Sukces Wojtka podczas etapu wojewódzkiego
 • Sukces Wojtka podczas etapu wojewódzkiego
 • Sukces Wojtka podczas etapu wojewódzkiego
 • Sukces Wojtka podczas etapu wojewódzkiego
 • Sukces Wojtka podczas etapu wojewódzkiego
 • Sukces Wojtka podczas etapu wojewódzkiego
 • Sukces Wojtka podczas etapu wojewódzkiego
 • Sukces Wojtka podczas etapu wojewódzkiego

Gminny Konkurs Fotograficzny w Garkach

29 osób z czterech szkół wzięło udział w Gminnym Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Przyłapani na czytaniu”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło 26 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach. Organizatorkami konkursu były: Katarzyna Maciejewicz i Beata Nowicka. Konkurs miał na celu promować czytanie jako formę spędzania wolnego czasu i zarejestrować obrazy popularyzujące czytelnictwo, rozbudzić wśród uczniów zainteresowania artystyczne oraz upowszechnić fotografię jako dziedzinę sztuki i sposób wyrażania emocji.

Do oceny - według takich kryteriów jak: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, techniczna jakość zdjęcia i ogólne walory artystyczne – „stanęło” łącznie 45 fotografii z dwóch kategorii wiekowych. Jeden uczestnik mógł dostarczyć maksymalnie dwa zdjęcia. W komisji konkursowej zasiadł pasjonat i znawca fotografii – Cezary Słomkowski, który po ogłoszeniu wyników wyjaśnił wszystkim różnicę między zdjęciem, a fotografią oraz omawiał – patrząc okiem profesjonalisty – konkursowe zdjęcia młodych, uzdolnionych artystów. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego otrzymał dyplom i upominek, a tym najbardziej „przyłapanych na czytaniu” wręczono album, nagrody książkowe i dyplomy.

Kategoria klas I – III:

 • I miejsce: Julia Sabatowska (Huta)
 • II miejsce: Wojciech Niedbała (Raczyce)
 • III miejsce: Wiktor Kaczmarek (Raczyce) i Aleksander Namysł (Raczyce)

Wyróżnienia: Hubert Koryciak (Garki), Zofia Kusz (Huta), Wojciech Niedbała (Raczyce), Jowita Grek (Huta) oraz Hubert Bazak (Garki).

Kategoria klas IV – VII:

 • I miejsce: Aleksandra Jacyno (Garki) i Julia Deresińska (Huta)
 • II miejsce: Amelia Barczak (Huta) i Sara Klimek (Garki)
 • III miejsce: Roksana Schubert (Świeca) i Katarzyna Gil (Garki)

Wyróżnienia: Weronika Kołeczko (Świeca), Wiktoria Sieraczek (Huta), Agata Lontzek (Garki), Narina Wasiela (Garki), Maria Ziętek (Świeca), Alicja Kocińska (Garki) oraz Edyta Bałamącek (Garki).

Serdeczne gratulacje dla uczestników i ich bliskich za pomysłowość i zaangażowanie!

 • autor: Katarzyna Maciejewicz , data: 2018-05-10
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny
 • Gminny Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy do wspólnego świętowania

 • Plakat

Szkoła Muzyczna zaprasza

 • Plakat

Mój region, mój dom

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie odbył się po raz kolejny Gminny Konkurs Historyczny „Mój region-mój dom”. W rywalizacji wzięło udział 16 uczniów z terenu gminy. Konkurs miał charakter odpowiedzi ustnej na pytania. Przewodniczącym jury był Andrzej Wasiela, pytania przygotował Rafał Walkow. Wyniki konkursu były następujące :

 1. HANNA SZUSTKIEWICZ - Szkoła Podstawowa w Hucie
 2. WIKTORIA ZAWIDZKA - Szkoła Podstawowa w Odolanowie
 3. KACPER USAREK - Szkoła Podstawowa w Garkach

Laureaci otrzymali książki, dyplomy oraz inne nagrody rzeczowe. Reszta uczestników dyplomy i drobne upominki. Dyplomy otrzymali również opiekunowie uczniów. Organizatorem konkursu był Maciej Dymacz.

 • autor: Maciej Dymacz, data: 2018-05-10

Zostań mistrzem kolarstwa górskiego

 • Plakat

Do pobrania

Osiemnastka GMCP "Wiara-Nadzieja-Miłość"

W dniu 30 kwietnia br., miało miejsce niepowtarzalne spotkanie integracyjne zorganizowane z okazji „Osiemnastki” Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie, które zostało otwarte osiemnaście lat temu tj. 28 kwietnia 2000 roku.

Przy słonecznej pogodzie spotkanie obecnych i byłych pracowników odbyło się w pięknym ogrodzie Centrum, gdzie można było się zrelaksować i cieszyć pięknem natury. Po raz pierwszy w spotkaniu integracyjnym pracowników Centrum uczestniczyła kadra zatrudniona w Dziennym Domu Senior+.

Symboliczna „18” upłynęła w miłej, serdecznej atmosferze przy dobrej kawie osłodzonej torcikiem i potrawami z grilla oraz na wspólnych rozmowach i wspomnieniach.

 • autor: GMCP, data: 2018-05-08
 • Spotkanie integracyjne pracowników Centrum
 • Spotkanie integracyjne pracowników Centrum
 • Spotkanie integracyjne pracowników Centrum
 • Spotkanie integracyjne pracowników Centrum

Kapela znad Baryczy z wyróżnieniem w Przemyślu

Po ponad 30 letniej przerwie Kapela znad Baryczy wzięła udział w 40. Ogólnopolskim Festiwalu Folku Miejskiego im. Jerzego Janickiego w Przemyślu i zdobyła wyróżnienie za program „Odolanów Miasto Panów”.

Ogólnopolski Festiwal Folku Miejskiego to najstarsze tego typu wydarzenie w Polsce. Rok rocznie przyciąga tłumy miłośników muzyki folkowej. W tym roku w muzyczne szranki stanęło 11 kapel. Wygrała śląska kapela podwórkowa ŚLĄSKIE BAJERY !!! Gratulujemy szczerze BAJEROM zagrali wspaniale, ale nie było tu słabych. Piękny koncert jako gość Festiwalu dała LWOWSKA KAPELA PODWÓRKOWA TA JOJ im. Stanisława KIJA Gawlikowskiego.

Istniejący od 40 lat festiwal ma na celu podtrzymanie tradycji i charakteru właściwego kapelom folkloru miejskiego. Repertuar kapel często nawiązuje do wydarzeń związanych z własnym środowiskiem, z ich małymi ojczyznami.

Dziękujemy Gminie i Miastu Odolanów za udzieloną pomoc w akredytacji, dojeździe i uczestnictwie Kapeli znad Baryczy w tym Festiwalu. Miasto nad Baryczą jest również znane w mieście nad Sanem, gdzie Kapela zajdzie się na antenie TV3 Rzeszów, jak i Polskiego Radia Rzeszów oraz w informacjach festiwalowych.

drukuj (Kapela znad Baryczy z wyróżnieniem w Przemyślu)

 • autor: Bogdan Cebulski, data: 2018-05-07
 • Kapela
 • Kapela znad Baryczy
 • Kapela znad Baryczy
 • Kapela znad Baryczy
 • Festiwal Przemyśl

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

 • Plakat
 • Plakat

Maturalni przebierańcy

Jak tradycja nakazuje klasa trzecia w czwartek 26 kwietnia przyszła do szkoły przebrana. Pojawili się w LO piłkarz, wojskowi, strażak, policjant, księżniczka, "pani z kasą", panowie od deratyzacji(?) i wielu innych. Największą gwiazdą okazała się Frida Kahlo - meksykańska malarka. Wiktorii gratulujemy pomysłu i perfekcyjnego wykonania!

 • autor: Ewa Wieja, data: 2018-05-07
 • Przebierańcy 2018
 • Przebierańcy 2018
 • Przebierańcy 2018
 • Przebierańcy 2018
 • Przebierańcy 2018
 • Przebierańcy 2018

Dzień Otwarty Jagiellończyków

25 kwietnia 2018 r. odolanowskie Liceum zaprosiło uczniów klas III gimnazjalnych z Gminy Odolanów i gmin ościennych do udziału w różnych turniejach, warsztatach i konkursach. Odwiedzili nas uczniowie z Odolanowa, Sośni, Sulmierzyc, Świecy i Wierzbna.

W trakcie spotkania odbyły się:

 • Turniej Piłki Nożnej Chłopców
 • Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
 • Humanistyczny Turniej "1 z 10"
 • Konkurs "Przyrodniczy Wisielec"
 • Warsztaty językowe (angielski, hiszpański, niemiecki)
 • Warsztaty zumby
 • Warsztaty tenisa ziemnego

Był to czas dobrej zabawy, integracji uczniów różnych szkół, poznawania przez gimnazjalistów oferty edukacyjnej odolanowskiego LO na przyszły rok szkolny.

 • autor: Ewa Wieja, data: 2018-05-07
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków
 • Dzień Otwarty Jagiellończyków

Przebić MUR

„Dlaczego dorośli nie rozumieją dzieci”? Tym pytaniem młodzież z odolanowskiego PaTPORTU rozpoczęła pokaz spektaklu „Mur”, który pod koniec kwietnia zaprezentowała w Domu Kultury w Sulmierzycach.

Grupa PaTPORT zaproszona została do Sulmierzyc przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej i wystąpiła w ramach profilaktyki rówieśniczej przed uczniami tej szkoły.

Mur” to spektakl, który jest wołaniem młodego człowieka o to, by być zauważonym i zrozumianym przez dorosłych. Młodzież pokazała, jak często brak zrozumienia przyczynia się do narastania negatywnych emocji i oddalania się ludzi od siebie. Tytułowy mur to symbol bariery, jaka powstaje pomiędzy dziećmi i dorosłymi na skutek niewłaściwych relacji pomiędzy nimi.

Grupa PaTPORT wystąpiła z tym samym spektaklem również przed rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie podczas szkolnej wywiadówki.

 • autor: PatPort, data: 2018-05-07
 • Odolanowski PaTPORT podczas przedstawienia
 • Odolanowski PaTPORT podczas przedstawienia
 • Odolanowski PaTPORT podczas przedstawienia
 • Odolanowski PaTPORT podczas przedstawienia
 • Odolanowski PaTPORT podczas przedstawienia
 • Odolanowski PaTPORT podczas przedstawienia
 • Odolanowski PaTPORT podczas przedstawienia
 • Odolanowski PaTPORT podczas przedstawienia

Majówka na odolanowskim Rynku

3 maja na odolanowskim Rynku można było usłyszeć znane i lubiane polskie piosenki i pieśni. W tym ważnym dniu Odolanowska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Aleksandry Hoffmann-Dzieran i Ryszarda Hoffmanna w sposób szczególny chciała podkreślić obchodzoną w tym roku Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji przygotowała bardzo ciekawy repertuar, a rozpoczęła go najpopularniejszą pieśnią upamiętniającą Konstytucję 3 Maja, czyli „Mazurkiem 3-ego Maja”. Następnie zabrzmiał klasyczny marsz wojskowy „Marsz marsz Polonia”, w którym partie wokalną zaśpiewał Wojciech Geisler. Orkiestra lubi zaskakiwać słuchaczy, więc i tym razem pojawiły się utwory w rytmie cha-cha, beguine, swingu oraz walca. Partie wokalne zaśpiewała debiutująca w Orkiestrze Anna Zarycka. Melodie biesiadne m.in. – Szła dzieweczka, Serduszka dwa, Cyt cyt, wraz z towarzyszeniem Orkiestry, wykonał kwartet wokalny: Jolanta Ratajek, Dorota Talaga, Andrzej Biegański i Andrzej Libudzic, którzy na co dzień są członkami Chóru Barbara. Partie solowe na trąbce zagrał Krzysztof Zawidzki. Koncert poprowadził Dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury Janusz Lizurej.

Licznie zgromadzona publiczność, potrójny bis, śpiewy, które było słychać z widowni oraz uśmiechy na twarzach, świadczą o tym, że każdy z słuchaczy „odnalazł swoją nutkę”, a dla muzyków to doskonałe potwierdzenie, że ich praca i pasja sprawia innym przyjemność.

 • autor: Aleksandra Hoffmann, data: 2018-05-07
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku
 • Majówka na Rynku

Początek maja na drogach

Mimo długiego weekendu majowego na terenie Gminy i Miasta Odolanów trwają prace inwestycyjne na drogach i nie tylko. W trakcie modernizacji są ulica Łąkowa i Kościelna w Garkach, ulica Nowa w Odolanowie, ulice Jodłowa i Świerkowa przy osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie.  Na ukończeniu są prace polegające na położeniu nowych dywaników asfaltowych na drogach po budowie kanalizacji w Uciechowie. Dzięki tak pomyślanej inwestycji na drogach, gdzie kopano kanalizację nie ma już prawie śladu po wcześniejszych robotach, a mieszkańcy Uciechowa mogą korzystać z kompleksowo odnowionych dróg. Podróżujących pociągiem z Odolanowa z pewnością ucieszy wiadomość, iż w oczekiwaniu na pociąg będą mogli skorzystać z nowej wiaty przystankowej.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-05-04

Ulica Łąkowa i Kościelna w Garkach

 • Prace w Garkach
 • Prace w Garkach
 • Prace w Garkach

Ulica Nowa w Odolanowie

 • Ul. Nowa w Odolanowie
 • Ul. Nowa w Odolanowie
 • Ul. Nowa w Odolanowie

Osiedle przy ulicy Strzeleckiej

 • Ulice Świerkowa i Jodłowa
 • Ulice Świerkowa i Jodłowa
 • Ulice Świerkowa i Jodłowa

Modernizacja dróg po budowie systemu kanalizacji w Uciechowie

 • Budowa kanalizacji w Uciechowie na ukończeniu
 • Budowa kanalizacji w Uciechowie na ukończeniu
 • Budowa kanalizacji w Uciechowie na ukończeniu
 • Budowa kanalizacji w Uciechowie na ukończeniu
 • Budowa kanalizacji w Uciechowie na ukończeniu
 • Budowa kanalizacji w Uciechowie na ukończeniu

Wiata przystankowa przy PKP w Odolanowie

 • Wiata przystankowa dla podróżnych na odolanowskim dworcu PKP
 • Wiata przystankowa dla podróżnych na odolanowskim dworcu PKP
 • Wiata przystankowa dla podróżnych na odolanowskim dworcu PKP

Majowe świętowanie

Tegoroczne obchody uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja tradycyjnie rozpoczęła msza święta za Ojczyznę i Mieszkańców Ziemi Odolanowskiej w kościele pw. św. Marcina w Odolanowie. Po nabożeństwie władze samorządowe, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu okolicznościowym. Po przywitaniu obecnych przez Burmistrza Mariana Janickiego, głos zabrał Przewodniczący Rady Jan Prokop, który podkreślił wyjątkowość tegorocznych uroczystości patriotycznych w związku ze Stuleciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz setną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Główne uroczystości w Gminie i Mieście Odolanów związane z tymi wielkimi rocznicami odbędą się w ramach Dni Generała Kazimierza Glabisza 26-27 maja, na które już teraz wszystkich Państwa serdecznie zapraszam – dodał na zakończenie Przewodniczący Rady.

Wczorajsze spotkanie było również okazją do wręczenia medali „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej”. Medal przyznawany od 1992 roku i stanowi wyróżnienie honorowe w uznaniu zasług dla Gminy i Miasta Odolanowa. Medal nadawany jest jako wyróżnienie indywidualne lub zbiorowe.

23 kwietnia 2018 r. Rada Gminy i Miasta Odolanów podjęła uchwałę w sprawie przyznania medalu – plakietki „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej” dla:

Pani Elżbiety Tomczak - Sołtysa miejscowości Tarchały Wielkie od 2011 roku. Przez 20 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Wspólnie z Mieszkańcami organizuje takie wydarzenia jak Dożynki, Dzień Matki czy Dzień Kobiet. Pani Sołtys aktywnie uczestniczy w działalności Stowarzyszenia „Razem dla Tarchał Wielkich i okolicy” oraz w przedsięwzięciach realizowanych przez LZS Tarchały Wielkie. Współpracuje również z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz przedstawicielami Szkoły Podstawowej. Śpiewa w Chórze „Barbara”.

Księdza prałata Henryka Hołosia - Dziekana Dekanatu Odolanowskiego i od roku 1997 Proboszcza parafii św. Barbary w Odolanowie. Poza pracą duszpasterską zajmuje się działalnością społeczną. Z jego inicjatywy w roku 2000 powstał Chór parafialny „Barbara”. Od 19 lat uczestniczy w organizacji Balu Charytatywnego, którego szczytnym celem jest wsparcie potrzebujących rodzin. Organizuje również biesiady parafialne i festyny rodzinne. Od początku objęcia funkcji proboszcza, każdego roku, wspólnie z Akcją Katolicką, gości osoby niepełnosprawne oraz grupy pielgrzymkowe. Stworzył punkt „Dar serca”, w którym udzielana jest pomoc materialna dla najuboższych. W czerwcu 2017 roku z rąk Ministra Obrony Narodowej ks. Henryk Hołoś odebrał awans na wojskowy stopień porucznika Wojska Polskiego.

Pana Donata Zawidzkiego - właściciela firmy Dozamech. Firma powstała w 1991 roku. Specjalizuje się w produkcji maszyn rolniczych. Oferuje nowoczesne i profesjonalne urządzenia, charakteryzujące się dużą wydajnością, funkcjonalnością, zaawansowaną technologią i niezawodnością, co potwierdzają zdobyte prestiżowe nagrody oraz opinie użytkowników. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Czech i Węgier. Pan Donat Zawidzki angażuje się w życie społeczności lokalnej między innymi poprzez organizację zawodów wędkarskich i sponsoring imprez plenerowych organizowanych na terenie Gminy i Miasta Odolanów takich jak Dni Odolanowa czy Dożynki. Pan Zawidzki udzielił wsparcia finansowego pogorzelcom odolanowskim w roku 2017.

Panów Henryka Czubaka i Jana Czubaka - współwłaścicieli firmy Dombud. Początki jej działalności sięgają roku 1991. Firma jest generalnym wykonawcą i producentem konstrukcji stalowych. Specjalizuje się w budowie hal produkcyjnych i magazynowych na terenie całej Polski. Zdobyła kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, w tym między innymi przynależność do elitarnego Klubu Gazel Biznesu – grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. Panowie Henryk Czubak i Jan Czubak angażują się w życie społeczności lokalnej wspierając finansowo klub sportowy MLKS Odolanovia oraz Dni Odolanowa, Dożynki czy imprezę sportową Polska Biega w Tarchałach Wielkich. Dotowali Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego i wspierali finansowo mieszkańców spalonej kamienicy odolanowskiej w roku 2017.

Pana Marka Burkietowicza - współwłaściciela firmy Tartak Burkietowicz. Jest to firma rodzinna z ponad 120 letnią tradycją, budząca zaufanie wśród klientów, którzy cenią jakość świadczonych przez nią usług. Potwierdzeniem tej jakości są uzyskane liczne certyfikaty i atesty. Pan Marek Burkietowicz jest również współwłaścicielem firmy Wiązary Burkietowicz, która jest liderem w produkcji prefabrykowanych konstrukcji z litego drewna. Pan Marek bardzo angażuje się w życie społeczności lokalnej poprzez wspieranie finansowe klubu piłki nożnej MLKS Odolanovia, dotowanie imprez plenerowych, takich jak Dni Odolanowa czy Festyn Rodzinny. Jest również sponsorem klubu kickboxingu – Center-Team Odolanów. Uczestniczył w budowie strefy kibica podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, a także współfinansował budowę konstrukcji drewnianej dachu spalonej w 2017 roku kamienicy zlokalizowanej w Odolanowie.

Pana Ryszarda Hoffmanna – muzyka, artysty. Pan Ryszard pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. Na początku lat 70-tych minionego stulecia wraz z bratem i siostrą grał w zespole muzycznym swojego ojca. Był również członkiem Orkiestry Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Sulmierzyckiej Orkiestrze Dętej. Podczas dwuletniej służby wojskowej grał na trąbce, pianinie i saksofonie w Orkiestrze Jednostki Wojskowej 1956 w Ostrowie Wielkopolskim. Od roku 1983 Pan Ryszard Hoffmann jest kapelmistrzem Odolanowskiej Orkiestry Dętej. Orkiestra każdego roku występuje na uroczystościach gminnych, a także bierze udział w przeglądach i festiwalach. Od roku 1978 Pan Ryszard jest organistą parafii św. Barbary w Odolanowie, a od 2000 roku prowadzi chór „Barbara”. Jest współorganizatorem dwunastu Parafialnych Biesiad Piosenki. W roku 2007 otrzymał honorowe odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” a w 2013 roku złotą odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Chóru „Barbara” - założony w roku 2000. Dzisiaj liczy 26 członków, będących mieszkańcami parafii św. Barbary. Chórzyści biorą czynny udział w parafialnych uroczystościach kościelnych oraz w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Gminy i Miasta Odolanów, takich jak wieczernice, akademie, festyny, dożynki. Na dorobek artystyczny Chóru składa się również współorganizacja dwunastu Parafialnych Biesiad Piosenki. Ponadto Chór promuje naszą Małą Ojczyznę koncertując poza granicami Gminy. Chór „Barbara” tworzą: Hoffmann Ryszard – dyrygent, Świtała Maria, Stasiak Renata, Majstrak Urszula, Torba Kazimiera, Kucharek Maria, Talaga Dorota, Barczak Aldona, Cieluch Maria, Ratajek Jolanta, Tomczak Elżbieta, Rezulak Irena, Jakubowska Janina, Rzekiecka Czesława, Topolan Urszula, Topolan Kazimierz, Grzegorowski Czesław, Szkudlarz Stefan, Janicki Leszek, Talaga Adam, Szkudlarz Franciszek, Libudzic Andrzej, Majstrak Andrzej, Biegański Andrzej, Goliński Stanisław, Joks Marian.

Wszyscy odznaczeni odebrali z rąk Burmistrza Mariana Janickiego oraz Przewodniczącego Rady Jana Prokopa medale – plakietki, listy gratulacyjne oraz czerwoną różę.

Na zakończenie części oficjalnej w swoich najpiękniejszych utworach zaprezentował się odznaczony Chór Barbara.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-05-04
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców z pomysłem!

Mieszkańcy gminy Odolanów! Jeśli chcielibyście sprawdzić się organizacyjnie jako liderzy lokalni i przeprowadzić działania, na rzecz Waszej społeczności według Waszych pomysłów dotyczących dowolnej dziedziny życia, a na które możecie otrzymać dofinansowanie – zapraszamy na ostatnie szkolenie przed naborem wniosków o dofinansowanie, na którym wyjaśnimy, doradzimy i podpowiemy jak to zrobić, by zostać grantobiorcą.

Spotkanie w sprawie składania wniosków do konkursu programu „Działaj Lokalnie” odbędzie się w poniedziałek 07.05.2018 r. w godz. 16.30 – 18.30 do Sali konferencyjnej(parter) przy pl. ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu.

Zapraszamy liderów stowarzyszeń, fundacji i także co najmniej trzy osobowych grup nieformalnych mieszkańców gminy.

Dla usprawnienia organizacji spotkania prosimy o sygnał o zamiarze przybycia na e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl

Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 • data: 2018-05-04

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Boników

 • Ogłoszenie
 • Ogłoszenie
 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2018-04-26

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Gliśnica

 • Ogłoszenie
 • Ogłoszenie
 • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2018-04-26

Majówka

Gminny konkurs „Życie i działalność gen. Kazimierza Glabisza”

W ramach obchodów DNI GENERAŁA KAZIMIERZA GLABISZA w Szkole Podstawowej im. gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie 26.04.2018r. odbył się GMINNY KONKURS „Życie i działalność gen. Kazimierza Glabisza”.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z trzech szkół:

- Szkoła Podstawowa im. gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie

- Szkoła Podstawowa w Świecy

- Szkoła Podstawowa w Uciechowie

Uczniowie rozwiązywali test pisemny przygotowany przez pana Rafała Walkowa. Wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani. Wykazali się znajomością życiorysu generała. W oczekiwaniu na wyniki uczniowie wraz z opiekunami, obejrzeli film przedstawiający sprowadzenie prochów generała do Odolanowa. Komisja po wnikliwym sprawdzeniu testu wyłoniła zwycięzców.

- I miejsce zdobyła Zuzanna Ławniczak – SP Odolanów

- II miejsce zdobyli Mateusz Prokop SP Odolanów i Szymon Rataj – SP Uciechów

- III miejsce zdobyła Julia Grycman – SP Odolanów

Wszystkim gratulujemy!

Konkurs przygotowały panie: Małgorzata Brodala i Marta Kolińska

 • autor: M.Brodala, data: 2018-04-27
 • KonkursGlabisz (1)
 • KonkursGlabisz (2)
 • KonkursGlabisz (3)
 • KonkursGlabisz (4)
 • KonkursGlabisz (5)

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie

Dokumenty do pobrania

Sukcesy wokalne Studia Piosenki z ODK

Uczestniczki Studia Piosenki  z Odolanowskiego Domu Kultury pod kierunkiem Pauli Pływaczyk  zmagały się o tytuł najlepszej wokalistki w trakcie 25 Festiwalu  Piosenki Religijnej i Refleksyjnej w Sycowie. W zmaganiach wzięło udział 170 młodych artystów w pięciu kategoriach wiekowych.  Nasze wokalistki zdobyły czołowe miejsca w swoich kategoriach wiekowych  – I miejsce przypadło Annie Zaryckiej, a drugie miejsce zdobyła  Alicja Szkudlarz. Laureatkom: Annie Zaryckiej i Alicji Szkuldarz oraz i ich  Instruktor Pauli Pływaczyk gratulujemy sukcesu i czekamy na kolejne!

 • autor: ODK, data: 2018-04-24
 • Anna Zarycka i Alicja Szkudlarz - laureatki konkursu
 • Anna Zarycka i Alicja Szkudlarz - laureatki konkursu
 • Anna Zarycka i Alicja Szkudlarz - laureatki konkursu
 • Anna Zarycka i Alicja Szkudlarz - laureatki konkursu

PRZEDSIĘBIORCO, przypominamy o obowiązku wpłat na fundusze promocji!

 • Plakat

Dawid Barczak bezkonkurencyjny na krajowych ringach!

Trzeci tytuł Mistrza Polski w tym roku wywalczył Dawid Barczak (Center-Team Odolanów), tym razem podczas Mistrzostw Polski w Legnicy w dniach 20-22 kwietnia 2018 roku, w formule low-kick w wadze -71kg.

To trzecie zawody rangi Mistrzostw Polski w tym roku i trzecie zwycięstwo Dawida, czym potwierdza, że jest niekwestionowanym mistrzem tej wagi. Począwszy od Kartuz, gdzie zwyciężył w formule kick-light (9-11 marca), po tygodniu w Warszawie (16-18 marca) zwyciężył w najtrudniejszej formule kickboxingu K-1 i teraz potwierdził, że ring krajowy należy w tym roku do niego!

Zawody w Legnicy to także dobry występ Huberta Sikory, który w kategorii -63,5 kg junior młodszy wywalczył srebrny medal. W półfinale pokonał zawodnika Seweryna Obszyńskiego (Uczniowski Klub Sportowy Armia Polkowice) jednogłośną decyzją sędziów. W finale uległ bardzo doświadczonemu już Kacprowi Adamczewskiemu (KS Gym Fight Wrocław). Hubert posiada ogromne możliwości, których jeszcze nie potrafi wykorzystać w ringu. Nadejdzie jednak moment w którym poczuje się w walce bardziej swobodnie i wtedy będzie niezwykle groźnym zawodnikiem.

Przed Dawidem czas na odpoczynek po bardzo pracowitym okresie. Jednak już musimy zacząć myśleć o przygotowaniach do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się we wrześniu – i zrobimy wszystko, by przywieźć z nich medal.

 • autor: Tomasz Sroka, data: 2018-04-24
 • Mistrzostwa Polski i zwycięska drużyna Center Team Odolanów
 • Mistrzostwa Polski i zwycięska drużyna Center Team Odolanów
 • Mistrzostwa Polski i zwycięska drużyna Center Team Odolanów
 • Mistrzostwa Polski i zwycięska drużyna Center Team Odolanów
 • Mistrzostwa Polski i zwycięska drużyna Center Team Odolanów
 • Mistrzostwa Polski i zwycięska drużyna Center Team Odolanów

Strzelali w Odolanowie

Dnia 21.04.2018r w sali sportowej „Pilawa” odbył się Międzypokoleniowy Turniej Strzelecki z Broni Pneumatycznej z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczestnicy rywalizowali drużynowo oraz indywidualnie w wielu kategoriach wiekowych. Strzelanie odbywało się na dwóch stanowiskach strzeleckich z odległości 10 m do tarczy 17x17 cm, z broni krótkiej i długiej.

Wyniki końcowe Turnieju przedstawiają się następująco:

Rywalizacja drużynowa

Drużyny w kategorii wiekowej + 18 lat

Startowały 4 drużyny i zajęły następujące miejsca:

 • I miejsce - drużyna Krio 2 w składzie: Wioletta Andrzejewska, Mariusz Bielecki, Grzegorz Gaworski, Henryk Sołtysiak – zdobyła 232 punkty.
 • II miejsce - drużyna Krio 1 w składzie: Ewa Rataj, Grzegorz Krauze, Dariusz Gołacki, Radosław Tomalak – zdobyła 228 punktów.
 • III miejsce - drużyna PZERiI w składzie: Helena Musiałowska, Ryszard Nowacki, Ryszard Lis, Eugeniusz Pieprzka – zdobyła 194 punkty.
 • IV miejsce – drużyna Ślepaki w składzie: Dawid Bilski, Krzysztof Nentwig, Anna Matelska, Marcin Matelski – zdobyła 140 punktów.

Pierwsze trzy miejsca zostały nagrodzone pucharami.

Drużyny w kategorii wiekowej 14 do 18 lat

 • I miejsce – drużyna Asy w składzie: Marta Bilska, Zuzanna Bilska, Małgorzata Bilska, Maciej Kopa – zdobyła 181 punktów i została nagrodzona pucharem.

Ponieważ zgłosiła się jedna drużyna w składzie której dwie zawodniczki mieściły się kategorii wiekowej 14 - 18 lat, organizator i sędziowie Turnieju zadecydowali o dopuszczeniu tej drużyny do strzelania w tej kategorii wiekowej.


Rywalizacja indywidualna

Wyniki w strzelaniu z wiatrówki krótkiej:

Najlepsze rezultaty ze wszystkich kategorii kobiet:

 • 1-sze miejsce z ilością 25 punktów zdobyła: Anna Błaszczyk
 • 2-gie miejsce z ilością 17 punktów zdobyła: Ewa Rataj
 • 3-cie miejsce z ilością 16 punktów zdobyła: Marta Bilska

Najlepsze rezultaty ze wszystkich kategorii mężczyzn:

 • 1-sze miejsce z ilością 27 punktów zdobył: Mariusz Bielecki
 • 2-gie miejsce z ilością 26 punktów zdobył: Damian Kasperczyk
 • 3-cie miejsce z ilością 25 punktów zdobył: Dariusz Gołacki

Wyniki w strzelaniu z wiatrówki długiej:

Najlepsze rezultaty ze wszystkich kategorii kobiet:

 • 1-sze miejsce z ilością 46 punktów zdobyła: Wioletta Andrzejewska
 • 2-gie miejsce z ilością 39 punktów zdobyła: Ewa Rataj
 • 3-cie miejsce z ilością 38 punktów zdobyła: Małgorzata Bilska

Najlepsze rezultaty ze wszystkich kategorii mężczyzn:

 • 1-sze miejsce z ilością 48 punktów zdobył: Przemysław Stasiak
 • 2-gie miejsce z ilością 46 punktów zdobył: Grzegorz Gaworski (po dogrywce)
 • 3-cie miejsce z ilością 46 punktów zdobył: Roman Brzezicha

Wyniki dwóch konkurencji łącznie (krótka i długa wiatrówka), kobiet
w trzech kategoriach:

Wyniki łączne kobiet w kategorii 14 do 18 lat:

 • 1-sze miejsce z ilością 50 punktów zdobyła: Marta Bilska
 • 2-gie miejsce z ilością 13 punktów zdobyła: Zuzanna Bilska

Wyniki łączne kobiet w kategorii 18 do 40 lat:

 • 1-sze miejsce z ilością 52 punktów zdobyła: Małgorzata Bilska
 • 2-gie miejsce z ilością 51 punktów zdobyła: Anna Błaszczyk
 • 3-cie miejsce z ilością 30 punktów zdobyła: Anna Matelska

Wyniki łączne kobiet w kategorii powyżej 40 lat:

 • 1-sze miejsce z ilością 57 punktów zdobyła: Wioletta Andrzejewska
 • 2-gie miejsce z ilością 56 punktów zdobyła: Ewa Rataj
 • 3-cie miejsce z ilością 19 punktów zdobyła: Grażyna Janicka

Wyniki dwóch konkurencji łącznie (krótka i długa wiatrówka), mężczyzn
w 3-ech kategoriach

Wyniki łączne mężczyzn w kategorii 18 do 50 lat:

 • 1-sze miejsce z ilością 72 punktów zdobył: Mariusz Bielecki
 • 2-gie miejsce z ilością 67 punktów zdobył: Paweł Gaworski
 • 3-cie miejsce z ilością 63 punktów każdy, zdobyli: Dariusz Gołacki i Grzegorz Krauze
   

Wyniki łączne mężczyzn w kategorii powyżej 50 lat:

 • 1-sze miejsce z ilością 68 punktów zdobył: Maciej Kopa
 • 2-gie miejsce z ilością 66 punktów zdobył: Eugeniusz Pieprzka
 • 3-cie miejsce z ilością 64 punktów zdobył: Ryszard Lis

Zawodnicy z każdej kategorii zostali nagrodzeni pucharami, a kolejni dyplomami.

Dodatkowo zostali wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami zawodnicy:

 • Najlepszy Zawodnik Turnieju: Mariusz Bielecki
 • Najmłodszy Zawodnik Turnieju: Zuzanna Bilska
 • Najstarszy Zawodnik Turnieju: Bogdan Jurek

Wyżej wymienieni zawodnicy otrzymali również od firmy WOSEBA po zestawie kaw. PPUH WOSEBA miała na sali stanowisko serwowania różnych rodzajów kawy, które cieszyło się sporym powodzeniem wśród zawodników i gości.

Wszyscy zawodnicy i goście otrzymali od Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego okolicznościowe przypinki nawiązujące do 100-letniej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Organizatorami Turnieju byli: Odolanowskie Bractwo Strzeleckie, Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie, Urząd Gminy i Miasta Odolanów. Patronat nad Turniejem objął Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów.

 • autor: Krzysztof Dybol, data: 2018-04-24
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie
 • Turniej Strzelecki w Odolanowie

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • Ostrzeżenie meteo

Odolanowscy seniorzy w Warszawie

Ponad 50-cio osobowa grupa odolanowskich seniorów przebywała w Warszawie. Trzydniowy pobyt w stolicy rozpoczęto zwiedzaniem ogrodów pałacowych w Wilanowie oraz Swiątyni Opatrzności Bożej, obiektów położonych przy Trakcie Krakowskim: jak Pałac Prezydencki, pomnik Adama Mickiewicza, Grób Nieznanego Żołnierza, Bazylikę Architekadralną św. Jana Chrzciciela.

W drugim dniu zwiedzono Starówkę, Zamek Królewski, Pałac Kultury - korzystając z tarasu widokowego podziwiając panoramę stolicy. Kolejnym etapem wędrówki po Warszawie był Cmentarz na Powązkach, gdzie przy grobach ofiar Smoleńska stanęli do wspólnej fotografii. Prawie dwie godziny spacerowano po Łazienkach Królewskich, po czym udano się do Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, gdzie z tarasu widokowego oglądano lądujące i startujące samoloty. Nie zabrakło pobytu na Złotych Tarasach i w Muzeum Fryderyka Chopina.

 

W czasie pobytu dopisywała słoneczna pogoda, uczestnicy wycieczki wracali pełni zadowoleni, z dobrymi wrażeniami o pięknej stolicy naszego kraju. Kierownik wycieczki Józef Wajs przewodniczący koła odolanowskich emerytów zapowiedział, że w miesiącu maju br., kolejna grupa wyjedzie na wypoczynek w okolice Augustowa, skąd na jeden dzień udadzą się do Wilna.

 • autor: Józef Wajs, data: 2018-04-23
 • Odolanowscy seniorzy w Warszawie
 • Odolanowscy seniorzy w Warszawie
 • Odolanowscy seniorzy w Warszawie
 • Odolanowscy seniorzy w Warszawie
 • Odolanowscy seniorzy w Warszawie
 • Odolanowscy seniorzy w Warszawie
 • Odolanowscy seniorzy w Warszawie
 • Odolanowscy seniorzy w Warszawie
 • Odolanowscy seniorzy w Warszawie

Są pieniądze na pomysły mieszkańców

Nawet grupa kilku osób, z pomysłem na działania odpowiadające potrzebom mieszkańców w swoich miejscowościach, może otrzymać pieniądze na sfinansowanie realizacji tych działań. Takim nieformalnym grupom, a także lokalnym stowarzyszeniom lub fundacjom, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przyznaje granty do 6 tys. zł z programu „Działaj Lokalnie” edycja 2018. Należy „przelać” swój pomysł na komputer i złożyć wniosek o potrzebną kwotę - z nieodpłatną pomocą kompetentnych doradców!!!

Nieco więcej można doczytać klikając w link http://dzialaj.barycz.pl/ads/view/244.

Ale szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania grantów zostaną omówione na spotkaniu we wtorek 24.04.2018 r. od godz. 16.30 w Miliczu, pl. ks. E. Waresiaka 7. Zapraszamy zainteresowanych. Jeśli nawet jeszcze nie macie gotowego pomysłu, to może on się zrodzić podczas spotkania.

 • autor: Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", data: 2018-04-20

Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe

We wtorek, 17 kwietnia 2018 roku  w Parku Natury odbyły się Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe w kategorii szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Wyniki były następujące:

Szkoły podstawowe:

Klasa I dziewcząt:

 • I Zofia Koryciak - Tarchały Wielkie
 • II Maja Kalina - Odolanów
 • III Barbara Głodek - Uciechów

Klasa I chłopcy:

 • I Hubert Koryciak - Garki
 • II Adrian Pierzchot - Odolanów
 • III Jakub Okupnik - Garki

Klasa II dziewcząt:

 • I Hanna Buczek
 • II Daria Mielicka -Uciechów
 • III Wiktoria Wróbel - Świeca

Klasa II chłopcy:

 • I Filip Fischer -Odolanów
 • II Natan Ćwiertniak - Odolanów
 • III Alan Ćwiertniak -Odolanów

Klasa III dziewczęta:

 • I Lena Gruca
 • II Kaja Barczak - Świeca
 • III Daria Szargan - Tarchały Wielkie

Klasa III chłopcy:

 • I Kamil Wieszczak - Tarchały Wielkie
 • II Maciej Ustianowski - Odolanów
 • III Artur Szulc - Uciechów

Klasa IV dziewczęta:

 • I Małgorzata Jurek -Odolanów
 • II Aleksandra Koniarek - Tarchały Wielkie
 • III Marta Wojtaszek - Odolanów

Klasa IV chłopcy:

 • I Stanisław Ćwiertniak
 • II Kacper Maciejewski
 • III Cyprian Zemski - Uciechów

Klasa V dziewczęta:

 • I Marta Działocha - Garki
 • II Wiktoria Klimek - Wierzbno
 • III Alicja Janicka - Raczyce

Klasa V chłopcy:

 • I Bartosz Sikora - Huta
 • II Maciej Kubicki - Uciechów
 • III Jakub Grzegorowski - Raczyce

Klasa VI dziewczęta:

 • I Katarzyna Gil - Garki
 • II Zuzanna Dolata - Tarchały Wielkie
 • III Paulina Mielicka - Uciechów

Klasa VI chłopcy:

 • I Damian Chleboś - Świeca
 • II Kacper Wasilewski - Raczyce
 • III Mateusz Prokop - Odolanów

Klasa VII dziewczęta:

 • I Agnieszka Poślednik - Odolanów
 • II Roksana Dudzińska - Odolanów
 • III Wiktoria Wewior - Huta

Klasa VII chłopcy:

 • I Adrian Płaczek - Huta
 • II Miłosz Adamczak - Tarchały Wielkie
 • III Aleksander Wożniak - Odolanów

Gimnazja:

Klasa II dziewcząt:

 • I Nadia Nowacka - Odolanów
 • II Eliza Szczepaniak - Wierzbno
 • III Klaudia Górna - Raczyce

Klasa II chłopcy:

 • I Kacper Adamczak - Wierzbno
 • II Norbert Wożniak - Odolanów
 • III Kamil Kaczmarek - Świeca

Klasa III chłopcy:

 • I Michał Działocha - Świeca
 • II Krzysztof Karwik - Odolanów
 • III Hubert Sikora - Świeca

Wyżej wymienione osoby otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy ufundowane przez Szkolny Związek Sportowy w Odolanowie.

 

 • autor: Organizator Maciej Dymacz, data: 2018-04-19
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018
 • Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe 2018

Spotkanie autorskie z Jackiem Tacikiem

 • Plakat

Rusza program usuwania azbestu na 2018 rok

Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie uprzejmie informuje, iż do dnia 01 czerwca 2018 r., w tutejszym Urzędzie można składać wnioski dotyczące usunięcia lub demontażu wyrobów azbestowych znajdujących się na Państwa posesjach. Wnioski można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Odolanów lub osobiście w Urzędzie, pok. nr 12.2.

Więcej informacji na temat programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku udzielą pracownicy Urzędu - Pani Aleksandra Fikus – tel. 62 733 15 81 w. 38, e-mail: aleksandra.fikus@odolanow.pl

Wnioski do pobrania: http://www.bip.odolanow.pl/155,utylizacja-azbestu.html

 • autor: Aleksandra Fikus, data: 2018-04-19

Drzwi otwarte w Szkole Muzycznej w Odolanowie

 • Plakat

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

 • Ostrzeżenie meteo

Co słychać w pracach interwencyjnych

Można śmiało powiedzieć, że pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych przez cały rok maja ręce pełne roboty. Pośród całorocznych prac interwencyjnych na pierwszym miejscu znajduje się sprzątanie i porządkowanie ulic, poboczy oraz terenów przy drogach - to niekończące się zadanie, bowiem jeszcze wielu uczestników ruchu drogowego (o zgrozo) lekkomyślnie wyrzuca śmieci, np. z jadącego samochodu na drogę! Wycinanie krzewów, dbanie o zieleń oraz drobne prace remontowe również znajdują się w czołówce prac. W ciągu roku trafiają się jednak „większe” zadania, jak położenie kostki brukowej, remont pomieszczeń użytkowych itp.

Obecnie pracownicy interwencyjni pomagają przy remoncie sali koncertowej w Odolanowskim Domu Kultury – demontują starą scenę, wymieniają dach pomieszczenia gospodarczego i toalet w Parku Natury oraz kładą chodnik na osiedlu Wojska Polskiego w Odolanowie (przy ul. Sułkowskiego).

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-04-13

Prace przy rozbiórce sceny w sali koncertowej ODK

 • Rozbiórka sceny w ODK
 • Rozbiórka sceny w ODK
 • Rozbiórka sceny w ODK

Wymiana dachu na budynku w Parku Natury

 • Odnawiany budynek w Parku Natury
 • Odnawiany budynek w Parku Natury
 • Odnawiany budynek w Parku Natury

Chodnik na Osiedlu Wojska Polskiego

 • Prace przy układaniu kostki brukowej
 • Prace przy układaniu kostki brukowej
 • Prace przy układaniu kostki brukowej

Komunikat

 • Komunikat

Gminny Konkurs Recytatorski

Ponad 50 uczniów wzięło udział w kolejnej edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 6 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Świecy. Organizatorkami konkursu były Ewa Bielak i Beata Hęćka. Konkurs miał na celu rozwijanie zdolności recytatorskich, popularyzowanie wybitnych dzieł literatury polskiej i światowej oraz upowszechnienie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

Do rywalizacji na najciekawszą interpretację wiersza stanęło 51 uczestników. Recytatorzy przedstawili jeden dowolnie wybrany utwór. Do konkursu przystąpiły dzieci podzielone na 3 grupy wiekowe. W jury zasiadły panie: Lucyna Martewicz i Jolanta Daros. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wyłoniono laureatów.

W klasach I – III

 • I miejsce – Hanna Jackowska (SP Wierzbno)
 • II miejsce – Barbara Płonka (SP Wierzbno)
 • III miejsce – Amelia Prukała (SP Tarchały Wielkie)

Wyróżnienia: 

 •  Julita Kosik (SP Wierzbno)
 • Weronika Stasiak (SP Uciechów)

W klasach IV – VI

 • I miejsce – Oskar Marciniak (SP Tarchały Wielkie)
 • II miejsce – Wiktoria Zawidzka (SP Huta)
 • III miejsce – Natalia Kusicielek (SP Wierzbno)

Wyróżnienia:

 • Julia Rogalińska (SP Tarchały Wielkie)
 • Gabriela Klauza (SP Odolanów)
 • Kamil Pawlak (SP Odolanów)

Kl VII i gimnazjum:

 • I miejsce – Patrycja Michalska (SP Świeca)
 • II miejsce – Mikołaj Dymalski (SP Odolanów)
 • III miejsce – Michalina Pyrgiel (SP Raczyce)

Wyróżnienia: 

 • Jagoda Bajodek (SP Wierzbno) 
 • Maria Jurek (SP Odolanów)
 • Anna Wojtkowska (SP Raczyce)
 • Wiktoria Dzięcioł (SP Wierzbno)

Na zakończenie mogliśmy wysłuchać wierszy w wykonaniu zwycięzców. Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy.

 • autor: Ewa Bielak, Beata Hęćka, data: 2018-04-13
 • Gminny Konkurs Recytatorski
 • Gminny Konkurs Recytatorski
 • Gminny Konkurs Recytatorski
 • Gminny Konkurs Recytatorski
 • Gminny Konkurs Recytatorski

Nie wypalaj traw!

Tegoroczna wiosna przyszła wyjątkowo późno, i niektórzy rolnicy myślą już o szybkim rozpoczynaniu prac związanych z uprawą roli. Rozpoczynają przede wszystkim od wypalania pozostałości po ubiegłorocznych plonach m.in. traw na łąkach i przydrożnych rowach. W związku z tym strażacy zarówno ci z PSP w Ostrowie Wielkopolskim, jak i ci z OSP działający na terenie gminy Odolanów gorąco apelują do rolników i działkowiczów o nie wypalanie traw i nieczystości. Mimo szerokiej akcji profilaktyki przeciwpożarowej wypalanie jest zabiegiem niestety nadal często praktykowanym, co nie jednokrotnie jest powodem groźnych pożarów zabudowań wiejskich, stogów i terenów leśnych. Udział w gaszeniu tego typu pożarów naraża także PSP na ponoszenie niepotrzebnych, często znacznych kosztów. Zabieg wypalania jest także szkodliwym dla środowiska naturalnego i zabronionym przez Ustawę o Ochronie Przyrody. W związku z tym prosi się wszystkich o przestrzeganie powyższego apelu. Wypalając trawy rolnicy narażają się nawet na utratę dopłat unijnych.

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2018-04-12

Przedstawienie w Szkole Podstawowej w Wierzbnie z wielkim przesłaniem

We wtorek, 27 marca 2018 r. o godz. 19.00 w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie, odbyło się widowisko przedstawiające Mękę Pańską pt. „Z Jezusem na Golgocie. Misterium o życiu, działalności, męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa na podstawie fragmentów Ewangelii wg św. Mateusza”.

Na spotkanie zostali zaproszeni okoliczni mieszkańcy, rodzice, uczniowie, absolwenci oraz przyjaciele szkoły.

Burmistrza Mariana Janickiego, reprezentowała doradczyni ds. edukacji Elżbieta Prusiewicz- Sajnaj, przybyli też radny Marek Bolach i sołtysi Kazimierz Obsadny (Wierzbno) Elżbieta Tomczak (Tarchały Wielkie) oraz przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców Kinga Kaczmarek. Spotkanie uświetnił też swoją obecnością ks. Kanonik Krystian Szenowski, proboszcz miejscowej parafii.

Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły Katarzyna Przybylska i zaprosiła do wspólnego przeżywania i refleksji.

Męka Pańska, która na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości szkolnych, została przygotowana z wielkim rozmachem. Widzowie mieli okazję przeżyć ostatnie chwile życia Jezusa i okoliczności, w jakich został wydany na śmierć. Przedmiotem rozważań była kondycja człowieka i powody – od wieków niezmienne - dla których zbaczamy z właściwej ścieżki postępowania takie jak: egoizm, żądza pieniądza, hipokryzja i poczucie wyższości.

Przedstawienie przygotowały klasy II gimnazjum i klasa VII Szkoły Podstawowej w Wierzbnie wraz z opiekunkami: Alicją Kołodziej, Sławomirą Woźny i Dorotą Kryś. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod kierunkiem Klaudii Szubert oraz koło gitarowe Tomasza Sroki.

Widowisko zostało nagrodzone przez zgromadzonych gromkimi brawami, a swoje uznanie wyrazili zarówno, ks. kanonik Krystian Szenowski, jak i panie: Elżbieta Prusiewicz-Sajnaj i Katarzyna Przybylska, które złożyły zebranym w hali sportowej widzom świąteczne życzenia.

 • autor: Małgorzata Bożek, data: 2018-04-12
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie
 • "Męka Pańska" w Szkole Podstawowej w Wierzbnie

Wiosenna akcja zbiórki krwi

W niedzielne przedpołudnie, 8 kwietnia 2018 roku w godzinach od 8:30 do 12:30, zorganizowano drugą w tym roku Akcję Honorowego Krwiodawstwa. Na akcję zapraszał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a odbyła się ona w budynku Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Odolanowska akcja zbiórki krwi, to wydarzenie o charakterze cyklicznym, organizowane systematycznie co trzy miesiące, a realizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu – Terenowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. W sumie w akcji wzięło udział 26 osób, z czego 23 osoby oddały krew, w tym 8 kobiet i 15 mężczyzn. Akcja skierowana była do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Odolanów – kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 65 roku życia. W trakcie jej trwania odbyło się również spotkanie członków odolanowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi.

 • autor: GMCP, data: 2018-04-12
 • Akcja zbiórki krwi w GMCP
 • Akcja zbiórki krwi w GMCP
 • Akcja zbiórki krwi w GMCP
 • Akcja zbiórki krwi w GMCP
 • Akcja zbiórki krwi w GMCP
 • Akcja zbiórki krwi w GMCP

Brąz dla Huberta Sikory

Hubert Sikora zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w Kickboxingu w formule full-contact w kategorii juniorów młodszych – 63,5 podczas zawodów w Kaliszu w dniach 6-7 kwietnia 2018 roku. Zawody zorganizowali KS Ziętek Team Kalisz, Miasto Kalisz oraz Polski Związek Kickboxingu.

Hubert przegrał półfinałowy pojedynek z Dawidem Kleinertem (Sparta Czajków) – późniejszym mistrzem. Walka zakończyła się werdyktem 2:1 na korzyść rywala, zabrakło dosłownie dwóch ciosów, by to Hubert awansował do finału. Niestety początek pojedynku zawodnik Center Team Odolanów przespał, co pozwoliło Dawidowi odskoczyć dość wysoko na punkty. Pomimo pogoni w dwóch kolejnych rundach Hubert nie zdołał przekonać całej trójki sędziów do zwycięstwa i dwoje z nich wskazało na Dawida, a jeden na Huberta (2:1). Werdykt był sprawiedliwy i możemy mieć niedosyt i pretensje tylko do siebie, ponieważ finał był na wyciągnięcie ręki – a rywal w finale zdawał się łatwiejszy, co prawdopodobnie skutkowałoby tytułem mistrzowskim.

Okazją dla Huberta do sięgnięcia po złoto będą mistrzostwa już w weekend 20-22 kwietnia, na które wybieramy się wraz z Dawidem Barczakiem.

 • autor: Tomasz Sroka, data: 2018-04-12
 • Hubert Sikora z brązowym medalem
 • Hubert Sikora z brązowym medalem
 • Hubert Sikora z brązowym medalem

Odolanowscy zapaśnicy z 10 medalami

W sobotę 07.04.2018r. zawodnicy ZUKS „Bartosz” startowali w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w Zapasach Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. W pełnym emocji i wrażeń turnieju uczestniczyło 120 zawodników i zawodniczek z Wielkopolski. Same walki, nawet w najmłodszych grupach wiekowych były bardzo zacięte i miały wysoki poziom. Zawodnicy z Odolanowa wypadli bardzo dobrze zdobywając 2 złote, 3 srebrne i 5 brązowych medali.

Medale dla ZUKS-u Bartosz zdobyli:

MINIZAPASY

 • 26 kg - Alan Kłokowski – III miejsce
 • 33 kg - Jakub Modrzyński – III miejsce
 • 37 kg - Grzegorz Dymała – II miejsce
 • 41 kg – Eryk Kostrzewski – II miejsce
 • 42 kg - Wiktor Maciągowski – III miejsce

MŁODZIK

 • 62 kg - Kacper Kupczyk – III miejsce

KADET

 • 71 kg – Jakub Jasik – I miejsce
 • 80 kg – Krystian Schubert – I miejsce
 • 92 kg – Dawid Jankowski – II miejsce

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 • autor: Bogdan Frąszczak, data: 2018-04-12
 • Sukcesy odolanowskich zapaśników
 • Sukcesy odolanowskich zapaśników
 • Sukcesy odolanowskich zapaśników

Ruszyła kolejna edycja szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV

Gmina i Miasto Odolanów aktywnie wspiera politykę nowotworową w Polsce. Ruszają kolejne bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, odpowiedzialnego za powstanie raka szyjki macicy.

W ramach finansowanego przez budżet gminy „Programu Profilaktyki Zakażeń Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2018-2020” około 76 dziewczynek urodzonych w 2005 roku, zameldowanych na terenie Gminy i Miasta Odolanów w bieżącym roku może zostać zaszczepionych przeciwko wirusowi HPV.

Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W Polsce zapada na ten typ nowotworu około 3 500 kobiet rocznie, z czego umiera co roku około 2 000 kobiet i jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

Celem programu jest zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie możliwości zapobiegania i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, oraz zmniejszenie zachorowalności na ten typ nowotworu wśród mieszkanek gminy i miasta.

9 kwietnia br. w Odolanowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne z dziewczynkami oraz ich rodzicami/ opiekunami prawnymi dotyczące profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Podany został również termin szczepienia I dawką.

Realizatorem programu jest ZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Odolanowie.

 • autor: Dorota Gołaś, data: 2018-04-11
 • Ulotka

Zaproszenie na Targi Rolno-Ogrodnicze w Przygodzicach

 • Plakat

Podziękowań ciąg dalszy

Dziewiątego lutego, w rocznicę pożaru odolanowskiej kamienicy przy Placu Kościuszki, władze samorządowe spotkały się z ludźmi, którzy pomogli pogorzelcom w najtrudniejszych chwilach po tragedii i z tymi, którzy uczestniczyli w odbudowie budynku. Kolejne dwa spotkania odbyły się w marcu i kwietniu, a podziękowania trafiły do: strażaków z OSP Odolanów, panów: Leszka Poślednika oraz Andrzeja Gremblewskiego.

Podczas spotkań Burmistrz Marian Janicki podkreślał, że do odbudowy kamienicy przyczyniło się wiele firm, instytucji oraz osób włączających się w bezinteresowną pomoc poszkodowanym. „Kłaniam się tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w tych trudnych dniach. Nawet najmniejsza pomoc była bezcenna. Społeczeństwo Gminy i Miasta Odolanów pokazało, że potrafi być solidarne w biedzie. To jest bardzo budujące.” – powiedział Burmistrz.

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-04-11
 • Fragment artykułu z Dzwonka Odolanowskiego (luty 2018)
 • Spotkania i podziękowania
 • Spotkania i podziękowania
 • Spotkania i podziękowania
 • Spotkania i podziękowania

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

 • Ostrzeżenie meteo

49 medali odolanowskich taekwondzistów

Na matach hali sportowej w Ostrzeszowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo w ramach cyklu Pucharu Polski. Zawody odbywały się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.

W mistrzostwach wzięło udział prawie 400 zawodników. Najmłodsi mieli po 4 lata, najstarszy zaś prawie 60. Turniej odbywał się na 10 matach, a sędziowało go aż 40 sędziów.

Organizatorzy przygotowali po kilka konkurencji dla każdej kategorii wiekowej. Młodzicy młodsi oraz młodzicy mogli rywalizować w walkach Bong Matsogi (walka miękkim kijem) oraz testach szybkości. Kadeci sprawdzali swoje umiejętności w walkach Bong Matsogi, w walkach semi-contact (walka punkt stop), technikach specjalnych oraz układach formalnych, natomiast juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy oraz superseniorzy w walkach semi-contact, light-contakt (walka ciągła), układach formalnych oraz technikach specjalnych.

Zawody zakończyły się wielkim sukcesem. Zawodnicy Taekwondo w Odolanowie trenowani przez Marcina Starika wywalczyli II miejsce w klasyfikacji medalowej zdobywając 49 medali!

Sekcja Taekwondo w Odolanowie bardzo dobrze się rozwija - mówi trener Marcin Starik. Mamy dużo świetnych zawodników, wielokrotnych Mistrzów Polski. Możemy się poszczycić trzema zawodnikami, którzy zostali powołani do kadry Polski. Są to: Kacper Bizan, Kamil Dziadem i Remigiusz Gola. W lipcu 2018 roku Kacper Bizan będzie reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata w Birmingham w Anglii. Do udziału w tych mistrzostwach zostało zakwalifikowanych ok. 3000 zawodników.

Obecnie rozpoczynamy przygotowania do Mistrzostw Polski, które odbędą się pod koniec kwietnia w Kaliszu. Szacuje się, że zawodach weźmie udział ok. 1000 zawodników. Mamy nadzieję, że i te zawody okażą się wielkim sukcesem dla sekcji Taekwondo z Odolanowa.

Zachęcamy do udziału w treningach Taekwondo. Dzieci, młodzież i dorośli na zajęciach łączą dobrą zabawę ze sportem. Uczą się dyscypliny, cierpliwości, nawiązują przyjaźnie i uprawiają aktywność fizyczną, tak potrzebną zarówno dzieciom jak i dorosłym.

 

 • autor: Henryk Włodarek, data: 2018-04-06
 • Zawody w Ostrzeszowie
 • Zawody w Ostrzeszowie
 • Zawody w Ostrzeszowie
 • Zawody w Ostrzeszowie
 • Zawody w Ostrzeszowie
 • Zawody w Ostrzeszowie
 • Zawody w Ostrzeszowie
 • Zawody w Ostrzeszowie
 • Zawody w Ostrzeszowie
 • Zawody w Ostrzeszowie